Všetky články v tejto kategórii  Všetky články v tejto kategórii
<<  2248/2345 >>

Dovoz tovaru cestujúcimi z tretích krajín s oslobodením od dovozných platieb

10.5.2020 19:11 | Finančná správa SR

Pre dovoz tovaru neobchodného charakteru cestujúcimi prichádzajúcimi z tretích krajín platia oslobodenia od dovozných platieb (clo, DPH, spotrebné dane...).

Oslobodenie od cla, DPH a SPD

Tovar dovážaný osobami z tretích krajín, či už v osobnej batožine alebo doručený subjektu vo forme zásielky, ktorý je dovážaný príležitostne a ktorý je vzhľadom na svoju povahu určený na súkromnú, osobnú resp. rodinnú potrebu osôb, ktoré ho prevážajú alebo ktorý je jasne určený na darovanie možno za predpokladu splnenia požadovaných podmienok oslobodiť od platieb uplatňovaných pri dovoze tovaru, tj. od cla, od spotrebnej dane (v prípade, ak ide o tovar, ktorý takejto dani podlieha) a od DPH.

Ďalšie informácie sú poskytované v štruktúre:

Oslobodenie od cla

Tovar dovážaný na územie Európskej únie možno na základe žiadosti deklaranta oslobodiť od platby dovozného cla. Možnosti a podmienky oslobodenia dovážaného tovaru od cla ustanovuje nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009. [nové okno]

Oslobodiť možno v zmysle vyššie uvedeného nariadenia napr.:

1. Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine na územie Únie za predpokladu, že tento osobný majetok bol vo vlastníctve sťahujúcej sa osoby a v prípade, že nejde o spotrebný tovar, bol používaný minimálne 6 mesiacov pred sťahovaním. Oslobodenie je možné priznať osobám, ktoré vedia preukázať dostupnými prostriedkami, že ich bydlisko bolo mimo colného územia Únie po dobu minimálne 12 mesiacov.

Oslobodenie však nemožno priznať na nasledovný tovar:

2. Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva – výbava a zariadenie domácností patriace osobe, ktorá mení svoje bydlisko z tretej krajiny na colné územie Únie z dôvodu uzatvorenia manželstva ako aj dary získané pri príležitosti uzatvorenia manželstva, ktorých hodnota nepresahuje 1000 EUR.

Oslobodenie však nemožno priznať na

3. Osobný majetok nadobudnutý dedením fyzickou osobou majúcou obvyklé bydlisko na colnom území Únie.

Oslobodiť však nemožno:

4. Výbavu, študijné potreby a vybavenie domácností žiakov a študentov, ktorí prichádzajú na územie Únie za účelom štúdia, a ktoré sú určené na ich osobnú potrebu počas štúdia je možné oslobodiť od cla minimálne jedenkrát za školský rok.

5. Zásielky nepatrnej hodnoty odoslané z tretej krajiny príjemcovi v Únii, ktorých hodnota nepresahuje 150 EUR na jednu zásielku (napr. internetový nákup). Oslobodenie nemožno uplatniť na

6. Zásielky zasielané z tretej krajiny jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe žijúcej na colnom území Únie. Pre uplatnenie oslobodenia od cla, úhrnná hodnota tovaru obsiahnutého v zásielke nesmie presiahnuť 45 EUR.

Oslobodenie je obmedzené v prípade nasledujúceho tovaru na tieto množstvá

alebo úmerná kombinácia

alebo úmerná kombinácia

7. Tovar v osobnej batožine cestujúcich je možné oslobodiť od cla za predpokladu, že ide o tovar oslobodený od DPH.

Ďalšie možnosti oslobodenia tovaru od cla, ktoré upravuje nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 pri jeho dovoze je potrebné posudzovať individuálne (napr. tovar určený na vzdelávacie, kultúrne a vedecké účely, rôzne dokumenty a články a pod.

Oslobodenie od spotrebnej dane

V prípade dovozu tovaru, ktorý podlieha spotrebným daniam je potrebné okrem cla uhradiť aj spotrebnú daň, ak takýto dovoz nie je od nej oslobodený.

V prípade príležitostných malých zásielok neobchodného charakteru zasielaných z tretej krajiny jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe na daňové územie určených na osobnú spotrebu je možné uplatniť oslobodenie od spotrebných daní podľa premetu dane:

tabakové výrobky podľa § 7 písm. f) zákona č. 106/2004 Z.z o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.[nové okno]:

alkoholické nápoje podľa § 7 ods. 2 písm. h) zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov [nové okno]:

Podobne je možné uplatniť aj oslobodenie od spotrebných daní pri tovare v osobnej batožine cestujúceho.V prípade, ak cestujúci dovezie väčšie množstvo nižšie uvedeného tovaru nad stanovený limit, oslobodenie od spotrebnej dane sa uplatní iba na tovar, ktorý je v limite, ostatné množstvo dovezeného tovaru podlieha na území Slovenskej republiky zdaneniu. Avšak v prípade tabakových výrobkov a alkoholických nápojov plnených v spotrebiteľských baleniach liehu je nevyhnutné ich označenie slovenskou kontrolnou známkou. Inak ich nie je možné prepustiť do voľného obehu.

Minerálny olej

Tabakové výrobky a bezdymový tabakový výrobok

Maximálne množstvo tabakových výrobkov a bezdymového tabakového výrobku, ktoré je oslobodené od spotrebnej dane (pri splnení vyššie uvedených podmienok),  je nasledovné:

Každé z uvedených množstiev tabakových výrobkov (body 1 až 4) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Tabakové výrobky sa môžu kombinovať za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

PRAKTICKÁ RADA

Ak chcete doviezť letecky cigarky a cigary, tak môžete bez spotrebnej dane doviezť napr. 60 ks cigariek (60 % povoleného množstva) a 20 ks cigár (40 % povoleného množstva). Percentuálny súčet povolených množstiev tabakových výrobkov (v našom prípade 60 % a 40 %) nepresiahne 100 %.

Alkoholický nápoj

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz alkoholického nápoja v osobnej batožine cestujúceho z územia tretieho štátu, a to najviac v množstve

Každé množstvo ustanovené v predchádzajúcom odseku predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre každý alkoholický nápoj. Pri každom cestujúcom sa oslobodenie od dane môže uplatniť ako kombinácia dovážaného množstva podľa predchádzajúceho odseku, ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz alkoholického nápoja v osobnej batožine cestujúceho z územia tretieho štátu najviac v množstve 16 litrov piva a najviac v množstve 4 litre tichého vína alebo 4 litre tichého fermentovaného nápoja.

PRAKTICKÁ RADA

Ak chcete doviezť  šumivé víno a iný alkohol, ktorý má obsah alkoholu prekračujúci 22 % (podľa zákona č. 530/2011 Z. z.), tak  môžete doviezť bez spotrebnej dane, napr. 2 x 0,7 l šumivého vína (70 % povoleného množstva) a 0,3 l takéhoto alkoholu (30 % povoleného množstva). Percentuálny súčet povolených množstiev alkoholického nápoja (v našom prípade 70 % a 30 %) nepresiahne 100 %.

PRAKTICKÁ RADA

Ak chcete doviezť alkoholický nápoj s obsahom 40 % alkoholu, alkoholický nápoj s obsahom 15 % alkoholu a aj šumivé víno, tak môžete doviezť bez spotrebnej dane, napr. 0,5 l vodka 40 % (50 % povoleného množstva), 0,5 l vermút 15 % (25 % povoleného množstva) a 0,5 l šumivého vína (25 % povoleného množstva). Percentuálny súčet povolených množstiev alkoholického nápoja (v našom prípade 50 %, 25 % a 25 %) nepresiahne 100 %.

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

Správcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) pri dovoze tovaru na územie SR sú colné orgány. Z tohto dôvodu je DPH vzťahujúca sa na dovážaný tovar splatná už pri dovoze tovaru spolu s príslušnou sumou cla poprípade spotrebnej dane.

Oslobodenie od DPH sa spravidla udelí pri dovoze v tých istých prípadoch ako oslobodenie tovaru od cla. Prípady kedy je dovoz tovaru oslobodený od DPH upravuje § 48 ods. 2 a §48a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.[nové okno]

Najčastejšie prípady oslobodenia tovaru od DPH pri dovoze pre občanov

1. Oslobodenie zásielok nepatrnej hodnoty odoslaných z tretej krajiny príjemcovi v Európskej únii, ktorých hodnota nepresahuje 22 EUR na jednu zásielku (napr. internetový nákup). Oslobodenie nemožno uplatniť na

UPOZORNENIE

Podľa colných predpisov môže byť od cla oslobodená zásielka nepatrnej hodnoty, ktorej hodnota nepresahuje 150 EUR. Avšak podľa daňových predpisov môže byť od DPH oslobodená zásielka nepatrnej hodnoty, ktorej hodnota nepresahuje 22 EUR. V praxi to znamená, že zásielka, ktorej deklarovaná hodnota je napr. 40 EUR môže byť oslobodená od cla, ale DPH musí byť platená v plnej výške zcolnej hodnoty tovaru (hodnota tovaru a náklady na prepravu, poistné a pod.).

2. Oslobodenie zásielok zasielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe

Pre uplatnenie oslobodenia od DPH, úhrnná hodnota tovaru obsiahnutého v zásielke nesmie presiahnuť 45 EUR. Oslobodenie je v prípade nižšie uvedeného tovaru obmedzené na nasledujúce množstvá: 

alebo úmerná kombinácia

alebo  úmerná kombinácia

3. Oslobodenie tovaru v osobnej batožine cestujúceho

Podľa § 48a zákona o DPH je možné od dovozných platieb oslobodiť  neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov, ak jeho hodnota nepresahuje:

Oslobodenie od DPH sa pri dovoze tabakových výrobkov uplatní nasledovne:

Pri leteckej preprave:

alebo úmerná kombinácia.

Pri inej ako leteckej preprave:

alebo úmerná kombinácia.

Oslobodenie od DPH sa pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov uplatní nasledovne:

alebo úmerná kombinácia.

Oslobodenie od dane sa uplatní na dovoz tichého vína najviac v množstve 4 litrov a piva najviac v množstve 16 litrov.

Uvedené oslobodenia sa neuplatnia, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.

Oslobodenie od dane sa uplatní na dovoz pohonných látok, ktoré sa nachádzajú v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku a pohonných látok v prenosnej nádrži, ktorých objem nepresahuje desať litrov.

Prepojenie oslobodenia tovaru od cla a DPH pri dovoze tovaru je upravené aj v prílohe č. 7 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z.z. [nové okno] , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon [nové okno] a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 5. 7. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 14. 10. 2013

Zdroj: Finančná správa SR


Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článku

Pridať príspevok

Pre Ondrej Buřil:
Na túto otázku Vám kompetentne zodpovedia pracovníc colného úradu v mieste, kde by ste auto preclieval. Vo všeobecnosti pri dovoze platia rovnaké podmienky ako pri dovoze tovarov z tretích krajín.

Odpovedať
29.1.2022 22:32 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý den. chcel by som doviezt na nahradne diely starsie vozidlo - veteran z Ukrajiny. Ake podmienky musi vozidlo splniť aby som ho mohol previezt cez hranicu ? Z čoho sa berie základ pre výpočet cla a dph ak vozidlo kupujem ako fyzicka osoba od fyzickej osoby ? Z ceny uvedenej na kupno predajnej zmluve ? Ako sa posudzuje či je cena adekvatna stavu kupovaneho vozidla ? Ďakujem
Odpovedať
26.1.2022 22:46 Ondrej Buřildulen@azet.sk

Pre janka36@azet.sk:
Vašu odpoveď nájdete prečítaním si článku nad týmto fórom. Do 300 EUR pri osobnom dovoze na jednu osobu nepodlieha colnému konaniu. Platí to aj pre dovoz stavebného materiálu

Odpovedať
26.1.2022 08:32 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň prosím Vás mám otázku či sa môže nakupovať na Ukrajine materiál na prerabku bytu a priviesť ho na Slovensko . Dlažba podlaha batérie . Aké sú podmienky pri prevoze cez hranicu. Ďakujem za odpoveď.
Rusinkova

Odpovedať
24.1.2022 14:28 Jana Rusinkova janka36@azet.sk

Pre dermek.tomas@gmail.com:
Aj keď ukrajinskí predajcovia tvrdia, že zasielanie do EÚ nie je problém, skutočnosť je iná. Cez hranicu nie je možné previesť nič "živé". Žiadne stromčeky, odrezky, kvety... aj keď pred nejakým časom sa osobne dalo doviezť to "čo nemá korene", podmienky sa sprísnili a teraz nie je možné doviezť nič. Môžete sa pokúsiť si odrezky objednať, a dúfať, že prídu, no s najväčšou pravdepodobnosťou Vám cez colnicu neprejdú. Necháme na zvážení o koľko EUR prípadne prídete týmto nákupom.

Odpovedať
19.12.2021 11:53 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, chcel by som si objednat odrezky vinica z ukrajinskeho eshopu. Na ich strankach pisu ze posielaju aj do krajin EU bez problemov. Mozu byt s tym u nas na colnici nejake problemy? Su podmienky u jednotlivych krajinach v EU ohladne cla rozdielne?
Odpovedať
18.12.2021 18:40 Tomasdermek.tomas@gmail.com

Pre Petra Kopecka:
Ak akýkoľvek tovar dovážate z Ukrajiny na obchodné účely, riadite sa colným zákonom a zákonom o DPH.

Odpovedať
24.11.2021 11:12 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, chcela by som objednať pqr svadobnych siat z ukrajiny ktore boli vyrobene na ukrajine. Vztahuje na sa ne Clo? Ak som platca dph tak sa dph neplati? Dakujem!
Odpovedať
23.11.2021 14:38 Petra Kopeckapeta.kopecka@gmail.com

Pre pavolrihakr6
Neuviedol ste žiadne konkrétne informácie, na základe ktorých by sme Vám nedeli dať odpoveď. Vo všeobecnosti sa pri dovoze akéhokoľvek tovaru riadite colným sadzobníkom SR.

Odpovedať
16.9.2021 14:50 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry chcel bi som kupit na ukrajine motorku staru jawu ako to je s dovozom a clom
Odpovedať
14.9.2021 18:18 Pavolpavolrihakr6@gmail.com

Pre Petersenna@centrum.sk:
Pre osobnom dovoz tovaru (a teda aj gastropríves) z tretích krajín nad 300 EUR, bude potrebné zaplatiť clo (výška cla je uvedená v colnom sadzobníku SR)+ DPH vo výške 20%

Odpovedať
15.4.2021 10:59 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre: JAN; 1byty1@azet.sk
Áno, to čo píšete je pravda. Zuby sa na Ukrajine robia a robia ich aj pre zahraničných klientov. V súčasnosti z dôvodu pandemickej situácie môže to byť komplikovanejšie pre obmedzenia na hraničných prechodoch, pre prípadné problémy s ubytovaním a stravovaním, ak by zákrok nebolo možné urobiť počas jedného dňa.... V prípade Vášho záujmu Vám vieme preveriť požadované informácie, no táto služba je u nás spoplatnená.
V prípade ďalších otázok ohľadom výšky poplatku a rozsahu požadovaných služieb nás prosím kontaktuje mailom, alebo telefonicky.
Ostávam s pozdravom
CPK

Odpovedať
15.4.2021 09:13 admincpkmichalovce@gmail.com

dobry den ,potrebovali by sme robit zuby ,poculi sme ze chodia aj do UA si robit, potrebovali by sme nasztrelovaci jeden,a dva korunky,kde vezmu ludi aj z poza hranic ,v akom meste,beru a robia co by bolo blizko ist vlakom , a ktora zubná AMBULANCIA SA TOMU VENUJE dakujem za pomoc,s v dakou,za srdecnost dakujem,J.
Odpovedať
15.4.2021 02:20 JAN 1byty1@azet.sk

Dobrý deň chcem poprosit o radu mam na Ukrajine vyhliadnuty v jednej firme gastro príves. Cena prívesu je 40.000 ukrajinských hrivna co je nejakých 1200 eu. Zaujíma ma co ešte zaplatím na dovoze na Slovensku co budem musieť zaplatiť a koľko ma to zhruba bude stáť ďakujem.

Odpovedať
6.4.2021 16:49 Petersenna@centrum.sk

Pre Peter Svoreň:
Pri kúpe motorky zaplatíte clo a DPH, pretože sa jedná o dovoz z tretích krajín. Ak by išlo o veterána a toho chcete prípadne "dostať na značky" môžete mať pri prihlásení problém s emisiami cez ktoré staršie motorky neprejdú.

Odpovedať
18.3.2021 16:11 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň chcel by som sa opýtať, chcel by som na Ukrajine kúpiť motorku Slovensku ju prihlásiť. Ako je to s DPh? Cena moto je 2500 Eur.
Odpovedať
18.3.2021 15:22 Peter Svoreňpeterelektra15@gmail.com

Pre Marcelwaweleo@gmail.com:
Áno, budete platiť DPH aj clo.

Odpovedať
17.2.2021 09:22 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý večer.
Chcel by som si kúpiť novú Ladu 4x4 u oficiálneho predajcu na Ukrajine a prihlásiť na Slovensku na ŠPZ. Budem platiť clo a DPH? Ďakujem.

Odpovedať
16.2.2021 23:43 Marcelwaweleo@gmail.com

Pre Marty:
Na túto špecifickú otázku Vám najlepšiu odpoveď podá Finančné riaditeľstvo SR.

Odpovedať
7.1.2021 09:35 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať ako sa clí alebo daní spotrebný materiál vo forme orechových uhlíkov do vodných dýmiek. V podstate, by to nemalo byť označované ako tabakový výrobok.

Ďakujem
S pozdravom
Marty

Odpovedať
6.1.2021 12:25 Martymartin.hreno@gmail.com

Pre Mimagong:
Dovoz tovaru z Ukrajiny sa riadi podmienkami dovozu tovarov z tretích krajín, to znamená, že bude potrebné zaplatiť DPH. V prípade, že sa jedná o výrobok vyrobený na Ua, tak sa clo naňho nevzťahuje. Pri zaslaní tovaru poštou Vás colný úrad vyzve na zaplatenie príslušných poplatkov, po zaplatení ktorých Vám tovar uvoľnia.

Odpovedať
17.11.2020 10:25 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň.
Chcela by som si cez e-stranku Etsy.com objednat rucne robený zápisnik, bol by zaslaný poštou z Ukrajiny - jeho výška je 105,50, je to na osobné účely ako darček pre dcéru. Vzťahuje sa clo aj na tento tovar? Koľko by ma stálo clo a daň? V prípade platby cla a dane má príslušný colný úrad vyzve?
ďakujem.

Odpovedať
16.11.2020 16:03 Mimagongmimagong@gmail.com

Pre Frantisek Ferenc: Na podnikateľské účely (pilčícke služby) nemôžete doviezť z Ukrajiny žiadne pohonné hmoty. Benzín/naftu môžete doviezť len na súkromné účely a to maximálne do plnej nádrže auta, ktorým idete na Ukrajinu + 10 litrov bandaska do kufra.
Odpovedať
8.10.2020 14:06 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den chcem sa spytat kolko mozem priviest si benzin z ukrajiny ked som pilcik z povolania a robim pilcika v lese aa mam pilcicky preukaz dakujem
Odpovedať
8.10.2020 12:47 Frantisek Ferencemilkaferencova@gmail.com.sk

Pre Viera: Informácie ohľadom cla a DPH získate v colnom sadzobníku platnom na rok 2020. DPH je vo výške 20%. Toto ale budete platiť ak Váš nákup presiahne 300 EUR/osobu pri osobnej návšteve Ukrajiny, alebo ak presiahne 25 USD pri zasielaní poštou.
Odpovedať
18.8.2020 08:40 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcela by som som si kúpiť na ukrajine mydlovú hmotu + silikonové formy na výrobu mydla -odliatkov pre vlastú potrebu, bližšie info ohľadom cla a DPH.
ďakujem

Odpovedať
14.8.2020 08:45 Vierab.viera@azet.sk

Pre Daniel: Čo máte na mysli pod pojmom kúpací sud. Máte na mysli čan? Neviem aký je veľký a koľko taký čan stojí, ale keďže sa nejedná o nový výrobok pri ktorom môžete preukázať jeho cenu, obrátil by som sa s otázkou na možnosť dovozu priamo na colné riaditeľstvo
Odpovedať
11.7.2020 11:53 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Frantisek Ferenc: Ak to čo chcete kúpiť nepresiahne hodnotu 300 EUR, tak si to doviezť môžete. Ak je hodnota vyššia, ale jeden výrobok stojí do 300EUR, tak musíte so sebou ešte niekoho do auta zobrať aby na každého člena posádky auta pripadla hodnota nakupovaného tovaru do 300 EUR. Ak aj napriek tomu to bude drahšie ako 300 EUR (dôležitý je doklad o nákupe), tak s veľkou pravdepodobnosťou budete musieť na colnici zaplatiť colné poplatky.
Odpovedať
11.7.2020 11:49 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,mám manželku z Ukrajiny,mali by sme záujem doviezť ešte od nej zo záhrady,kúpací sud,treba k tomu nejaký papier alebo?
(Chceme ísť cez Poľsko)
Ďakujem za odpoveď

Odpovedať
7.7.2020 09:40 Daniel danik301091@gmail.com

Pre fera chcem si priviest z ukrajiny hoblovacku na drevo a zvaraci aparat zvaracku aa neviem ze kolko asi bude stat aj kovadlinu nakov prosim o odpoved dakujem
Odpovedať
6.7.2020 13:40 Frantisek Ferencemilkaferencova@gmail.com.sk

Dobry den chcem sa spytat ci mozem doviest hoblovacku na dosky
Odpovedať
3.7.2020 16:22 Frantisek Ferencemilkaferencova@gmail.com.sk

Pre Jana: Lieky pre osobnú potrebu si z Ukrajiny doviezť môžete. Upozorňujem - pre osobnú potrebu, to znamená primerané množstvo (1-3 balení), inak sa to môže chápať ako dovoz za účelom ďalšieho predaja.
Odpovedať
2.7.2020 14:16 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, potrebujem z UA lieky (bez receptu, je to vyzivovy doplnok). Su nejake obmedzenia, na mnozstvo alebo dovoz? Dakujem
Odpovedať
2.7.2020 09:23 Janaa.vejinovic@gmail.com

Pre Milan:
Dovoz tovaru z Ukrajiny (aj kozmetika) za účelom podnikateľských aktivít podlieha colnému konaniu. Výšku colných poplatkov nájdete v aktuálnom colnom sadzobníku.

Odpovedať
18.5.2020 08:21 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý večer chcem sa opýtať na clo a polatky dovoz z UA kozmetiky a drogérie za účelom otvorenia nechtového štúdia a ďalšieho predaja.
Ďakujem za odpoveď
Milan

Odpovedať
17.5.2020 00:19 Milan ka.milan@zoznam.sk

Pre homer? Prajem pekný deň. Nie je limitovaný čas prechodu hranice na a z Ukrajiny. To znamená, že môžete prejsť cez hranicu a hneď sa môžete otočiť a ísť naspäť. V súčasnej situácii počas koronavírusu je ale prechod hranice obmedzený a to čo som napísal neplatí.
Odpovedať
10.5.2020 07:46 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať:
Keď napr. v pondelok ráno prejdem hranicu z SK na UA a ešte na obed sa vrátim z UA na SK, je ešte možné prejsť v ten deň hranicu alebo až v utorok?
Ďakujem.

Odpovedať
9.5.2020 18:55 homerhomer-jay@azet.sk

Pre Julia: Pri zasielaní tovaru z tretích krajín v hodnote nad 22 EUR (do ceny sa započítava aj cena poštovného) sa za tovar platí clo a DPH. Bezcolný limit 300 EUR sa vzťahuje len na tovar, ktorý je cez hranicu prevážaný osobne, nie zasielaný poštou.
Odpovedať
6.5.2020 06:35 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, kamarátka mi vyrobila 250 ks magnetiek na kresťanskú konferenciu, chcela by mi ich poslať poštou. Je to darček, ktorý chce venovať pre účastníkov konferencie. Ich hodnota spolu je cca 350eur. Budeme musieť platiť daň vo výške 20% a clo 3,7%? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpovedať
5.5.2020 19:26 Julia terenok@gmail.com

Pre Zuzana: Ak si kupované šaty necháte poslať poštou, potom za ne zaplatíte clo a DPH, pretože každý tovar nad 25 USD zasielaný z tretích krajín podlieha colným a daňovým predpisom Slovenskej republiky. Výšku cla Vám vypočíta pri dovoze priamo finančná správa.
Odpovedať
22.4.2020 18:52 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom dovozu z Ukrajiny. Chcem odkúpiť od jednej pani svadobne šaty na moju svadbu. Cena je 360€. Prosím viete mi povedať, že či sa bude platiť aj nejaké poštovné a koľko, alebo teda nejaké poplatky za dovoz, vopred ďakujem za odpoveď
Odpovedať
22.4.2020 09:49 Zuzana zuzu7244@gmail.com

Pre "Keri": Áno, je to tak ako píšete.
Odpovedať
16.4.2020 08:18 admincpkmichalovce@gmail.com

Keď som to dobre prečítal tak na osobu môžem z Ukrajiny doviezť na Slovensko 1L tvrdého alkoholu, 2L vína a 16 litrov piva. Čo sa týka cigariet tak 2 krabičky alebo na colnú deklaráciu raz v mesiaci 1 kartón tak? Vopred ďakujem za spätnú odozvu.
Odpovedať
15.4.2020 18:43 Keri hajlander-ML@azet.sk

Pre Sandra: Obmedzenie je 300 EUR/osobu a počet zakúpeného tovaru by nemal vzbudzovať podozrenie, že nejde o dovoz tovaru na obchodné účely.
Odpovedať
23.2.2020 21:33 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre sisa: 300 EUR/osobu platí len pri osobnom dovoze (ak sama prekračujete hranicu). V prípade zaslania tovaru poštou/kurierskou službou platia všeobecné pravidlá na dovoz tovarov z 3 krajín, to znamená, že dovoz tovaru nad 25 USD (do ceny sa započítava aj poštovné) platíte clo a DPH podľa platného sadzobníka na rok 2020. Nezáleží na tom v akej mene je doklad vystavený.
Odpovedať
23.2.2020 21:30 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry vecer. Chcem sa informovat ci je obmedzene mnozstvo oblocenia na prevoz z uk na slovensko. Napriklad si tam chcem ist nakupit veci pre seba manzela aj deti co predpokladam ze bude vo vyssej hodnote ako je 300e. Je tam nejake obmedzenie?.vopred dakujem
Odpovedať
23.2.2020 20:42 Sandrajurasevska@azet.sk

Dobrý deň, plánujeme kúpiť svadobné šaty od ukrajinského výrobcu, cena je 360,- USD, na Slovensko budú prepravené prepravnou spoločnosťou DHL. AK som dobre porozumela vyššie uvedeným aj clo aj DPH budeme musieť zaplatiť, nakoľko šaty sú síce pre osobné potreby ale cena je vyššia ako 300,- Eur. Máme upozorniť predávajúceho, aby doklad vystavil bez ukrajinskej DPH, keď DPH sa bude platiť na základe výmeru colnice? Ďakujem.
Odpovedať
21.2.2020 10:15 sisasilvia.matlahova@gmail.com

Zdravim, mam v plane doviest z UA dlazbu na prerabku mojho bytu. Su tam nejake limitacie ktore by ma mohli obmedzovat ? Ak by sa aj jednalo napr o limitaciu 300eur/osoba a isli by sme traja mozem nakupit tovar do hodnoty 900eur ? Patrik
Odpovedať
29.1.2020 10:45 Patrik Cehlarpatrik.cehlar@gmail.com

Pre Baska: Na hranici sa Vás spravidla na cenu zakúpeného tovaru len pýtajú, nevyžadujú doklad o kúpe. V prípade, že sa im dovážaný tovar zdá drahší ako deklarujete, tak vtedy požadujú k nahliadnutiu doklad o nákupe. Neviem v akej cene boli tie šaty, no ak nemáte doklad o nákupe a šaty stály do 300 EUR, tak by som urobil aspoň takú vec (ak je to možné), že by som zašiel do obchodu v ktorom som tie šaty kúpil a urobil foto podobných šiat na ktorých je uvedená aj cena. Ak takúto možnosť nemáte a na hranici budú predsa len pýtať doklad, tak potom je to už na vás ako situáciu obkecáte.
Odpovedať
5.12.2019 15:45 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň chcem sa opýtať zakúpila som si Svadobné saty na Ukrajine ale lístok nemám
Vadí to pri kontrole na colníci ďakujem

Odpovedať
4.12.2019 17:22 BaskaKarnajovab@gmail.com

Pre Tomas Kminek:
Dovoz tovaru nad 300 EUR/osobu sa už riadi inými predpismi. Chápe sa ako dovoz tovaru obchodného charakteru. Odporúčal by som Vám navštíviť colný úrad v okolí vášho bydliska a tam sa informovať na detaily, vzhľadom na to, že sa budete u nich musieť registrovať ako človek/fyzická osoba, dovážajúca tovar z tretej krajiny (Ukrainy) aj keď neobchodného charakteru.
Druhá možnosť je taká, že sa s predávajúcim dohodnete aby vám vystavil doklad do cenu 300 EUR (pozor, pri prepočte treba brať do úvahy kurz ukrajinskej národnej banky, nie kurz ktorý majú zmenárne).
A posledná pripomienka. Tovar-čln musíte sám previezť, nemôžete na prevoz využiť prepravnú spoločnosť!

Odpovedať
19.8.2019 09:17 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý den, chtěl bych si z Ukrainy dovézt člun, který stojí ca.430 Euro a je vyroben na Ukrajině. Budu jako občan České republiky platit clo a DPH již na Slovensko/Ukrainské hranici nebo až v místě mého trvalého bydliště a bude se clo a DPH počítat z celé ceny nebo jen z částky nad 300 Euro?
Odpovedať
19.8.2019 08:31 Tomas Kminekkminatom@gmail.com

Pre Lenku:
Z Ukrajiny môžete doviezť tovar pre osobnú spotrebu do 300 EUR. Týka sa to aj potravín. Nechcem Vám brať ilúzie, ale ak nakúpite potraviny do 300 EUR/osobu, ale bude to vo väčšom množstve, môže to byť chápané ako tovar na podnikateľské účely a môžu vám ho pri dovoze zdaniť.

Odpovedať
29.7.2019 14:04 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, boli sme na Ukrajine , presli sme Ju celu a sme spokojni s kvalitou potravin, mame zaujem nakupitvo vacsom mnozstve sterilizovane omacky a zeleninu,bol by v tom nejaky problem?nakup je mozny v hodnote do 300eur na osobu? isli by sme na nakup autom,,,,dakujem Lenka

Odpovedať
28.7.2019 11:58 Lenkamontskova@gmail.com

Pre Adrian: Áno, ak klimatizácia stojí do 300 EUR, tak ju môžete kúpiť
Odpovedať
17.6.2019 08:50 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den,chcem sa opytat,ze ci si mozem na Ukrajine zakupit klimatizaciu,ktora stoji do 300eur bez problemov?dakujem.
Odpovedať
16.6.2019 10:25 Adrianadrian.kopasz89@gmail.com

Pre Katerina: Odpovede na otázky týkajúce sa podnikateľskej činnosti poskytujeme za poplatok, bezplatne poskytujem len informácie neobchodného charakteru
Odpovedať
6.6.2019 09:02 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, či môžem predávať na účelu živnosti šampón a iný kosmetiku pre vlasy na území SR, dovezený z Ukrajinu ? Akí doklady na to potrebujem a ako platiť DPH ?
Odpovedať
2.6.2019 23:54 Katerinamnbvcx-95@mail.ru

Pre Martin Moravec: článok je už znova zaradený medzi TOPky
Odpovedať
29.5.2019 18:49 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň. Aký ma názov clanok o ukrajinskych trhoch v Uzhorode a Mukaceva so suradnicami GPS o ktorom ste pred nedavnom pisali....neda sa najst. Dakujem
Odpovedať
28.5.2019 20:22 Martin Moravecmatomoravec@gmail.com

Pre Mira: Pri platbe cez internet banking je dokladom o cene zakúpeného tovaru práve výška platby, ktorú zrealizujete. Samozrejme je dobré si pre istotu inzerát uložiť. To či budete platiť nejaké colné poplatky bude závisieť od toho či vašu zásielku budú na colnici kontrolovať, alebo nebudú. Ak ju kontrolovať budú, zaplatíte poplatok z čiastky prevyšujúcej 25 USD. Výšku poplatku Vám colnica oznámi poštou.
Odpovedať
2.5.2019 14:18 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, na internete som nasiel osobu ktora ponuka saty za 20eur + 12eur postovne. Celkova cena je teda vizsia ako 25USD a budem musiet platit dane no ta osoba mi nemoze poskytnut ziadny doklad o predaji. Bude potom stacit ked colnikom dodam len doklad z mojej banky o zaplateni 32eur?
Odpovedať
1.5.2019 06:48 Mirotipsi@azet.sk

Pre Annu: Bicykel z Ukrajiny môžete doviezť bez problémov (ak nie je drahší ako 300 EUR).
Odpovedať
28.4.2019 09:47 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,

chcela by som z ukrajiny doviezť bicykel je to možné? Kupovala by som ho v užhorode na trhu.

Odpovedať
26.4.2019 09:25 Zuzanasuzifrankova@gmail.com

Dobrý den, s manželkou a s bratom sa chystáme na vylet pochopiteľne už aj na menší nákup do Užhorodu. Pozeral som príspevky ludí a Vaše odpovede nane. Pokial nakúpim do 300e pre vlastnú spotrebu tak neplatim clo,DPH no možem si kupiť 2-3kartóny cigariet pre vlastnú spotrebu? Ak nie, dá sa to nejak obísť prípadne, keby mám už aj zaplatiť to clo, tak šlo by to, že by som si kúpil viac ks kartonov pre seba a brat taktiez pre seba?
Odpovedať
24.3.2019 22:32 JAROSLAVjarkonati456@gmail.com

Pre Dalibor: Pri dovoze šrotovníka na colnici poviete že veziete šrotovník a ukážete doklad o zaplatení ak Vás vyzvú. Clo platiť nebudete.
Odpovedať
22.3.2019 10:19 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň.
Chcel by som na Ukrajine kúpiť šrotovník na obilie za 89€. Vzťahuje sa clo aj na tento tovar? Koľko by ma stálo clo a daň? Ako mám postupovať pri prevoze cez hranice?
ďakujem.

Odpovedať
22.3.2019 04:55 Dalibor Dalibor.Fabry@hf-mixinggroup.com

Pre erika: Lieky z Ukrajiny dovážať nemôžete. Je o zakázané
Odpovedať
10.3.2019 10:55 admincpkmichalovce@gmail.com

je mozne objedat si lieky z UA kt. sa tam daju kupit bez predpisu (u nas iba na predpis) bez zbytocnych probleomov?
Odpovedať
4.3.2019 16:30 erikaEBrenis201@gmail.com

Pre Ľubicu: Každý tovar nad 25 USD, ktorý je zasielaný z tretích krajín poštou, prejde Slovenskou vnútroštátnou colnicou, ktorá daný tovar vyclý a na základe toho Vás vyzve na zaplatenie vypočítaného cla + DPH. Po úhrade Vám bude tovar prepustený do voľného obehu.
Odpovedať
4.3.2019 10:22 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Miroslava: Áno, podľa stránky Finančnej správy môžete preniesť z Ukrajiny 5 krabičiek bezdymového tabakového výrobku HEETS. Noví pracovníci, ktorí nastúpili na Ua hraničný prechod tvrdia, že sú to len 2 krabičky (považujú ich za cigaretové výrobky), preto Vám odporúčam pred najbližšou cestou na Ukrajinu si príslušnú stať o dovoze uvedených výrobkov vytlačiť a prípadne predložiť danému pracovníkovi k nahliadnutiu ak by trval na 2 krabičkách. Ak by ani to nepomohlo, a stále by trval na 2 krabičkách, tak pri návrate domov napísať sťažnosť na daného pracovníka (je potrebné si poznačiť jeho identifikačné číslo!) s opisom situácie, ktorá na hraničnom prechode nastala.
Poznámka: Naše informácie majú len informatívny charakter. Nemožno ich brať ako stanovisko finančnej správy. Ak chcete záväzné stanovisko finančnej správy, musíte sa obrátiť priamo na Finančnú správu SR.

Odpovedať
4.3.2019 10:17 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, ak si objednám z ukrajiny cez internetový portál Etsy.com (čo je niečo ako naše Sashe.sk) ručne šitú koženú kabelku od výrobcu v hodnote 100 eur, budem platiť nejaké clo alebo spotrebnú daň? Ak áno, v akej výške a kedy, keď to posielajú štandardne poštou? Ďakujem
Odpovedať
3.3.2019 22:50 Ľubicalubkake@gmail.com

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, aké množstvo bezdymového tabakového výrobku HEETS je možné doviezť z UA? Podľa informácii na stránke Finanačnej správy je to 30g (tzn. 4,9 krabičky/osoba). Na HP Ubľa mi bolo povedané, že je to limitované na 2 krabičky/ osoba. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.
Odpovedať
3.3.2019 10:57 Miroslavamiroslava.panocova13@gmail.com

Pre Ina: Ak je rodinný dom vyrobený na Ukrajine, clo by ste nemali platiť. Platiť budete len DPH vo výške 20 %. Pre overenie tejto informácie odporúčam navštíviť colné riaditeľstvo v mieste Vášho bydliska, poprípade v mieste plánujete dom preclievať.
Odpovedať
28.2.2019 18:55 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Julius: Na vašu otázku Vám dajú fundovanú odpoveď pracovníci colného riaditeľstva
Odpovedať
28.2.2019 18:50 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, viete mi prosím povedať koľko sa platí clo ak kúpim na Ukrajine nový mobilný dom za 13 000 € a privezú mi ho na Slovensko ? Ďakujem
Odpovedať
28.2.2019 15:47 Inaba.ingridka19@gmail.com

Dobry den chcel by som sa opytat je mozne dovazat z ukrajiny na slovensko drevo vo forme gulatiny alebo sa da iba rezivo ?
Dakujem

Odpovedať
28.2.2019 11:15 Juliuskraus.julius11@gmail.com

Pre Tomáš: Ako vyviezť klimatizáciu a prípadne aké poplatky sú s tým spojené sa dozviete na colnici, kde Vám podajú kompetentné informácie.
Odpovedať
25.2.2019 13:31 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Ak prevážam pre vlastnú potrebu 1 komplet klimatizačnej jednotky( 2ks vnútorné jednotky a 1 ks vonkajšia jednotka), zakúpenej v SR na Ukrajinu. Musím ísť cez nákladnu colnicu alebo nie? Aké dokumenty potrebujem? A aké poplatky budem platiť? Cena 2500 €. Ďakujem Vám za odpoveď.
Odpovedať
23.2.2019 20:35 Tomáš tptouran@gmail.com

Dobry deň, chcem na ukrajinu poslat súkromnej osobe balík s vinom, nie je to za ucelom podnikania/predaja, koľko litrov vína mozem najviac poslať? Dakujem
Odpovedať
21.2.2019 20:50 Bohuš Dungelondrejgg@gmail.com

Pre Nadežda: Ak chcete akýkoľvek tovar doviezť na Slovensko za účelom jeho ďalšieho predaja, pri dovoze sa riadite zákonom o DPH a prípadné clo sa vypočíta a platí v súlade s colným sadzobníkom SR. Bezplatný dovoz tovaru do 300 EUR platí len pre dovoz tovaru nepodnikateľského charakteru pre vlastnú potrebu.
Odpovedať
13.2.2019 08:42 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcela by som z Ukrajiny na SK dovážať palivové brikety ktoré by sa vmestili do hodnoty 300 eur, ale následne by som ich chcela predávať na SK na základe živnosti. Budem platiť nejaké poplatky? /clo, DPH/. Prosím o vysvetlenie ak tovar prepravím napr. železnicou , alebo je výhodnejšie ísť vlastnou dopravou osobne pre tovar? Ďakujem za odpoveď.
Odpovedať
13.2.2019 07:33 Nadeždahavo2410@azet.sk

Pre Tomas: Každý tovar nad 25 USD, ktorý je zasielaný zo zahraničia poštou, prejde Slovenskou vnútroštátnou colnicou, ktorá daný tovar vyclý a na základe toho Vás vyzve na zaplatenie vypočítaného cla + DPH. Po úhrade Vám bude tovar prepustený do voľného obehu (na ďalší predaj)
Odpovedať
28.1.2019 15:10 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcem si zakupiť cez ukrajinský internetový obchod nerezovú nádobu na vytápanie včelieho vosku v cene cca 100€, tovar mi pošlú poštou alebo kuruerom, budem platiť daň a clo? Ďakujem
Odpovedať
28.1.2019 13:28 Tomastom1974tomas@gmail.com

Pre Peter: Nie ste prvý čo chce vedieť ako sa dostať na trhoviská. Spracovali sme preto samostatný príspevok o trhoviskách v Užhorode a v Mukačeve (viď Top Topky)s mapami a aj GPS súradnicami. Dúfam, že Vám budú informácie užitočné.
Odpovedať
23.1.2019 22:08 admincpkmichalovce@gmail.com

Chcel by som sa opýtať či by bolo možné zistiť nieake adresu trhov v mukaceve aby som si ju mohol zadať do navigacky. Alebo nieake mapka podľa ktorej by som sa orientoval. Ďakujem
Odpovedať
22.1.2019 19:06 PeterPeto918@gmail.com

Pre Pala: Keďže aj Ukrajinci nakupujú svoj tovar aj v Turecku, tak si myslím, že u nich môžete nakúpiť oblečenie v kvalite a rozsahu ako v Turecku.
Odpovedať
21.1.2019 15:35 admincpkmichalovce@gmail.com

Ešte by som sa chcela opýtať či sa dá nakúpiť kvalitné oblečenie ako v Turecku - nemusí byť značka ale tá kvalitná bavlna. Ďakujem.
Odpovedať
21.1.2019 12:51 PalaPaulinag@azet.sk

Pre pala: V Mukačeve je trh väčší ako ten v Užhorode.
Odpovedať
16.1.2019 10:40 admincpkmichalovce@gmail.com

Dakujem a v Mukaceve je tiež taký trh ako v uzhorode? (myslím ten vzadu akoby sever uzhorodu.)
Odpovedať
16.1.2019 08:08 palaPaulinag@azet.sk

Pre Pala: Ak chcete nakupovať okrem trhoch či už v Užhorode alebo v Mukačeve aj v "kamenných obchodoch" alebo obchodných domoch, tak tých je v jednom aj druhom meste neúrekom. Treba zájsť do mesta a orientovať sa podľa bilbordov, ktoré lákajú na novoročné zľavy na čokoľvek, aj na oblečenie.
Odpovedať
15.1.2019 15:08 admincpkmichalovce@gmail.com

prosím Vás, chystáme sa na predlžený vikend na UA, chcem sa opýtať kde sa da dobre nakupit oblečenie? ideme do užhorodu (tam je trh-ten viem kde je) je tam ešte niečo okrem toho trhu vzadu za VN do lava? a prvý krát idem aj do Mukačeva, kde tam nájdem trh alebo lokalitu na nakupy? :) a v ktoré dni je to otvorené? Ďakujem za odpoved. Super rady sú tu, velmi mo pomohli.
Odpovedať
15.1.2019 13:01 PalaPaulinag@azet.sk

Pre Milan: Dovoz áut z Ukrajiny sa riadi takými istými pravidlami ako dovoz áut z ktorejkoľvek krajiny mimo EÚ. To znamená, že pri dovoze sa vymeria clo (výšku cla nájdete v colnom sadzobníku) + zaplatíte DPH.
Odpovedať
10.1.2019 08:56 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý den chtěl jsem se zeptat jak je to z dovozem aut z ua . Jaké daně a cla se musí platit a kolik je to procent . Děkuji
Odpovedať
10.1.2019 04:57 Milanstavebniprace-rd@seznam.cz

Pre Igora: Ak sa jedná o výrobok vyrobený na Ukrajine, žiadne clo platiť nebudete. Ak je vyrobený inde, tak výšku cla nájdete v colnom sadzobníku SR. DPH vo výške 20% zaplatíte aj keď je to výrobok vyrobený na Ukrajine.
Odpovedať
27.12.2018 08:40 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,chcem si kúpiť motortester stoji 9700hrivien ake clo budem cca platit?Ďakujem.
Odpovedať
25.12.2018 21:08 Igorpaulinah@orava.sk

Pre Juraj Farkas: Ak hodnota kotla nepresiahne 300 EUR, tak by ste kotol mohol previezť. Otázkou ale je či ho dokážete fyzicky vzhľadom na jeho rozmery a hmotnosť cez prechod Veľné Slemence dostať.
Odpovedať
21.12.2018 08:47 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Tomáš: Vzhľadom na to, že sa jedná o dovoz z tretích krajín tak pri zasielaní tovaru v hodnote nad 25 USD (do hodnoty tovaru sa započítava aj poštovné) budete platiť minimálne DPH, poprípade aj clo.
Odpovedať
21.12.2018 08:43 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, je možné preniesť kotol na tuhé palivo cez prechod Veľké Slemence?, oválny 0.6m x 1.7m, vaha ~400kgrnVďaka za infornJuraj
Odpovedať
21.12.2018 05:08 Juraj Farkasjspider@post.sk

Dobrý deň, keď si objednám nejaky tovar 1ks, cez internet z UA v hodnote 33.13,-Eur, budem musiet nieco zaplatit navyse?
Odpovedať
20.12.2018 23:19 Tomášthommy13@azet.sk

Pre Mirek: Výšku cla zistíte v colnom sadzobníku SR, poprípade sa pri výstupe zo Slovenska na Ukrajinu môžete colníkov na podmienky dovozu opýtať
Odpovedať
1.12.2018 11:12 admincpkmichalovce@gmail.com

Ahoj,
ak by som si legalne kupil v belmarte na Ukrajine 4-5 kartonov cigariet pre osobnu spotrebu, samozrejme s blockom,alke clo a Dph musim zaplatit ,ako to nazyvate za unik na spotrebnej dani ?
Treba vyplnovt aj JCD ?

Odpovedať
30.11.2018 22:02 Mirekcoly@pobox.sk

Pre Marián: Vývozné clo na vývoz čistiacich prostriedkov neplatíte žiadne. Výšku dovozného cla na drevodomy nájdete v Colnom sadzobníku SR.

Odpovedať
19.11.2018 09:19 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň. Chcem sa informovať. V akej výške je clo na vývoz čistiacich prostriedkov zo Slovenska na Ukrajinu. A v akej výške je clo pri dovoze drevostavby/zrub, drevodom/ z Ukrajiny na Slovensko.
Ďakujem za informácie.

Odpovedať
18.11.2018 11:37 Mariánm.majersky@centrum.sk

Pre ErSte: Zemiaky doviezť nemôže. Ide o ochranu nášho vnútorného trhu. V zemiakoch sa môžu nachádzať háďatká.
Odpovedať
8.11.2018 08:46 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den. Prosim Vas ako je to z dovozom zemiakov z Ukrajiny. Kolegovi na hranici kazali vylozit. Mal dva 10kg mechy ale nie z obchodu ale od kamaráta.
Odpovedať
7.11.2018 20:10 ErSteerste@centrum.sk

Pre Iveta Václaviková Maleková:
Pre osobnú spotrebu môžete doviezť tovar v hodnote do 300 EUR bez akýchkoľvek poplatkov. Rakytníkový olej môžete taktiež doviezť, no treba dať pozor na to koľko kusov sa do tých 300 EUR zmestí. Väčšie množstvo kusov môže byť považované ako dovoz na obchodný účel aj keď hodnota nepresiahne 300 EUR!

Odpovedať
8.10.2018 14:56 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den.rnOkrem ineho nakupu by som chcela ísť na ukrajinu kupiť aj rakytníkový olej. Kolko možem kupiť ak nemusim nič plaťiť. Dakujem.
Odpovedať
8.10.2018 14:46 Iveta Václaviková Malekovávaclavikovaiveta1@gmail.com

Pre frodo77: 50g tabaku môžete doviezť bez colných poplatkov. Je to jedno, či je to klasický tabak, alebo tabak do vodnej fajky.
Odpovedať
6.8.2018 09:42 admincpkmichalovce@gmail.com

Koľko gramov tabaku do vodnej fajky môžem preniesť cez hranicu ?
Odpovedať
5.8.2018 17:18 frodo77feciskanin@gmail.com

Pre Petra:Žiaľ, ako je to s dovozom zbraní (vzduchoviek), tak to vám neviem odpovedať. S otázkou sa obráťte priamo na colné riaditeľstvo. Ich odpoveď bude pre prípadné komplikácie na hranici smerodatná a právne správna.
Odpovedať
27.7.2018 13:18 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Martina:
Áno, chápete správne. Maximálny dovolený limit je 40 ks cigariet a 1 liter alkoholu

Odpovedať
27.7.2018 13:15 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravim chcem sa opytat ci bude nejaky problem na colnici ked si na ukrajine zakupim vzduchovku ....pokial viem tak do 15 jut netreba zp....takze ak si zakupim iba taku nezoberu mi ju na hranici?
Odpovedať
27.7.2018 02:18 Peterkridlo88@gmail.com

Dobrý den,
cestují z Uzhorodu do Košic. Chtěl bych se ujistit v množství volně přepravovaného tovaru. Jestli správně chápu mohu bezplatne dovést 2 krabičky cigaret (40ks) + 2x 0,5 litru vodky?

Odpovedať
26.7.2018 08:40 MartinPastiiiic@gmail.com

Pre Andrej:Za luster v takej cene budete musieť zaplatiť minimálne DPH. Či a prípadne ako vysoké clo bude treba platiť zistíte v platnom colnom sadzobníku SR
Odpovedať
10.7.2018 13:18 admincpkmichalovce@gmail.com

Ked by som chcel kupit na ukrajine luster za cca 750€ pri prevoze budem musiet zaplatit clo a dph? Ked ano asi kolko?Dakujem.
Odpovedať
10.7.2018 08:13 Andrejmelkoimelko@gmail.com

Pre Pala: S dovozom kožucha budete mať pravdepodobne problém. Aj keď jeho hodnota je do 300 EUR, tak s najväčšou pravdepodobnosťou budete musieť zaplatiť clo. Jeho výšku si pozriete v aktuálne platnom colnom sadzobníku Slovenskej republiky. Ak naviac nebudte mať nadobúdací doklad, tak sa hodnota tovaru určí na základe štatistických tabuliek.
Odpovedať
30.6.2018 06:30 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je možné doviesť kožuch v hodnote 250€, ide o to že bude kupovaný na trhu tak doklad žiadny nebude. Ďakujem za odpoved.
Odpovedať
29.6.2018 09:31 PalaPaulinag@azet.sk

Pre Andrzej:
Preniesť cez hranicu môžete sekeru aj vŕtačku, nemal by s tým byť žiaden problém. Ak cena obidvoch nebude presahovať 300 EUR (treba mať zo sebou doklad z predajne - bločok alebo faktúru), tak za ne nezaplatíte na colnici ani žiadne poplatky

Odpovedať
27.6.2018 08:12 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den.
Chcel som sa opytat ci mozem preniest cez hranicny priechod velke slamence sekeru fiskar a vrtacku. Dakujem

Odpovedať
26.6.2018 18:17 AndrzejAndrzejmichaelis@gmail.com

Dobry den, mozem doviest v prenosnej nadrzi (bandaske) benzin, aj ked vozidlo je na naftu? Jedna sa o to ze benzin je pre mot. kosacku. V stati o min. olejoch to nie je specifikovane. Dakujem
Odpovedať
28.5.2018 01:07 jancopko.j@azet.sk

V bandaske by ste mal voziť pohonné hmoty, ktoré odpovedajú pohonným hmotám Vášho automobilu. Nikto ale nekontroluje, či dovážate benzín alebo naftu. Kontroluje sa len dovážané množstvo, ktoré má byť maximálne 10 litrov.
Odpovedať
28.5.2018 08:30 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, prosím chcela by som si objednať tovar z Ukrajiny (detské topánočky, s makkou podrazkou) aktuálne som na sume cca 300EUR. Prosím ako by to vyslo s clom? DPH je mi jasné, že budem musieť hradiť, ale neviem s akým colným dlhom rátať. Ďakujem
Odpovedať
23.5.2018 14:07 Danieladanielagasparikova@gmail.com

Prajem pekný deň. Ak som dobre porozumel, tie detské topánočky si idete nechať poslať, nebudete ich cez hranicu prevážať sama. Hranica tovaru do 300 EUR platí ale len v prípade, ak tovar prevážate cez hranicu priamo vy! V prípade, že tovar posielate poštou/kuriérom, tak do ceny tovaru sa započítava aj cena dopravy. Limit na bezcolný dovoz tovaru z tretích krajín je 25 USD !!! Nad túto čiastku už platíte clo podľa aktuálne platného colného sadzobníka SR (výšku cla si v sadzobníku môžete zistiť) + DPH 20%.
Odpovedať
23.5.2018 15:16 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den
Moja mama ma kamarátku na Ukrajine , a velmi rada by mi poslala nieco z obchodu (oblecenie, topánky, kabelku ) v ktorom pracuje . Ide o luxusne značky vačšinou cez 1000€ Ako darček . Ak to zastavia na colníci ako mam postupovať prosim vas . Kedže ja nemám ani doklad o kúpe ani objednávku . Ale v škatuliach s topánkami bude faktúra koli záruke .
Ďakujem za odpoved

Odpovedať
13.5.2018 02:16 KatarinaKnzbellova@gmail.com

Prajem pekný deň. Nie je ľahké odpovedať na vami položenú otázku. Vo všeobecnosti za dovážaný tovar v hodnote nad 300 EUR budete musieť zaplatiť minimálne DPH. Tých 1.000 EUR o ktorých píšete je cena za koľko kusov výrobkov? Ak by sa tovar rozdelil do viacerých "zásielok" tak by to mohlo byť OK, no pri jednorazovom dovoze sa poplatkom nevyhnete.Ako doklad k výpočtu DPH budú slúžiť faktúry, ktoré máte kvôli záruke.
Odpovedať
15.5.2018 11:19 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, objednala som si z Ukrajiny kozmetiku poštou do výšky 10 Eur. Podlieha zásielka clu? Ďakujem za odpoveď.
Odpovedať
11.5.2018 08:15 janakopaskova.jana@post.sk

Pri zasielaní tovaru z tretích krajín sa do celkovej hodnoty nákupu počítajú aj prepravné náklady - poštovné. Ak celková hodnota zásielky (kozmetika+poštovné) prekročí 25 USD, tak budete musieť zaplatiť minimálne DPH. Prípadnú výšku cla zistíte v aktuálne platnom colnom sadzobníku SR.
Odpovedať
11.5.2018 08:45 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, mala by som zaujem o kupu ludskych vlasov na Ukraine a predaj na Slovensku. Vedeli by ste mi viac napisat ohladom poplatkov? Ci treba tento tovar preclit, alebo sa to da nejako obist? Dakujem. Alexandra
Odpovedať
10.5.2018 09:27 Alexandraskomoruchova.a@gmail.com

Dovoz akéhokoľvek tovaru z tretích krajín podlieha colným zákonom SR a EÚ. To či je potrebné platiť clo a ak áno v akej výške na dovoz ľudských vlasov, zistíte v aktuálne platnom colnom sadzobníku SR.
Odpovedať
10.5.2018 11:59 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcem dovážať tovar - oblečenie na ďalší predaj z UA a Ciny v rôznych hodnotach. Budem platiť DPH aj clo. Som zo Starej Ľubovne. Zásielky pridu na Colny úrad v PP alebo PO zrejme. Budem musieť kazdu zásielku riešiť osobne v PP čo PO alebo sa dá preclenie vybaviť aj elektronicky,prípadne inak ? Ide mi o časté cestovanie na dané úrady a tým zvyšovanie nákladov.
Odpovedať
26.4.2018 06:45 Karcikarci1970@azet.sk

Systém preclievania si musíte dohodnúť priamo na colnom úrade
Odpovedať
26.4.2018 08:13 admincpkmichalovce@gmail.com

Pri dovoze tovaru obchodného charakteru budete platiť minimálne 20% DPH. Čo sa týka cla, tak o prípadnom platení/neplatení cla si môžete pozrieť v aktuálne platnom colnom sadzobníku SR.
Odpovedať
26.4.2018 08:01 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcem dovážať tovar - oblečenie na ďalší predaj z UA a Ciny v rôznych hodnotach. Budem platiť DPH aj clo. Som zo Starej Ľubovne. Zásielky pridu na Colny úrad v PP alebo PO zrejme. Budem musieť kazdu zásielku riešiť osobne v PP čo PO alebo sa dá preclenie vybaviť aj elektronicky,prípadne inak ? Ide mi o časté cestovanie na dané úrady a tým zvyšovanie nákladov.
Odpovedať
25.4.2018 20:49 Karcikarci1970@azet.sk

Limit 300 eura na osobu alebo na posadku os.auta....prosim o odpoved
Odpovedať
22.4.2018 14:42 Lubolubkni@centrum.sk

Ten limit 300 Eur je na osobu v aute.
Odpovedať
22.4.2018 20:57 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý den,

moja teta planuje ist na Ukrajinu za rodinou a mna napadlo zeby mi tam kupila nejaky bicykel tak okolo 300 €, cestuje tam BUSOM. Nebude ziadny problem??

Odpovedať
20.4.2018 08:54 Michalpredaj07@centrum.sk

Prajem pekný deň. Teta s nákupom bicykla problém nebude mať, no neviem či sa to finančne oplatí. Nechám na posúdenie. Problém ale bude mať s jeho dopravou, pretože pochybujem, že jej vodič dovolí naložiť bicykel do autobusu (je to len môj názor, ide o individuálny prístup každého vodiča). Nenapísali ste na ako dlho na tú Ukrajinu ide. Ak by išla ráno tam a popoludní naspäť (s tým istým vodičom), mohla by sa ho opýtať, či by mal problém ak by na spiatočnej ceste brala so sebou aj bicykel.
Odpovedať
20.4.2018 11:13 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň. Syn ide do Užhorodu, na súťaž. Môže si zo sebou zobrať zabalené potraviny na 3 dni? Dá sa niekde platiť eurami? Ďakujem.
Odpovedať
19.4.2018 15:29 Martina Jesenskajesenska@zsostredkova.sk

Prejem pekný deň. Potraviny si so sebou môže zobrať. Mali by byť ale trvanlivé, poprípade zabalené tak aby mu tie 3 dni vydržali. Čo sa týka platenia, tak okrem trhoviska, na ktorom môžete platiť akoukoľvek menou, sa na Ukrajine platí len v Ukrajinských hrivnách. So zmenárňami nie je žiaden problém. V meste je ich niekoľko a sú aj skoro v každom supermarkete. V niektorých supermarketoch (napríklad Dastor) môže bez problémov platiť aj platobnou kartou i keď je kurz trocha horší, ako keď platí v hotovosti.
Odpovedať
19.4.2018 15:53 admincpkmichalovce@gmail.com

Ďakujem za rýchlu odpoveď. Dovidenia
Odpovedať
19.4.2018 17:06 Martina Jesenskajesenska@zsostredkova.sk

Dobrý deň, mám v pláne kúpiť pre vlastnú potrebu stroj na čistenie obilia od súkromníka z UA, vlastný dovoz na prívesnom vozíku za osobným autom. Postačí ako doklad o nadobudnutí, resp. výške ceny, dvojjazyčná kúpnopredajná zmluva? Ak bude cena do 300,-€ budem oslobodený od cla a DPH aj pri dovoze takéhoto druhu tovaru.
Ďakujem za odpoveď. Rasťo

Odpovedať
19.4.2018 12:20 Rasťoezeichel@gmail.com

Ak je nákup nejakého zariadenia od súkromníka, môže byť problém pri dokazovaní jeho nadobúdacej hodnoty. Kúpno-predajná zmluva by mala stačiť, no ak daný stroj je v bezchybnom stave - skoro nový (nie sú tam viditeľné známky opotrebenia) a cena nového niekoľkonásobne prevyšuje cenu podľa kúpno-predajnej zmluvy, potom môžete mať na hranici problém a môžu od vás žiadať zaplatenie minimálne 20% DPH. Preto bude vhodné, ak budete mať so sebou rezervné eurá pre prípad, ak by k takému niečomu došlo.
Odpovedať
19.4.2018 12:30 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den , rad by som si doviezol autom nerezovy medomet na vytacanie medu z UA v hodnote cc 150 Eur .budem platit clo alebo dan a bude to povazovane za tovar neobchodneho charakteru ? Dakujem za odpoved
Odpovedať
18.4.2018 16:33 Ervin Tomkoervin.tomko@post.cz

Ak Vám medomet nebude z Ukrajiny zasielaný poštou/prepravnou službou, ale bude dovezený individuálne, tak na hranici nebudete platiť žiadne poplatky. Je ale potrebné mať pri sebe doklad o nadobudnutí - pokladničný blok, na základe ktorého viete preukázať hodnotu dovážaného tovaru.
Odpovedať
19.4.2018 08:43 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, rada by som sa opýtala či je možné doniesť svadobne šaty a k tomu ešte 2 slávnostné šaty bez platenia cla.ďakujem za odpoveď
Odpovedať
27.3.2018 19:10 Evaorchideas@centrum.sk

Platí to, čo som Vám napísal 25.3.2018. Ak sa so svadobnými šatami + ďalšími slávnostnými šatami zmestíte do 300 EUR tak nebudete platiť nič. Ak to bude drahšie ako 300 EUR, tak máte dve možnosti:
1 - zoberiete so sebou do auta ešte ďalších pasažierov a nákup sa rozdelí tak, aby na každého cestujúceho nákup nepresiahol 300 EUR
2 - zaplatíte 20% DPH z nakúpeného tovaru.

Odpovedať
28.3.2018 10:41 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň chcela by som sa opýtať, či pri kúpe svadobnych šiat z Ukrajiny je limit pri ktorých sa platí clo , či je možné kūpiť aj iné oblečenie bez platenia na hranici.Ďakujem za odpoveď
Odpovedať
25.3.2018 18:58 Evaorchideas@centrum.sk

Prajem pekný deň. Ak pri nákupe svadobných šiat a iného oblečenia platí finančný limit nákupu vo výške 300 EUR/osobu. Ak prekročíte tento limit, tak platíte minimálne 20% DPH z hodnoty tovaru nad 300 EUR. Ak podlieha dovážaný tovar aj colnému konaniu, tak zaplatíte aj clo. Prípadnú výšku cla zistíte v colnom sadzobníku SR na rok 2018.
Odpovedať
26.3.2018 08:35 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň môžem sa opýtať chcela by som si objednať kotúče tričkoviny-priadze je to určené na háčkovanie v hodnote do 150€ budem musieť platiť DPH a clo?kotúčov bude asi 20ks lebo si to objednávame spolu s kamarátkou bol by to problém myslite?a neviete náhodou aké tam majú poštovné?ďakujem krásne prajem pekný deň
Odpovedať
20.3.2018 23:23 Barbora barborakrnacova222@gmail.com

Čo sa týka ceny poštovného, tak to závisí od celkovej celkovej hmotnosti tovaru a miesta určenia, kde to má byť doručené. Skúste si ale váš tovar u dodávateľa objednať vrátane dopravy na Slovensko. V tom prípade Vám dopravu zabezpečí ukrajinský dodávateľ
Odpovedať
21.3.2018 08:30 admincpkmichalovce@gmail.com

Prajem pekný deň. Takéto množstvo tovaru sa už bude považovať za dovoz na obchodné účely. Zaplatíte 20% DPH z ceny tovaru + prepravy, ak si tovar necháte poslať prepravnou službou, alebo poštou. To či je potrebné zaplatiť aj clo zistíte v colnom sadzobníku platnom na Slovensku.
Odpovedať
21.3.2018 08:27 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň . Reagujem na vašu odpoveď ktorú ste napísali pánovi so stavebným materiálom. Ja to mám takto na etapy a vždy maximálne do 250€ a autom chodím sám. Pri poslednej návšteve mi slovenský colníci vraveli že sa mám vrátiť na ua. A že môj prepracovaný materiál je na obchodné účely. Pričom nechodím každý deň ale tak max 2 krát do mesiaca. Nakoniec ma pustili a povedali že je to posledný krát. Majú na to nárok? Ďakujem za odpoved
Odpovedať
17.3.2018 13:26 MartinRonnypp@azet.sk

A ešte jeden dotaz. Stiahol som si colný sadzobník a podľa neho sa na mnou dovážaný tovar nevstahuje platiť clo. Takže ak má opäť oslovia colníci že je môj tovar podozrivý alebo neviem ako to mám nazvať a stále je do hodnoty 300€ tak je to všetko legálne. Alebo mám zaplatiť daň alebo čo? ... Je mi to dosť nepríjemné keď tam na mňa zvyšujú hlas a vyhrážajú ako keby som bol dáky zlocinec - pašerák. Pričom dodrzujem podľa mňa všetko ako má byť.
Odpovedať
17.3.2018 13:52 MartinRonnypp@azet.sk

Prajem pekný deň. Ak dovážate tovar do hodnoty 300 EUR (kurz sa počíta podľa Ukrajinskej banky, nie podľa kurzu v zmenárni), tak postupujete podľa platných zákonov. Na druhej strane ale okrem finančného limitu platí aj limit množstevný. Je iné kúpiť jeden kus za 300 EUR alebo 300 rovnakých kusov po 1 EUR. Samozrejme, že veľkú úlohu tu hrá aj ľudský faktor. Kým jeden colník zoberie váš dovoz ako dovoz pre osobnú spotrebu, druhý to tak nemusí chápať a môže si myslieť, že tovar dovážate za účelom ďalšieho predaja. Ak vás nabudúce budú chcieť vrátiť, záleží od vás ako posúdite situáciu. Môžete im dokazovať, že na základe zákona postupujete správne a dovážate tovar pre vlastnú spotrebu, alebo ak sa presvedčiť nedajú, tak potom z dovážaného tovaru zaplatíte DPH vo výške 20%. Musíte si spočítať, či aj po zaplatení DPH sa vás stále daný tovar oplatí doviezť.
Odpovedať
19.3.2018 08:51 admincpkmichalovce@gmail.com

Ďakujem veľmy pekne za odpoveď. A tých 20 percent DPH vyplatiť priamo na colníci? Či mi tovar zoberú? Alebo ako? Alebo ho iba zdokumentuju a prídem 20 percent zaplatiť na colný úrad do Michaloviec? Ak je to tak tak rovno zoberiem príklad materiál aj do 600€ a rovno vypisem niejake tlačivo o 20 daní? A tu zaplatím a
A bude všetko v poriadku

Odpovedať
19.3.2018 09:49 MartinRonnypp@azet.sk

Platíte priamo na colnici. Ak by ste nemali peniaze so sebou, tak tovar uložia do colného skladu do chvíle, kedy DPH zaplatíte. Potom ale bude treba platiť aj za uloženie v colnom sklade.
Ak už máte platiť tak áno, je jedno či veziete tovar za 300 alebo 600 EUR. No pre osobné účely je skôr vhodnejšie mať tovar do 300 EUR (vtedy ich buď presvedčíte alebo nie. Pri 600 EUR platíte iste) .

Odpovedať
19.3.2018 10:30 adminzylo1964@gmail.com

A ešte jedna vec. 20 percent budú počítať z nadobúdaciu faktúry alebo majú dáky katalóg cien a uvedú trhovú cenu na Slovensku
Odpovedať
19.3.2018 09:53 MartinRonnypp@azet.sk

20% sa berie z nadobúdacej ceny na Ukrajine. Ako základ slúži nadobúdací doklad - faktúra, poprípade doklad z pokladne predajne v ktorej ste tovar kupovali.
Odpovedať
19.3.2018 10:26 adminzylo1964@gmail.com

Ďakujem za užitočné rady
Odpovedať
19.3.2018 10:52 MartinRonnypp@azet.sk

Dobrý deň ja by som chcel stavať dom a tak by som chcel komplet stavebný materiál nakúpiť na Ukrajine a chcel by som si objednať nato kamión.Tak moja otázka znie ak si tam nakupim material za tisíce eur budem na hraniciach platiť clo a DPH ak áno vedeli by ste mi z vašich skúsenosti uviesť príklad koľko by som zaplatil na hraniciach a či sa to vôbec oplatí.Za všetky vaše radi a pomôcky vám vopred ďakujem
S pozdravom
Dominik

Odpovedať
7.3.2018 12:48 Dominik Štefankostefankodominik@gmail.com

Prajem pekný deň. Ak by ste si stavebný materiál vozili na etapy tak, aby cena nákupu na jednu osobu v aute nepresiahla 300 EUR, tak by ste ten materiál mali bez akýchkoľvek poplatkov. Ak však chcete materiál doviezť naraz v kamióne, tak potom sa na daný nákup vzťahujú zákony Slovenskej republiky - zákon o DPH a colný zákon. Výška DPH je 20%, clo je potrebné zistiť v colnom sadzobníku Slovenskej republiky.
Odpovedať
8.3.2018 08:19 admincpkmichalovce@gmail.com

dobry den, moja otazka je ze chcem si kupit malotraktor cena je cca do 2500 eur aku clo resp. dph by som mal zaplatit?
Dakujem

Odpovedať
4.3.2018 16:54 gabrielgvamos@technogym.com

Prajem pekný deň. Na Ukrajine neplatíte žiadne poplatky.Poplatky budete platiť až na Slovensku. Riadite sa zákonom o DPH a colným zákonom. Výška DPH je 20%, clo je potrebné zistiť v colnom sadzobníku Slovenskej republiky.
Odpovedať
6.3.2018 15:57 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry vecer. Ja som ukrajinec s prechdnym pobytom na Slovensku. Chcem si doviezt z UKR dvere interierove 5 ks. Aki to spravne zariadit? Dakujem
Odpovedať
10.2.2018 21:52 AlexSashall2008@ukr.net

Nie je dôležité či ste Ukrajinec alebo Slovák. Smerodatná je hodnota dovážaného tovaru. Ak tých 5 ks dverí stojí viac ako 300 EUR a v aute budete cestovať sám, tak potom s najväčšou pravdepodobnosťou zaplatíte minimálne DPH. Ďalšou možnosťou je tie dvere previezť na viackrát.
Odpovedať
12.2.2018 09:22 admincpkmichalovce@gmail.com

Dakujem za odpoved. Ok. Do kopy cena tych 5 ks - 750€. V aute budeme traja, prejdeme bez DPH?
Odpovedať
12.2.2018 10:05 AlexSashall2008@ukr.net

Ak v aute budete traja a celková hodnota dverí bude 750 EUR, tak DPH platiť nebudete. Je ale potrebné mať doklad o nakúpení dverí,pričom na doklade nesmie byť suma vyššia ako 300 EUR, to znamená, že keď idete traja, musíte mať 3 doklady o nákupe! Vtedy nebudete mať na colnici problém.
Odpovedať
12.2.2018 10:24 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravím, keď chcem doviesť na súkromné účely fungicid 1kg od súkromnej osoby platením na účet z Ukrajiny, budem platiť clo, DPH alebo niečo iné. Prejde to cez hranice bez problémov? Ďakujem
Odpovedať
9.2.2018 20:16 Miroslav16lancer@azet.sk

S dovozom by ste nemal mať problém.
Odpovedať
12.2.2018 09:19 admincpkmichalovce@gmail.com

Príjemný podvečer
Prosím Vás objem kontrabandu, napríklad litra alkoholového destilátu (nad 22 % VOL.) na osobu,sa vzťahuje na jeden vstup osoby, (príp. 1 dovoz, 1 prekročenie hranice) na Ukrajinské štátne územie alebo je regulovaný aj iným povedzme časovým obmedzením.(Napr.: 1 liter 22 % VOL. za 7 dní.)
Ďakujem

Odpovedať
8.2.2018 17:56 Peterautomotoska@gmail.com

Pýtam sa na to preto, pretože som v zákone 530 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov našiel okrem konkrétnych exaktných a obligátnych objemových obmedzení, vágne a nejasne popísanú časovú limitáciu - príležitostne, ktorá však nie je nikde inde bližšie špecifikovaná.
Odpovedať
8.2.2018 18:18 Peterautomotoska@gmail.com

Je tu aj časové obmedzenie. Uvedené množstvo môže jedna osoba doviezť/vyviezť len raz za 7 dní, nie skôr!
Odpovedať
9.2.2018 12:02 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň mám rovnaku otázku ako kolega no nestačí mi takáto vaša odpoved kde presne v zákone sa píše že to má byt max raz za sedem dni? V prípade alkoholu a cigariet? V týchto tovaroch na rozdiel od pohonných hmôt je formulka 7 dni vynechaná a ponechané je príležitostne čo znamenať že príležitost mám aj 2x denne ak prekročím hraničný prechod a to znamená že vždy mám príležitost si doviezť tovar na osobnú spotrebu alebo ako dar. Preto vás prosím citujete mi presne zákon kde sa formulka 7 dni vyskytuje pripadne úpravu zákona ktorá to spomína. Ďakujem za skorú a jasnú odpoved.
Odpovedať
17.2.2018 08:54 Martin Kosice@me.com

Prečítajte si stať "Minerálny olej" v časti nad diskusiou, poprípade zájdite priamo na stránku ministerstva financií
Odpovedať
19.2.2018 10:21 admincpkmichalovce@gmail.com

Prajem pekný deň. Je nám ľúto, že Vám naša odpoveď nestačí. Podávame informácie overené praxou. Ak potrebujete podrobnejšie informácie o zákonoch v ktorých sa uvedené informácie nachádzajú, je potrebné sa obrátiť priamo na finančnú správu SR, ktorá Vám dané informácie poskytne.
Odpovedať
19.2.2018 07:49 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, nakupila som na Ukrajine tovar obchodného charakteru v hodnote 350 eur, plus doprava 150 eur. POslali to cez Ukrajinsku postu, ale oznamili mi, ze colnici z posty im to vratili, lebo tovar je tazky... ma to cca 50 kil. Prosím neviete mi poradit, ci to nie je nejaká hlupost?? Nepozdava sa mi, ze by colnici vracali tovar odosielatelovi kvoli vahe...
Odpovedať
5.2.2018 16:27 Janka kabyram@azet.sk

Celkom dobre nerozumiem otázke. Ktorá pošta to vrátila, Slovenská alebo Ukrajinská? 50 kg balík je už celkom vysoká hmotnosť na to aby s ňou bežný poštár manipuloval. Pýtali ste sa na pošte pred odoslaním do akej hmotnosti je možné balík poslať? Treba pozrieť v vnútorných predpisoch pôšt do akej hmotnosti balíky berú. Ak balík vrátili odosielateľovi (ukrajinskej firme), tak nech ho prebalí do dvoch-troch menších a nech to pošlú znova.
Odpovedať
6.2.2018 09:19 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň. Chcel by som doniesť čln z Ua na SR. Hodnota člna by bola 350€ a čln je vyrobeny na UA. Musim zaplatiť clo a dph? Aká by musela byť cena člna aby som neplatil clo ani DPH? Ďakujem.
Odpovedať
31.1.2018 16:13 Pavelpatrik.varga999@gmail.com

Až budete mať doklad o zakúpení tak by sme nemal platiť nijaké clo ani DPH.
Odpovedať
31.1.2018 17:45 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý den chcela by som sa opýtat kolko parfémou môžem preniest cez ukrajinsku hranicu ale na Slovenskej strane nakolko môj syn končí školu 4 ročník a chceli sme kupit pre celu triedu vonavky a su 22 spolužiakov no su dievčata aj chlapci. No a jasné triedna učitelka a učitelia. Kolko možem na osobu preniest? Dakujem za odpoved.
Odpovedať
30.1.2018 10:14 MarikaMarika3156@azet.sk

Ak celková hodnota dovážaného tovaru nepresiahne 300 EUR, tak by ste mohli vami uvedený počet parfémov doviezť. Zrejme bude potrebné colníkom vysvetliť prečo je ten počet väčší ako bežný - ak sa budú pýtať. Ak vás bude v aute viac, tak sa daný počet rozdelí na počet pasažierov sediacich v aute.
Odpovedať
30.1.2018 13:04 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý den chcela by som konkrétnu odpoved na to že na jednu osobu kolko môžem preniest vonavky nakolko som mala 5 kusov a už namna kričali že toto sa nesmie že to je na biznis či čo tam kričala tá colníčka. Akože aký biznis ked človek pride z autom niekolko 100 kilometrou len kvôli tomu aby si nakupil pre vlastnú potrebu kávy,keksíky,prášok na pranie, cukríky alko nealko plienky kozmetiku oblečenie a dostanete na Slovenskej strane také zjebanie že ja som bola hotová ako na mna kričala ked ani som nemala spolu tovar za 50 eur.Ja som bola hotová a zato že človek chce prekvapit rodinu a donesie každemu jednu vonavku čo unás na Slovensku stoji cca 130 eur tak zato niekto bude pomne vrieskat????Preto vás prosím kolko presne na 1 osobu môžem kúpit vonavky. A ked je nato nejaky limit tak nech je tam vycapený na dverách kde maju napísane že na 1 osobu môže 1L alko + 2 krab. cigariet tak nech to tam pridaju. Dúfam že mi odpoviete dakujem pekne.
Odpovedať
11.2.2018 19:40 MarikaMarika3156@azet.sk

Žiaľ majú pravdu. Je potrebné prečítať si informáciu uverejnenú na stránke finančnej správy, ktorá o dovoze voňaviek hovorí:
https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/obchodn%C3%ADci/podaniecvpridovoze.aspx

Odpovedať
12.2.2018 09:39 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň koľko krát v mesiaci môžem. Prejsť cez ukrajinské hranice na pas???
Odpovedať
26.1.2018 20:21 MirkaMiroslavaevinova@centrum.sk

Prajem pekný deň. Počet prechodov cez štátnu hranicu nie je nijako limitovaný. Jediným limitom je miera vašej trpezlivosti pri čakaní na odbavenie náležitostí týkajúcich sa prechodu štátnou hranicou.
Odpovedať
29.1.2018 08:15 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý den, v případě, že bych převážela pravidelně přes hranice větší množství paměťových karet tam a zpět, za účelem převozu informací v rámci své firmy, ne za účelem dalšího prodeje, ohrožovala by mě povinnost cla též?
Děkuji za odpověď

Odpovedať
24.1.2018 10:34 Hanahannah.p@seznam.cz

Poprosím bližšie špecifikovať čo si predstavujete pod pojmom "větší množství paměťových karet".
Odpovedať
24.1.2018 14:53 admincpkmichalovce@gmail.com

Okolo asi 100 kusů, více ne.
Odpovedať
30.1.2018 18:52 Hana Píchováhannah.p@seznam.cz

100 kusov už nie je možné považovať za dovoz/vývoz pre osobnú potrebu, preto sa bude dovoz/vývoz riadiť colným zákonom a zákonom o DPH
Odpovedať
1.2.2018 08:06 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý den, v případě, že bych převážela pravidelně přes hranice větší množství paměťových karet tam a zpět, za účelem převozu informací v rámci své firmy, ne za účelem dalšího prodeje, ohrožovala by mě povinnost cla též?
Děkuji za odpověď

Odpovedať
24.1.2018 09:24 Hanahannah.p@seznam.cz

Dobrý den, v případě, že bych převážela pravidelně přes hranice větší množství paměťových karet tam a zpět, za účelem převozu informací v rámci své firmy, ne za účelem dalšího prodeje, ohrožovala by mě povinnost cla též?
Děkuji za odpověď

Odpovedať
24.1.2018 09:23 Hanahannah.p@seznam.cz

Dobrý deň. Chcel by som vedieť kde a na akom úrade treba žiadať vývozné povolenie (ak treba) na dovoz veterán motocykla z Ukrajiny ktorá je nepojazdná a nemá platné doklady ale je v celku v hodnote cca 250 eur. Prípadne okrem kúpnej zmluvy aké doklady sú k tomu ešte potrebné a či sa platí CLO a DPH.
Prípadne ako by bolo keby som doviezol len potrebné dielce z veterána: motor + prevodovka a drobnosti cena do 200 eur.
Vopred ďakujem za odpoveď, s pozdravom Štefan

Odpovedať
18.1.2018 18:43 Štefanpista.cs@azet.sk

Vaša otázka je dosť špecifická. Nepatrí do oblasti informácií poskytovaných bezplatne.
Odpovedať
19.1.2018 20:52 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň
Chcel by som si nechať poslať sadenice viniča cca 20-25 ks z ukrajinského záhradníctva - škôlky. Cena by mala byť cca 32-40 eur. Aké problémy s tým môžu nastať ? Clo, DPH ? Prípadne ako dlho by to mohlo ležať na colnici kedže sa jedná o rastliny.
Ďakujem

Odpovedať
18.1.2018 09:51 Milan Mondokmmondok@gmail.com

Žiaľ, sadenice si nedoveziete. Podľa informácií ktoré máme k dispozícii a aj z vlastnej skúsenosti(keď sme chceli doviezť stromčeky kaukazských citronovníkov), nemôžete doviezť nič "čo má korene", to znamená žiadne priesady, stromčeky, kvety ...
Odpovedať
18.1.2018 15:34 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, da sa doniest z uk liecivo pre zvierata ? napriklad leciva pre vcely , holuby atd ... ? jedno liecivo stoji cca 2eur ? je mozne doniest nieco take na dalsi predaj o velkosti 100ks? ako by som mal postupovat ? Dakujem
Odpovedať
1.1.2018 23:50 Róbertrobert.lesicko@gmail.com

Pre vlastné potreby liečivo doviezť môžete. Ak by ste ho ale chcel doviezť za účelom ďalšieho predaja, bol by to dovoz tovaru z tretíc h krajín, ktorého by sa už týkal colný zákon a aj daňová povinnosť.
Odpovedať
2.1.2018 08:51 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, chcel by som sa opytat akym sposobom si mozeme vypocitat vysku cla, pripadne DPH v pripade ak by sme do firmy kupovali vyrobny stroj z Ukrajiny. Jeho hodnota je cca 3000 EUR, a stroj je vo velkosti cca 100x100x100 cm a vahe 35 kg.
My ako firma nie sme platci DPH.
Vopred dakujem za odpoved.

Odpovedať
6.12.2017 11:18 Ivanpozel.ivan@gmail.com

Budete musieť zaplatiť clo aj DPH, výšku cla si môžete zistiť v colnom sadzobníku.
Odpovedať
6.12.2017 18:18 admincpkmichalovce@gmail.com

Este upresnim, ze stroj nie je vyrobeny na Ukrajine ale v Azii - Taiwane. Dakujem.
Odpovedať
6.12.2017 11:20 Ivanpozel.ivan@gmail.com

Dobrý deň,chcel by som si doviesť z ukrajiny motocykel jawa v hodnote do 300€,ake doklady k tomu potrebujem?vzťahuje sa na motocykel clo,dph?ďakujem
Odpovedať
5.12.2017 09:00 MarekMarek888sk@gmail.com

Nepíšete, či ide o motocykel - veterán, alebo nový motocykel, či má pridelené ŠPZ,a lebo nie. Ak by motocykel neklasifikovali ako veterán, tak vzhľadom na to, že dovážate dopravný prostriedok, môže vám byť vymeraná clo aj DPH. Ak by bol klasifikovaný ako veterán, tak to by vám ani nemuseli povoliť previezť cez hranicu bez špeciálnych potvrdení a poplatkov.
Odpovedať
5.12.2017 14:23 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcem si kúpiť od ukrajinskej autorky umeleckého medvedíka (do zbierky pre osobnú potrebu). Budem platiť za tento tovar clo (resp. DPH)?
Zora

Odpovedať
1.12.2017 12:07 Zorafanuel@centrum.sk

"Umelecný medvedík do zbierky" bude z akého materiálu a ako bude veľký? Koľko bude stáť výroba. Ak pôjde o umelecké dielo, budete musieť mať aj potvrdenie, že autor nie je v zozname národných umelcov - ak áno potom by išlo o dovoz umeleckého diela a to môžete doviezť len z patričnými povoleniami z Ua strany. A pri dovoze umeleckých diel na Slovensko sa už postupuje podľa colného sadzobníka.
Odpovedať
1.12.2017 13:57 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, chcem sa informovat ake su obmedzenia pri prevoze potravin cez hranicu Ukrajiny? Konkretne mam na mysli, ci je stanovene mnozstvo kusov/kg napr. potravin ako muka, cukor, ryza... a pod. Dakujem za informacie.
Odpovedať
30.11.2017 20:01 Martamarta210@centrum.sk

Neuvádzate, či pri dovoze potravín pôjde o osobnú spotrebu, alebo dovoz za účelom ďalšieho predaja. Pri osobnej spotrebe je finančný limit limit 300 EUR/osobu ale sú tu aj množstevné limity. Napr. ak chcete doviezť 10 kg múky, je to ok, no ak 100 kg tak to už nedoveziete.
Odpovedať
1.12.2017 13:51 admincpkmichalovce@gmail.com

A ešte jedna otázka.Keby ten nábytok viezol niekto v dodávke a my by sme išli v druhom aute,uznali by to ,že by sa to rozrátalo medzi nás všetkých? A za ako dlho by sa poprípade dalo ísť znova nakúpiť vybavenie domácnosti? Napr. elektro. Ďakujem pekne za odpoveď.
Odpovedať
29.11.2017 15:09 Dášadasa.poliakova60@gmail.com

Dobrý deň.Prosím Vás,dal by sa previezť nábytok vyrobený na Ukrajine,sedacia súprava, ktorá stála cca 450€ ,posteľ za cca 200€ , stolík za cca 70 €, stoličky za cca 100 €, keby sme boli spolu so synom a nevestou,t.j. 3 osoby?Doklad by sme samozrejme mali.Za akú sumu (ak je to možné),môže jedna osoba vyviesť? Ďakujem pekne za odpoveď.
Odpovedať
29.11.2017 13:25 Dášadasa.poliakova60@gmail.com

Zákon hovorí toto:
Podľa § 48a zákona o DPH je možné od dovozných platieb oslobodiť neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov, ak jeho hodnota nepresahuje:

-300 eur na osobu, ak cestuje inou ako leteckou dopravou,
-430 eur na osobu, ak cestuje leteckou dopravou,
-150 eur na osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na dopravný prostriedok.

Takže pri nákupe nábytku to je komplikovanejšie. Jeden kus nábytku by musel stáť do 300 EUR (faktúra by musela byť tak napísaná), pričom môžete zo sebou viezť v aute (na prívesnom vozíku) maximálne toľko kusov nábytku v hodnote do 300 EUR, koľko cestujúcich ide v aute. Ak tovar pôjde v jednom aute a vy v druhom, už sa jedná o zásielku, nie o osobný dovoz a v tom prípade vám môže byť pri prechode hranice vyrúbené DPH vo výške 20%

Odpovedať
30.11.2017 08:50 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravím...
Chcel by som sa opýtať. Chcem kúpiť 5kg krmiva pre akváriové ryby. Predávajúci je súkromná osoba, žiadna firma obyčajný človek. Ako by som to mohol riešiť? Peniaze mu pošlem na jeho účet on pošle krmivo. podlieha to dani alebo clu??

Ďakujem..

Odpovedať
27.11.2017 20:15 Andrejandrejvodnak@gmail.com

Ak to bude krmivo posielať poštou, alebo prepravnou spoločnosťou, tak pravdepodobne zaplatíte DPH, pretože pri zasielaní zásielok z tretích krajín, ktorých hodnota prekračuje 25 USD vám môže byť vyrúbené DPH (ale aj nemusí, záleží na okolnostiach).
Odpovedať
28.11.2017 16:17 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravím...
Chcel by som sa opýtať. Chcem kúpiť 5kg krmiva pre akváriové ryby. Predávajúci je súkromná osoba, žiadna firma obyčajný človek. Ako by som to mohol riešiť? Peniaze mu pošlem na jeho účet on pošle krmivo. podlieha to dani alebo clu??

Ďakujem..

Odpovedať
27.11.2017 20:13 Andrejandrejvodnak@gmail.com

Dobry den,
Mam zaujem doviest z Ukrajiny vlasske orechy v hodnote 500 EUR na komercne ucely. Je to mozne ako sukromna osoba? Ake vsetky doklady budem musiet mat pre tento typ dovozu?
Dakujem

Odpovedať
20.11.2017 22:28 Miroslav1falko11@azet.sk

Dovoz orechov ako aj iného tovaru určeného na komerčné účely z tretích krajín podlieha clu a DPH. Pri potravinárskom tovare aj FITO certifikátom. Dovoz tovaru súkromnou osobou za účelom osobnej spotreby a jeho následného komerčného využitia je nelegálny.
Odpovedať
21.11.2017 08:11 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den,chcela by som v Ukrajine kupit nafukovaci cln Kolibri(povod UA),cena by sa mala pohybovat okolo 250 €.Co budem potrebovat ?
Odpovedať
9.11.2017 11:41 Eva Barathovae.engelova@gmail.com

Budete potrebovať doklad o nadobudnutí - blok z pokladne, alebo faktúru, na základe ktorej bude zrejme koľko čln stál.
Odpovedať
9.11.2017 16:09 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, môžem priviesť do únie slepačie vajíčka pre vlastnú konzumáciu? Podliehajú veterinárnej kontrole na hranici? Aké množstvo si môžem priviesť ak je to povolené? Ďakujem za odpoveď.
Odpovedať
8.11.2017 11:17 Slavomirtucniak@hotmail.com

Nie, slepačie vajíčka ani iné potraviny živočíšneho charakteru sa dovážať nemôžu.
Odpovedať
9.11.2017 16:07 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry deň.Chcem sa opýtať kde konkretne je uvedený zápis o zakaze dovozu slepacich vajec na územie EU z tretej krajiny?

Odpovedať
13.11.2017 11:35 UppdkvSakalenko1975@gmail.com

Neviem kde všade je to napísané, no pri prechode štátnych hraníc sú na Sk a aj Ua strane veľké bilboardy na ktorých je uvedené čo sa nesmie doviezť/vyviezť z krajiny. Súčasťou toho zoznamu čo sa nesmie sú uvedené aj slepačie vajcia.
Odpovedať
13.11.2017 18:18 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,chcela by som doviesť pre môj svadobný salon svadobné šaty z UA v hodnote cca. 1000 eur.Chcela by som vedieť aké sú podmienky dovozu, výška cla dph a podobne.
Odpovedať
30.10.2017 17:20 Szépová Alžbetagloriasalon@gloriasalon.sk

Tovar obchodného charakteru podlieha colným poplatkom a aj DPH. Ak by sa jednalo o šaty preukázateľne vyrobené na Ukrajine, vtedy by sa za ne clo neplatilo. Ak je tovar (šaty) vyrobený v inej krajine, tak by sa naň vzťahovalo clo, ktorého výška je daná v colnom sadzobníku. DPH je vo výške 20%.
Odpovedať
31.10.2017 14:58 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, jaka jsou omezeni v pripade dovozu potravin ( syry, maslo, salam) jen pro vlastní potřebu

děkuji

Odpovedať
30.10.2017 14:20 NIKOLanikkysek@seznam.cz

Žiaľ, nič z toho čo uvádzate nemôžete oficiálne doviezť ani pre osobnú potrebu
Odpovedať
31.10.2017 14:54 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, jaka jsou omezeni v pripade dovozu potravin ( syry, maslo, salam) jen pro vlastní potřebu

děkuji

Odpovedať
30.10.2017 14:02 NIKOLanikkysek@seznam.cz

Dobrý deň,

chcel by som sa spýtať, ohľadom nákupu a dovozu z Ukrajiny. Chcel by som kúpiť tovar na svoju firmu, jedná sa o tovar na buldozery, napríklad s tejto stránky : https://agromarket.biz.ua/category/zapchasti-na-t130-t170/.
Samozrejme všetko na FA, doklady. .. Neviete mi prosím poradiť nejakú firmu ktorá by mi tento tovar doviezla a vybavila všetky potrebné veci ? Ešte nikdy som neobjednával tovar y tretích krajín, tak nemám skúsenosti . Ďakujem Marian


Odpovedať
28.10.2017 22:48 Marianteccom@azet.sk

Skúste sa predajcu opýtať, či vám takéto služby (preclenie a dovoz objednaného tovaru)nezrealizuje. Obvykle to vedia zabezpečiť.
Ak by vám to nevedeli/nechceli zabezpečiť, pokúsime sa vám nájsť firmu, ktorá to dokáže urobiť. Tieto služby už neposkytujeme bezplatne - sú spoplatnené.

Odpovedať
29.10.2017 09:55 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravim, do akej sumy si mozem dat poslat tovar prepravnou spolocnostou z UA, aby som nemusel hradit clo, dph?
Dakujem

Odpovedať
24.10.2017 11:21 Patokmetek@fmph.uniba.sk

Vzhľadom na to, že sa jedná o dovoz z tretích krajín, platí takéto pravidlo:
Podľa colných predpisov môže byť od cla oslobodená zásielka nepatrnej hodnoty, ktorej hodnota nepresahuje 150 EUR. Avšak podľa daňových predpisov môže byť od DPH oslobodená zásielka nepatrnej hodnoty, ktorej hodnota nepresahuje 22 EUR. V praxi to znamená, že zásielka, ktorej deklarovaná hodnota je napr. 40 EUR môže byť oslobodená od cla, ale DPH musí byť platená v plnej výške z colnej hodnoty tovaru (hodnota tovaru a náklady na prepravu, poistné a pod.).

Odpovedať
24.10.2017 15:16 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravim, do akej sumy si mozem dat poslat tovar prepravnou spolocnostou z UA, aby som nemusel hradit clo, dph?
Dakujem

Odpovedať
24.10.2017 11:08 Patokmetek@fmph.uniba.sk

Dobrý deň.
Chcel by som sa vás opýtať či si pri návrate z Ukrajiny cez hranicu môžem preniesť 10 litrovú bandasku s benzínom, ak cestujem autobusom.
Ďakujem.

Odpovedať
22.10.2017 12:06 Matúš matlorincz@gmail.com

Bandasku s benzínom môžete previezť cez hranicu len vtedy ak idete autom. pri ceste autobusom benzín prevážať nemôžete
Odpovedať
24.10.2017 10:43 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý den, pojedem s přítelkyní z Ukrajiny přes Slovensko zpět do ČR a chtěli bychom si dovézt nějaké pití (tvrdý alkohol) a cigarety. Jaké jsou převozní limity co se množství a věku týče? Děkuji za odpověď
Odpovedať
12.10.2017 00:09 Martin Síkorarashovnen@seznam.cz

Prajem pekný deň. Limity na dovoz alkoholu a cigariet sú podrobne uvedené v článku vyššie.
Odpovedať
12.10.2017 09:45 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravim Vas ! V prvom rade som rad ze taketo poradenstvo existuje dakujem .. Chcem sa spytat na Ukrajine som nasiel produkt ktory je u nas o polovicu drahsi stoji tam 900e u nas 1700e Mozem si ho ist kupit aj ked nema CE ? Ake poplatky ma cakaju? Produkt je vyrabany cerskou spolocnostou vyrobcu v EU.Dakujem za skoru odpoved
Odpovedať
9.10.2017 15:31 Miro slovan@azet.sk

Vaša otázka je veľmi všeobecná. Ak daný produkt je 1 kus, tak potom z nadobúdacej hodnoty 900 EUR (ako uvádzate) budete musieť zaplatiť minimálne DPH. Ak viete na hranici preukázať, že sa jedná o ukrajinský výrobok, tak potom by sa naňho nemalo vzťahovať clo, v opačnom prípade pri dovoze tovaru z tretích krajín platíte aj clo. Clo sa vymeriava na základe čísla colného sadzobníka pod ktorý je daný výrobok začlenený. Vo všeobecnosti sa nedá stanoviť jeho výška.
Odpovedať
10.10.2017 15:52 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý den . Chcem si objednať z Ukrajiny posilňovacie stroje v hodnote 9000€ . Aj zdokladovane. Je to pre vlastnú potrebu . Budem platiť clo,alebo daň ?
Ďakujem za odpoved

Odpovedať
21.9.2017 19:31 David David.fartel@gmali.com

Tovar v takejto hodnote, aj keď pre vlastnú potrebu podlieha colnému konaniu. Keďže sa jedná o dovoz z tretích krajín, budete musieť zaplatiť clo aj DPH. Ak by to bol ukrajinský výrobok, tak na ten by sa clo nemuselo vzťahovať, no DPH budete musieť zaplatiť.
Odpovedať
23.9.2017 15:09 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den chcel by som doviest z Ukrajiny zvaraci invertor v hodnote 70 eur budem platit nejake clo dakujem
Odpovedať
4.9.2017 15:38 DusanDumol@szm.sk

Ak budete mať doklad o nákupe, ktorý potvrdí cenu 70 EUR, tak nebudte musieť platiť žiadne colné poplatky.
Odpovedať
5.9.2017 10:51 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň
Chcem sa opýtať ako postupovat pri dovoze kovovej brány zlozenej zo 4 ks 2x1 meter urobil mi to príbuzný v svojej dielni a ked chcem aby mi to priviezol na Slovensko bude potrebne platit clo alebonejake poplatky brána je kovová.
Ďakujem za odpoveď.

Odpovedať
22.8.2017 11:52 Richard Takactakac@joj.sk

Clo ani žiadne poplatky by platiť nemal. No záleží koľko by takáto brána stála oficiálne v obchode (na hranici budú brať do úvahy cenu z obchodu). Ak je cena vyššia ako je dovolený limit na dovoz tovaru, potom by cestovať museli dvaja, poprípade viacerí, aby sa do limitu zmestili. Odporúčam nech má so sebou nejakú informáciu o cene obdobného tovaru z internetu aby vedel cenu obhájiť.
Odpovedať
22.8.2017 14:46 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, na internete na Ukrajinskom fore som nasiel sukromny inzerat v ktorom sa predava radiostaniva (vysielačka)rnUvazujem vycestovať na Ukrajinu pre uvedenu vysielačku. Jedna sa o radistanicu urcenu pre zberatelské ucely. Je stara cca 30 az 40 rokov. V inzerate je uvedena cena 800 ukrajinskych hrivien. rnChcem sa spytat ze ci mozem doviesť uvedenu radiostanicu na Slovensko, pripadne ci budem platit pri prechode hranicou nejake poplatky.rnDakujem Vam za odpoved.rnS pozdravom Pavel.
Odpovedať
20.8.2017 11:08 Pavelolinapko@post.sk

Z hľadiska ceny by pri dovoze rádiostanice nemal byť žiaden problém. Ostáva danú cenu nejako dokázať (vytlačiť inzerát, v ktorom je uvedený popis a cena danej stanice). V prípade vývozu stanice, ktorá je stará 30-40 rokov ako píšete môže byť problém s tým, že daný vývoz sa môže považovať za vývoz historických pamiatok / kultúrneho dedičstva a to by sa neobišlo bez poplatkov, poprípade z úplného zákazu vývozu. Pomohlo vy vyjadrenie ukrajinských úradov, že sa nejedná o historickú pamiatku, poprípade, že daný výrobok nespadá do kategórie historicky chránených predmetov. Získanie takého to potvrdenia ale asi nebude nič jednoduché ani lacné. Samozrejme môžete skúsiť vyviezť danú stanicu len tak s vedomím, že vám ju môžu na hranici zhabať, poprípade aj dať do pasu pečiatku "nežiadúci" za pašovanie.
Možno by som navrhol ukrajinskému predajcovi aby stanicu priviezol on na Slovensko a že tu mu zaplatíte za stanicu aj za cestu, ktorú musí absolvovať. nechávam na zváženie.

Odpovedať
22.8.2017 08:40 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den,

chcem sa spytat, ako je to s hodnotou tovaru, ktoru mozem vyviest zo Slovenska na Ukrajinu.

Vsade sa pise len opacnym smerom - 300 Eur z Ukrajiny na Slovensko.

Ja by som potreboval vediet opacne. O par tyzdnov sa budem zenit a dievca je z Ukrajiny, tak ma zaujima, ci im mozem obcas priniest dajake veci autom a v akej hodnote

Velmi pekne dakujem za odpoved

S pozdravom

Odpovedať
6.7.2017 15:41 luboslubko.nemec@gmail.com

Prajem pekný deň.

Hodnota tovaru 300 EUR platí aj opačným smerom, to znamená pre vývoz z Sk na Ua. Nešpecifikovali ste čo chcete na Ua vyviezť, ale z vlastnej skúsenosti dôkladnejšie sa kontroluje tovar pri dovoze na Slovensko ako pri jeho vývoze. Hodnota tovaru 300 EUR platí len pri osobnej návšteve, nie pre posielanie balíka. Tam platí hodnota 25 USD (je to vývoz do 3 krajín). Nad túto hodnotu sa platí clo a DPH. Ak chcete poslať tovar poštou bez zbytočných poplatkov, tak ho odporúčam poslať z Ukrajiny (ak je to pre vzdialenosť k adresátovi výhodnejšie) najlepšie "Novou poštou". Je to spoľahlivé, lacné a rýchle. Prídete do Užhorodu, zájdete na novú poštu a pošlete balík kamkoľvek na Ukrajinu. Ako sa to robí, tak to vám iste poradí budúca manželka.

Ostávam s pozdravom

Odpovedať
6.7.2017 16:02 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, ake su pravidla dovozu striebornych vyrobkov (bizuteria) z UA na predaj do SR?
Dakujem.

Odpovedať
20.6.2017 14:58 kikaszkrisztinas84@azet.sk

Dovoz tovaru na komerčné účely podlieha zákonu o clách a daniach. Potrebujete vedieť číslo colného sadzobníka, na základe ktorého sa dozviete, aké poplatky zaplatíte pri dovoze na Slovensku. Na základe daného čísla si preveríte aj to, či na daný výrobok nie je nutné na Ukrajine zaplatiť aj vývozné clo. Ak chcete výrobok ďalej predávať, tak musí mať certifikát EÚ, vzhľadom na to, že sa jedná o dovoz tovaru z tretích krajín.
Odpovedať
20.6.2017 16:11 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň.
Cestujem na Ukrajinu za rodinou a nechcem tam chodiť s prázdnymi rukami a tak by som sa chcela spýtať ako je to s prevozom potravín(mäsové a mliečne výrobky,sladkosti,čaje a iné)? Či platia určité limity koľko toho možem zobrať?

Odpovedať
18.6.2017 19:50 Daniela d.praslicakova@gmail.com

Prajem pekný deň. Vývoz tovaru podlieha pravidlám EÚ, ktoré hovoria, že sa nesmú vyvážať/dovážať žiadne mliečne výrobky, žiadne mäsové výrobky plus je tu obmedzenie na množstvo alkoholu. Mám pocit, že pri vycestovaní zo Slovenska je kontrola trocha benevolentnejšia ako pri vstupe na Slovensko, ale aj tak by som množstvo potravín, ktoré chcete vyviezť zvážil, poprípade úplne vylúčil.
Odpovedať
18.6.2017 20:41 admincpkmichalovce@gmail.com

Uvedené informácie o limitoch pri dovoze tovaru neobchodného chatakteru z tretích krajín,vrátane Ukrajiny -kartón cigariet, mesiac potom nemôžete doviezť... Sú NESPRÁVNE. Odporúčam ako zdroj informácií Call Centrum Finančnej správy alebo jej web www.financnasprava.sk.
V prípade tabakových výrobkov je to napr. 40 ks cigariet alebo 20 ks cigariek alebo 10 ks cigár alebo 50 g tabaku alebo úmernú kombináciu týchto výrobkov, ktoré si môže cestujúci doviezť s oslobodením od dovozných platieb najviac 1 krát za 7 dní. Tovar je povinný cestujúci prihlásiť a preukázať pri colnej kontrole.

Odpovedať
10.6.2017 17:06 Klára Baloghová, regionálna hovorkyňa Colného úradu Michalovce Klara.Baloghova@financnasprava.sk

Veľmi pekne ďakujem za upresňujúce informácie
Odpovedať
11.6.2017 18:16 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,
ideme skupina autobusom do Ľvova na výlet, chcem sa opýtať koľko alkoholu a cigariet môžeme previezť cez hranicu zo Sr na Ukrajinu a späť.
Ďakujem

Odpovedať
9.6.2017 09:30 Slavomira Vastuškováslavomira@vastusko.sk

Pri dovoze/vývoze je potrebné dodržiavať zákony SR, ktoré hovoria, že vyviezť/doviezť môžete maximálne 1 liter tvrdého alkoholu, poprípade 15kusov 0,5 litových fliaš 10%piva. Doviezť môžete 2 krabičky cigariet bez záznamu, alebo 1 kartón so záznamom v systéme. Chcem upozorniť, že hlavne pri dovoze na Slovensko colníkov zaujíma hlavne to, koľko alkoholu a koľko cigariet dovážate. Každý pasažier prechádza aj so svojou batožinou cez kontrolu, kde musí ukázať obsah, ktorý v batožine má. Dovoz viac ako dvoch krabičiek cigariet znamená vypísanie tlačiva, ktoré sa následne nahrá do systému a daná osoba potom mesiac nesmie doviezť žiadne cigarety. Upozorňujem, že je to zdlhavá záležitosť a ak idete autobusom a viacerí cestujúci si budú, chcieť doviezť cigarety, tak colná kontrola sa môže predĺžiť z nejakých 30 minút aj na dve hodiny. Neviem kedy chcete vycestovať, ale od nedele majú ukrajinci bezvízový vstup do EÚ a tak bude hranica dosť preťažená. Treba sa preto obrniť trpezlivosťou.
Odpovedať
9.6.2017 11:08 admincpkmichalovce@gmail.com

Ďakujem za odpoveď
Odpovedať
9.6.2017 11:18 Slavomira Vastuškováslavomira@vastusko.sk

Dobrý deň,chcel by som si nechať poslať balík z Ukrajiny,oblečenie v hodnote asi 100€,čo ma to bude stáť,či mi to na colníci nezadrzia? Bez dokladu o kúpe.
Odpovedať
20.4.2017 11:42 Martin Kvasmartinkvas@gmail.com

Ak budete posielať balík klasickou poštou, alebo prepravnou službou, budú na na takúto zásielku colnici dívať ako na dovoz z tretích krajín. Ak by tam bola uvedená nejaká colná hodnota, napríklad kupujete tovar cez ebay, alebo iný portál za 10 EUR, budú túto čiastku brať ako nadobúdaciu hodnotu tovaru ak spolu s poštovným neprekročíte 25 USD, neplatíte nič. Ak hodnota uvedená nie je, vedia vám vypočítať poplatky na základe "cien obvyklých" pre daný tovar.
Odpovedať
20.4.2017 14:17 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravím. Na Ukrajine mám objednanú darčekovú 3 litrovú fľašu vodky. Ako mám postupovať v prípade colných poplatkov. V žiadnom prípade o ňu nechcem prísť. Ďakujem
Odpovedať
5.4.2017 14:46 Ivan Šranksrankovica1@gmail.com

Doviezť 3 litre vodky bude dosť komplikované. Musíte ju doviezť ako "tovar obchodného charakteru", nie ako tovar pre vlastnú potrebu. Pri dovoze na Slovensko budete musieť zaplatiť clo, spotrebnú daň a DPH. Musíte mať nejaký nadobúdací doklad, na základe ktorého vám dané sadzby vyrúbia. Všetky tieto poplatky budete musieť zaplatiť priamo na hranici, preto nezabudnite mať pri sebe dostatočnú hotovosť. Ak by ste chcel platiť šekom, alebo cez účet, má colnica právo vám tovar zadržať do doby vyplatenia celej vyrúbenej sumy.
Odpovedať
6.4.2017 16:10 admincpkmichalovce@gmail.com

Chcem kúpiť motorku Ural,abo Dnepr z Ukrainy abo z Ruska.Ako mám postupovať? Ďakujem za odpoveď.
Odpovedať
31.3.2017 13:49 Jaromírbuchtas@azet.sk

Pri nákupe postupujete presne tak ako pri nákupe tovaru z tretích krajín. Ak správne predpokladám, malo by ísť o nákup motoriek - veteránov. V tom prípade bude možno potrebné mať aj vývozné povolenie. Ak chcete úplne detailní informácie, tak tie sú nad rámec uverejňovaných bezplatných informácií a sú za poplatok.
Odpovedať
4.4.2017 14:06 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,
potrebovala by som informáciu o postupe pri nákupe drevených hranolov a štiepaného dreva z Ukrajiny. Drevo a hranoly nám budú dodané a dovezené priamo k nám ukrajinskou spoločnosťou a ich hodnota sa bude pohybovať okolo 1000,-€. Aký je rozdiel medzi nákupom na fyzickú osobu a nákupom na firmu? Aké doklady budem potrebovať? Podľa colného sadzobníka sa clo na ne nevzťahuje - platím teda len DPH?
Ďakujem

Odpovedať
15.3.2017 10:15 Silvia silviahancin@gmail.com

Ak je hodnota tovaru 1.000 EUR, budete pri jeho dovoze na hranici musieť zaplatiť minimálne DPH, poprípade aj clo. Záleží ako budú dovážané hranoly deklarované ukrajinským predajcom. Ak dováža tovar prepravná služba, je jedno či ju vezie fyzickej osobe nepodnikateľovi alebo firme. V prípade, že ste ako firma platcom DPH, tak by ste mohli nakúpiť daný tovar na Ukrajine bez DPH. Ak by ste si šli pre daný tovar individuálne - dodávkou, tak na každú osobu v aute môžete doviezť tovar v hodnote 300 EUR bez nutnosti platiť na Slovensku DPH. Faktúra by musela ale byť rozpísaná na každého člena osádky auta samostatne.
Odpovedať
15.3.2017 15:16 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň
Náhrobný kameň 1 ks sa dá normálne previesť cez hranice ? či tiež to spadá pod nejakú kontrolu ?

Odpovedať
7.3.2017 17:38 Jánjan.pecko@centrum.sk

Cena náhrobného kameňa musí byť do 300 EUR. O nákupe musíte mať doklad, pričom kurz na určenie hodnoty tovaru sa ráta podľa kurzu v národnej banke Ukrajiny, nie podľa kurzu v akom zmeníte Eurá na hrivny v zmenárni. Ak je náhrobný kameň do uvedeného limitu, tak ho môžete doviezť bez nejakých obmedzení. Na hranici nebudete musieť platiť žiadne poplatky.
Odpovedať
8.3.2017 08:42 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň
Náhrobný kameň 1 ks sa dá normálne previesť cez hranice ? či tiež to spadá pod nejakú kontrolu ?

Odpovedať
7.3.2017 16:59 Jánjan.pecko@centrum.sk

Mám záujem doniesť väčší počet cigariet na vlastnú spotrebu (asi 15 kartónov). Je to vôbec možné? Som pripravený zaplatiť všetky poplatky, ale rád by som vedel, aké budú vysoké.
Odpovedať
4.3.2017 21:39 Julius jhjuloherc@gmail.com

Pre vlastnú potrebu si môžete doviezť 2 krabičky cigariet raz za sedem dní. Môžete si doviezť aj maximálne 1 kartón s vyplnením colnej deklarácie. Ak idete autom, tak uvedené množstvá platia pre každého člena osádky, ktorý má viac ako 18 rokov (to znamená 5 dospelých ľudí = 10 krabičiek cigariet, alebo 5 kartónov s deklaráciou). Ak by ste si chcel doviezť väčšie množstvo cigariet, aj keď pre vlastnú potrebu, musel by ste zaplatiť priamo na hranici DPH, spotrebnú daň a clo.
Odpovedať
6.3.2017 08:36 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre "slavomirkukacko":
Ak je hodnota brikiet cca 100 EUR a budete to vedieť potvrdiť dokladom o nadobudnutí (faktúra, pokladničný doklad), tak žiadne poplatky na colnici nebudete platiť. Je to dovoz bez cla a DPH.

Odpovedať
8.2.2017 08:06 admincpkmichalovce@gmail.com

TEstujem odpoved
Odpovedať
8.2.2017 09:46 Jurajinfo@grandiosoft.sk

dobrý deň
chcel by som si z UA privisť brikety na kúrenie, pre vlastnú potrebu, cca 1 tonu, v hodnote asi 100 € - viac aj tak dodávka neunesie, nevzťahuje sa na uvedený tovar /je to palivo/ osobitný predpis? clo? a pod? dakujem
sl

Odpovedať
7.2.2017 16:44 slavomírlukacko22@gmail.com

Pre "slavomirkukacko": Ak je hodnota brikiet cca 100 EUR a budete to vedieť potvrdiť dokladom o nadobudnutí (faktúra, pokladničný doklad), tak žiadne poplatky na colnici nebudete platiť. Je to dovoz bez cla a DPH
Odpovedať
8.2.2017 14:41 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Smutek Radomír:
Na hranici kontrolujú len objem bandasky, nie jej obsah. Je bežné, že aj vodiči, ktorí tankujú naftu majú doma kosačky, do ktorých potrebujú benzín. Takže, nie je problém doviezť benzín aj keď jazdíte na naftu.

Odpovedať
6.2.2017 14:16 admincpkmichalovce@gmail.com

mám auto na naftu možem si v kanistri priviest 10lt benzínu dakujem za odpoved
Odpovedať
6.2.2017 11:40 smutek radomírmariasmutkova@seznam.cz

Pre Milan:
Z Ukrajiny si môžete doviezť tovar pre vlastnú spotrebu do 300 EUR/osobu. Píšete, že malotraktor stojí cca 800-1000 EUR. Pri jeho dovoze budete musieť zaplatiť minimálne DPH vo výške 20% a asi aj clo, ak v colnom sadzobníku nie je uvedené inak. Ako doklad o nadobudnutí musíte mať faktúru a potvrdenie o zaplatení.

Odpovedať
6.2.2017 09:50 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Jan:
Ak vodič, ktorý bude auto šoférovať netankoval za posledných 7 dní, tak je to v poriadku - môžete si natankovať plnú nádrž a maximálne 10 litrov do bandasky. Auto ale od posledného tankovania musí mať "nabehané" dostatočné množstvo kilometrov, ktoré odpovedá minutému palivu od posledného tankovania (auto musí to palivo "prejazdiť", palivo sa nesmie z nádrže "vytiahnuť").

Odpovedať
6.2.2017 08:33 admincpkmichalovce@gmail.com

Mozem do 1 tyzdna tankovat benzin 2x ked ide v stejnom vozidle iny vodic?Boli sme robit zuby a do 5 dni sure hotove tak music do tyzdna absolvovat cestu 2x.Zijeme v Holansku,tak nepozname ake zakony say vstahuju na cestovanie do 3 krajin.DAKUJEME.
Odpovedať
6.2.2017 02:24 Janmasarikovci@azet.sk

Dobry den.
Bol som si dat spravit zuby na Ukraine a tank oval som benzin. O 5 dni budu hotove tak do tyzdna budem tankovat 2x do auta benzin aj ked soferovat Bude v Tom istom aute druhy sofer.Nebudu ma za to pokutovat? DAKUJEM.

Odpovedať
6.2.2017 02:15 Janmasarikovci@azet.sk

Dobrý deň, mal by som záujem priviezť si z Ukrajiny malotraktor (jednonápravový) v hodnote 800 - 1000 eur. Je to možné? Ak áno, prosím Vás, za akých podmienok? Čo všetko budem potrebovať, resp. budem musieť splniť? Ďakujem
Odpovedať
5.2.2017 12:55 Milanmilan.sagem@centrum.sk

Pre Michal:
Poslal som vám mail s informáciou o dovoze.

Odpovedať
3.2.2017 11:22 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcem sa opýtať aké potrebné doklady potrebujem, ak si nechám doviesť od Ua dodávateľa medené drôty nové (500kg) na účeli umeleckej tvorby. Dodávateľ spolupracuje s dopravnou službou, ktorá mi tento tovar dovezie do skladu. Dokonca mi vyčíslil cenu za dovoz a ja nerozumiem či je v tom zahrnuté aj clo a podobné veci. Je takýto transport farebných kovov vlastne možný? Aký je rozdiel medzi tým, ak si takýto tovar nechám zaslať ako fyz. osoba alebo na firmu. Čo treba dokladovať z mojej strany? Alebo sa o to postará dopravná firma? Ako to prosím vás funguje. Veľmi pekne ďakujem za Odpoveď
Odpovedať
2.2.2017 15:29 Michalmichal.stein91@gmail.com

Pre Milana:
Platí to, čo som písal nižšie pre Jakuba 7.11.2016:
"Z Ukrajiny je možné doviezť tovar neobchodného charakteru do hodnoty 300 EUR/osobu. Na tovar musíte mať oficiálny doklad o nadobudnutí." Ak budete tie dosky chcieť previezť pri jednom prechode hranice,nebude jednoduché presvedčiť colníkov o tom, že 10 dosiek potrebujete pre osobnú spotrebu. Budete musieť pravdepodobne zaplatiť clo (ak sa na žulu vzťahuje) a DPH vo výške 20%.


Odpovedať
14.12.2016 11:00 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcem sa informovať o dovoze kuch.pracovnej dosky z žuly, ktorá bude porezaná na mieru a počet ks bude 10.
Je to možné ? Aké dokumenty budem k tomu potrebovať ? Koľko sa ca. zdržím na hranici ?
Dakujem za odpoved

Odpovedať
9.12.2016 17:10 Milanmilanpalusak@me.com

Pre Jána.
Pýtate sa na dovoz cigariet z Ruskej federácie zaslaných poštou. Tento tovar podlieha clu. Presnú výšku poplatkov viete zistiť z colného sadzobníka, poprípade vám ju určí colnica, ktorá bude vašu poštovú zásielku preberať. Prípade môžete kontaktovať priamo colný úrad a ten vám bude vedieť presne vyčísliť výšku poplatkov, ktoré budete musieť zaplatiť.

Odpovedať
16.11.2016 08:25 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,

chcel by som si zakúpiť cez ebay cigarety pre osobnú spotrebu 1 kartón (200 ks)z Ruskej federácie. Hodnota tovaru je 50,-€.
Tovar by mi bol zaslaný poštou. Aké poplatky, clá by ma v tomto prípade čakali?

Odpovedať
15.11.2016 15:33 Jánjanny79@gmail.com

Pre Jakuba: Z Ukrajiny je možné doviezť tovar neobchodného charakteru do hodnoty 300 EUR/osobu. Ma tovar musíte mať oficiálny doklad o nadobudnut. Ak je hodnota vyššia, musia byť v aute viaceré osoby a tovar sa medzi ne rozpíše, ak je to možné (hodnota jedného kusu tovaru musí byť maximálne 300 EUR). Ak je hodnota vyššia, budete musieť zaplatiť minimálne DPH (čiastku určia na colnici).Treba dať ale pozor na kurz. Berie sa do úvahy kurz EUR/Ua banka stred, nie kurz zmenárne v akom ste menili EUR na Ukrajine!
Odpovedať
7.11.2016 15:29 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň ak chcem doviezť 3 nafukovacie člny? budem musiet platiť či vybavovať niečo naviac?
Odpovedať
7.11.2016 02:29 Jakubkubi.florek@gmail.com

Pre Adrianu:
Pri tovaroch neobchodného charakteru sa clo neplatí. V závislosti od hodnoty tovaru zaplatíte len DPH (ak presiahne hodnota tovaru vrátane dovozu čiastku 25 USD). Či, a ako dlho sa tovar zdrží na colnici záleží od konkrétnej zásielky ako ju pracovníci colného úradu budú klasifikovať.

Odpovedať
28.10.2016 08:58 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Miroslava:
Ak chcete na prevoz využiť prenajaté auto, potrebujete od majiteľa notársky overenú plnú moc. Je potrebný aj úradne overený preklad do ukrajinského jazyka. Poznámka: Na hranici vedia prečítať aj slovensky napísanú plnú moc, no ak by vás zastavili na ceste policajti, tak tí potrebujú mať všetky potvrdenia v ukrajinskom jazyku

Odpovedať
28.10.2016 08:55 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Ľudmilu:
Ak chcete prevážať sadeničky ovocných stromčekov z Ukrajiny na Slovensko, tak to nie je možné. "Všetko, čo má korene" doviezť nie je možné. Týka sa to nie len sadeničiek, stromčekov, ale aj kvetov.

Odpovedať
28.10.2016 08:49 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň. Ak by som si objednala cez internet zásielkovou službou tovar z Ukrajiny neobch. charakteru - blúzku alebo šaty, platí sa clo? Zdrží sa tento tovar na colnici?rnĎakujem.
Odpovedať
18.10.2016 10:24 Adrianasercelova@gmail.com

Dobrý deň, ak si chcem požičať dodávku na prevoz z Ukrajiny musím mať splnomocnenie od majiteľa vozidla v ruskom jazyku?
Odpovedať
16.10.2016 19:06 Miroslavamiriamka61@azet.sk

Chcem sa opýtať či možno prevážať sadeničky ovocných stromkov
Odpovedať
9.10.2016 20:11 Ľudmilaberesova.ludka@gmail.com

Dobrý deň.
Chcem si s Ua doviezť kuchynskú linku vlastným autom s prívesom, ktorá je v cene 280€. Čo k tomu potrebujem na colnicu?
Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom.
Emília

Odpovedať
23.8.2016 14:41 Emíliaemdom@azet.sk

Ak som dobre rozumel tak je tu možnosť kombinácie -zámeny: 250 gr. tabaku znamená - koľko ks cigariet ?
2 lt vína je v prepočte - koľko dl destilátu napr. vodka 40 % ?
Poznámka: nezdá sa Vám, že toto vysvetlenie pripadá do rady zahmlievajúcich ako množstvo daľších?! Malo by ste presne uvádzať čo koľko a ako ...
Vladimír Borecký

Odpovedať
23.7.2016 16:28 Vladimír Boreckýborecex@gmail.com

Pridať príspevok
Meno *:
Váš email: *
Text *:
 
Všetky články v tejto kategórii  Všetky články v tejto kategórii
<<  2248/2345 >>