logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

 

 

 


<<  1695/1717 >>

Zákazy a obmedzenia pri dovoze tovaru z tretích krajín

12.2.2018 09:43 | Finančná správa SR

Zákazy a obmedzenia

Poskytované informácie majú nasledovnú štruktúru:                                                                                                                           

Premiestňovanie psov, mačiek a fretiek neobchodného charakteru

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 [nové okno] o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 [nové okno] z 28. mája 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013.

Spoločenské zvieratá - psy, mačky a fretky pri premiestňovaní zo Spoločenstva, musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa (Pet Passport). Podmienkou platnosti pasu psov chovaných na Slovensku je jeho registrácia v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Platnosť pasu je možné overiť na on-line internetovej stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat[nové okno].

Cestovať so psom, mačkou alebo fretkou do Spoločenstva v neobchodnom styku (päť a menej zvierat) môžete, ak je zviera v prvom rade identifikované. Za identifikované zviera sa považuje také zviera, ktoré je označené zreteľne čitateľným tetovaním vykonaným pred 3. júlom 2011 alebo elektronickým rádiofrekvenčným transpondérom – mikročipom, ktoré je v súlade s normou ISO 11 785. Označenie mikročipom alebo tetovanie musí byť vykonané pred očkovaním proti besnote. Spoločenské zvieratá musia mať platné očkovanie proti besnote.

Pri dovoze spoločenských zvierat z tretích krajín v neobchodnom styku musí vlastník alebo oprávnená osoba predložiť zdravotný certifikát na neobchodné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek z tretích krajín. V prípade nepredloženia pasu alebo certifikátu, a ak nie sú splnené uvedené zdravotné podmienky sa vstup zvieratám nepovolí. Občanom Slovenskej republiky spolu so zvieraťom, ktoré je sprevádzané pasom vydaným v Slovenskej republike sa nepovolí vstup, ak pas nie je registrovaný v centrálnom registri, ak štátny veterinárny lekár po klinickej prehliadke zvieraťa nerozhodne inak.

Akékoľvek ďalšie informácie môžete získať na internetových stránkach Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky [nové okno].

Dokument:

Dovoz produktov živočíšneho pôvodu na osobnú potrebu

Nariadenie komisie (ES) č. 206/2009 [nové okno] Dovoz osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 136/2004

Z dôvodu rizika zavlečenia chorôb na územie Európskej únie (EÚ) dovoz určitých výrobkov živočíšneho pôvodu do EÚ podlieha prísnemu režimu. Tento režim sa nevzťahuje na pohyb výrobkov živočíšneho pôvodu medzi 28 členskými štátmi EÚ, ani na výrobky živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Andorry, Lichtenštajnska, Nórska, San Marína a Švajčiarska. Všetky výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, musia byť po vstupe do EÚ odovzdané na úradnú likvidáciu. Nenahlásenie takéhoto tovaru môže mať za následok peňažnú pokutu alebo trestné stíhanie.

Do EÚ nemožno dovážať mäso, mlieko a výrobky z nich (okrem sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebného zo zdravotných dôvodov).

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky mäsa, mlieka a výrobkov z nich, len ak pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich hmotnosť nepresahuje 10 kilogramov na osobu.

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky sušeného mlieka pre dojčatá, potravín na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebných zo zdravotných dôvodov, len ak:

 • pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu a:
  • výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,
  • ide o balený značkový výrobok a jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva;
 • pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy na osobu a:
  • výrobok sa nemusí pred otvorením uchovávať v chlade,
  • ide o balený značkový výrobok a jeho obal je neporušený, ak sa práve nepoužíva.

Malé množstvá produktov rybolovu na osobnú spotrebu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky produktov rybolovu (vrátane čerstvých, sušených, varených, solených alebo údených rýb a určitých mäkkýšov, ako napr. garnáty, homáre, neživé mušle a neživé ustrice), len ak:

 • sú čerstvé ryby vypitvané,
 • hmotnosť produktov rybolovu nepresahuje 20 kilogramov alebo hmotnosť jednej ryby na osobu podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na produkty rybolovu pochádzajúce z Faerských ostrovov alebo Islandu.

Malé množstvá iných výrobkov živočíšneho pôvodu na osobnú spotrebu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať osobné zásielky iných výrobkov živočíšneho pôvodu, ako napríklad med, živé ustrice, živé mušle a slimáky, ak:

 • pochádzajú z Faerských ostrovov, Grónska alebo Islandu a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 10 kilogramov na osobu,
 • pochádzajú z iných krajín (iné krajiny ako Faerské ostrovy, Grónsko alebo Island) a ich súhrnné množstvo nepresahuje hmotnostný limit 2 kilogramy na osobu.Vezmite, prosím, na vedomie, že môžete doniesť malé množstvá výrobkov živočíšneho pôvodu z niekoľkých z uvedených kategórií (body 1 až 5 nariadenia Komisie (ES) č. 206/2009), pokiaľ spĺňajú pravidlá uvedené v každom príslušnom bode.

Väčšie množstvo výrobkov živočíšneho pôvodu

Do EÚ môžete doviezť alebo poslať väčšie množstvo výrobkov živočíšneho pôvodu, pokiaľ spĺňajú požiadavky na obchodné zásielky, ku ktorým patria:

 • požiadavky na osvedčovanie stanovené v príslušnom úradnom veterinárnom osvedčení Európskeho spoločenstva,
 • povinnosť predložiť tovar pri príchode do EÚ schválenej hraničnej inšpekčnej stanici pre veterinárnu kontrolu.

Výrobky živočíšneho pôvodu vyňaté z pravidiel

Ďalej uvedené výrobky sú vyňaté z vysvetlených pravidiel:

 • chlieb, koláče, sušienky, čokoláda a cukrovinky (vrátane sladkostí) nezmiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené,
 • potravinové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa,
 • výťažky a koncentráty z mäsa,
 • olivy plnené rybami,
 • cestoviny a rezance nemiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené,
 • polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa,
 • akékoľvek iné potravinárske výrobky neobsahujúce žiadne čerstvé alebo spracované mäso alebo mliečne výrobky obsahujúce menej ako 50 % spracovaných vaječných alebo rybacích výrobkov.

Výrobky živočíšneho pôvodu pochádzajúce z chránených druhov

Pre určité chránené druhy môžu platiť ďalšie obmedzenia. Napríklad na kaviár jeseterových rýb sa vzťahuje hmotnostný limit maximálne 125 gramov na osobu.

Akékoľvek ďalšie informácie môžete získať na internetových stránkach Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky [nové okno].

Dovoz rastlinného tovaru neobchodného charakteru

(Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti [nové okno] a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Podľa Nariadenia vlády č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty (rastlinolekárska legislatíva umožňuje dovážať na územie Európskej Únie malé množstvo rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva, ak sú určené na spotrebu počas prepravy a sú určené na použitie vlastníkom alebo prijímateľom, ak nie sú určené na priemyselné účely, ani na pokusné, vedecké alebo šľachtiteľské účely a nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov.

Zásielky malého množstva rastlín a rastlinných produktov, nemusia byť sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením z krajiny pôvodu a nepodliehajú rastlinolekárskej kontrole pri dovoze do Európskej Únie, ak ide o:

 • a)  čerstvé ovocie a zeleninu, okrem hľúz zemiakov, v množstve 2 kg na osobu,
 • b)  rezané kvety a odrezky, ktoré tvoria kyticu, v množstve 1 kus na osobu, okrem orchideí,
 • c)  vianočné stromčeky (ihličiny bez koreňov) v množstve 1 kus na osobu,
 • d)  vence zo živých rastlín alebo odrezkov ihličín v množstve 1 kus na osobu,
 • e)  osivo v originálnych neporušených malospotrebiteľských baleniach, okrem osív zemiaka, fazule, slnečnice ročnej, lucerny siatej, kukurice siatej a rajčiaka jedlého, v množstve 5 ks na osobu (celkové množstvo, nie z každého osiva).

Za malé množstvo rastlín a rastlinných produktov sa považujú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré

 • a)  sú dovážané z tretích krajín do Európskej Únie,
 • b)  sú určené na osobné použitie,
 • c)  nie sú určené na komerčné účely (neobchodný tovar),
 • d)  nie sú určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.

Akékoľvek ďalšie informácie môžete získať na internetových stránkach Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho [nové okno].

Dovoz, vývoz a tranzit peňažnej hotovosti u cestujúcich v sume 10 000,- EUR a viac alebo jej ekvivalentu v inej mene

Každá fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti v minimálnej výške 10 000 € je povinná podľa § 4 ods. 2 Colného zákona bez vyzvania písomne ohlásiť túto skutočnosť príslušnému hraničnému colnému úradu na predpísanom tlačive [.pdf; 480 kB; nové okno].

Pokuty a sankcie za porušenie colných predpisov

V prípade porušenia colných predpisov fyzickou osobou môže byť udelená sankcia za colný priestupok:

 • a)  pokarhanie, v prípade porušenia colných uzáver
 • b)  pokuta,
 • c)  prepadnutie tovaru alebo veci.

Za colný priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 3 319,39 eura; V prípade, ak osoba dováža, vyváža alebo prepravuje neopracované diamanty v rozpore s colnými predpismi je možné udeliť pokutu až do výšky 33 193,91 eura.

V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 1 659,69 eura.

V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 331,93 eura.

Pokuta uložená za colný priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 11. 1. 2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12. 9. 2013

Zdroj: Finančná správaZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článku

Pridať príspevok

Pre pavel jombik: Ja Vás iste nezastrelím a ak v tých koláčoch nebudete mať nejaké zakázané látky, tak Vás nezastrelia ani iní. Ak cena kartóna nebude nad 300 EUR, tak od Vás nikto nebude požadovať ani žiadne colné poplatky.
Prajeme príjemný pobyt a nákup

Odpovedať
3.12.2019 21:08 admincpkmichalovce@gmail.com

dobry den chcem si objednat pre seba karton kolacou na vianoce s uzgorodu nezastrelite ma stym na hranici????
Odpovedať
3.12.2019 17:41 pavel jombikothello.zv@azet.sk

Pridať príspevok
Meno *:
Váš email: *
Text *:
 
<<  1695/1717 >>


ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT