logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE
 

 

   Bratislava / Братіслава

            Київ / Kyjev

 

 

bank-ua.com

 

 

bank-ua.com

 

 

<<  9/22 >>

Dovoz tovaru cestujúcimi z tretích krajín s oslobodením od dovozných platieb

23.5.2017   19:11| Finančná správa SR

Pre dovoz tovaru neobchodného charakteru cestujúcimi prichádzajúcimi z tretích krajín platia oslobodenia od dovozných platieb (clo, DPH, spotrebné dane...).

Oslobodenie od cla, DPH a SPD

Tovar dovážaný osobami z tretích krajín, či už v osobnej batožine alebo doručený subjektu vo forme zásielky, ktorý je dovážaný príležitostne a ktorý je vzhľadom na svoju povahu určený na súkromnú, osobnú resp. rodinnú potrebu osôb, ktoré ho prevážajú alebo ktorý je jasne určený na darovanie možno za predpokladu splnenia požadovaných podmienok oslobodiť od platieb uplatňovaných pri dovoze tovaru, tj. od cla, od spotrebnej dane (v prípade, ak ide o tovar, ktorý takejto dani podlieha) a od DPH.

Ďalšie informácie sú poskytované v štruktúre:

Oslobodenie od cla

Tovar dovážaný na územie Európskej únie možno na základe žiadosti deklaranta oslobodiť od platby dovozného cla. Možnosti a podmienky oslobodenia dovážaného tovaru od cla ustanovuje nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009. [nové okno]

Oslobodiť možno v zmysle vyššie uvedeného nariadenia napr.:

1. Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine na územie Únie za predpokladu, že tento osobný majetok bol vo vlastníctve sťahujúcej sa osoby a v prípade, že nejde o spotrebný tovar, bol používaný minimálne 6 mesiacov pred sťahovaním. Oslobodenie je možné priznať osobám, ktoré vedia preukázať dostupnými prostriedkami, že ich bydlisko bolo mimo colného územia Únie po dobu minimálne 12 mesiacov.

Oslobodenie však nemožno priznať na nasledovný tovar:

 • alkoholickénápoje, tabak a tabakové výrobky, dopravné prostriedky na obchodné účely, predmety na výkon živnosti alebo povolania okrem prenosných nástrojov pre úžitkové umenie a slobodné povolania.

2. Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva – výbava a zariadenie domácností patriace osobe, ktorá mení svoje bydlisko z tretej krajiny na colné územie Únie z dôvodu uzatvorenia manželstva ako aj dary získané pri príležitosti uzatvorenia manželstva, ktorých hodnota nepresahuje 1000 EUR.

Oslobodenie však nemožno priznať na

 • alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky

3. Osobný majetok nadobudnutý dedením fyzickou osobou majúcou obvyklé bydlisko na colnom území Únie.

Oslobodiť však nemožno:

 • alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, dopravné prostriedky na obchodné účely, predmety určené na výkon živnosti alebo povolania okrem prenosných      nástrojov pre úžitkové umenie a slobodné povolania, zásoby surovín a hotových výrobkov, živý inventár a zásoby poľnohospodárskych výrobkov.

4. Výbavu, študijné potreby a vybavenie domácností žiakov a študentov, ktorí prichádzajú na územie Únie za účelom štúdia, a ktoré sú určené na ich osobnú potrebu počas štúdia je možné oslobodiť od cla minimálne jedenkrát za školský rok.

5. Zásielky nepatrnej hodnoty odoslané z tretej krajiny príjemcovi v Únii, ktorých hodnota nepresahuje 150 EUR na jednu zásielku (napr. internetový nákup). Oslobodenie nemožno uplatniť na

 • alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky.

6. Zásielky zasielané z tretej krajiny jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe žijúcej na colnom území Únie. Pre uplatnenie oslobodenia od cla, úhrnná hodnota tovaru obsiahnutého v zásielke nesmie presiahnuť 45 EUR.

Oslobodenie je obmedzené v prípade nasledujúceho tovaru na tieto množstvá

 • tabakové výrobky
  • 50 cigariet  alebo
  • 25 cigariek alebo
  • 10 cigár alebo
  • 50 g tabaku na fajčenie

alebo úmerná kombinácia

 • alkohol  a alkoholické nápoje
  • 1 liter destilátov a liehovín s objemovým alkoholickým titrom vyšším ako 22 % vol.; nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholickým titrom 80% vol. a vyšším v množstve 1 liter alebo
  • 1 liter destilátov, liehovín, aperitívov na vínovej alebo alkoholovej báze, tafia, saké alebo podobné nápoje s objemovým alkoholickým titrom nepresahujúcim 22 % vol.; šumivé vína, likéry

alebo úmerná kombinácia

  • 2 litre nešumivého vína
 • parfumy – 50g alebo toaletné vody 0,25 litra

7. Tovar v osobnej batožine cestujúcich je možné oslobodiť od cla za predpokladu, že ide o tovar oslobodený od DPH.

Ďalšie možnosti oslobodenia tovaru od cla, ktoré upravuje nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 pri jeho dovoze je potrebné posudzovať individuálne (napr. tovar určený na vzdelávacie, kultúrne a vedecké účely, rôzne dokumenty a články a pod.

Oslobodenie od spotrebnej dane

V prípade dovozu tovaru, ktorý podlieha spotrebným daniam je potrebné okrem cla uhradiť aj spotrebnú daň, ak takýto dovoz nie je od nej oslobodený.

V prípade príležitostných malých zásielok neobchodného charakteru zasielaných z tretej krajiny jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe na daňové územie určených na osobnú spotrebu je možné uplatniť oslobodenie od spotrebných daní podľa premetu dane:

tabakové výrobky podľa § 7 písm. f) zákona č. 106/2004 Z.z o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. [nové okno]:

 • najviac  v množstve 50 kusov cigariet alebo
 • 25 kusov cigariek, alebo
 • 10 kusov cigár,
 • alebo 50 g tabaku,

alkoholické nápoje podľa § 7 ods. 2 písm. h) zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov [nové okno]:

 • najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22% objemu, alebo  najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu 22% objemu a menej, alebo
 • najviac v množstve 1 liter šumivého vína alebo 1 liter šumivého fermentovaného nápoja a 1 liter medziproduktu s obsahom alkoholu 22% objemu a menej, alebo najviac v množstve 2 litre tichého vína alebo 2 litre tichého fermentovaného nápoja a
 • piva najviac v hodnote 45 eur.

Podobne je možné uplatniť aj oslobodenie od spotrebných daní pri tovare v osobnej batožine cestujúceho.V prípade, ak cestujúci dovezie väčšie množstvo nižšie uvedeného tovaru nad stanovený limit, oslobodenie od spotrebnej dane sa uplatní iba na tovar, ktorý je v limite, ostatné množstvo dovezeného tovaru podlieha na území Slovenskej republiky zdaneniu. Avšak v prípade tabakových výrobkov a alkoholických nápojov plnených v spotrebiteľských baleniach liehu je nevyhnutné ich označenie slovenskou kontrolnou známkou. Inak ich nie je možné prepustiť do voľného obehu.

Minerálny olej

 • musí ísť o neobchodný dovoz cestujúcim, ak
  • je minerálny olej určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,
  • povaha a množstvo minerálneho oleja nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
  • sa  dovoz uskutočňuje príležitostne, najviac však jedenkrát za sedem kalendárnych dní,
 • musí sa nachádzať v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku a slúžiť na jeho vlastný pohon,
 • v prenosnej nádrži v objeme nepresahujúcom desať litrov.

Tabakové výrobky

 • musia byť prepravované v osobnej batožine cestujúceho,
 • musí ísť o neobchodný dovoz, ak
  • sú tabakové výrobky určené na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, alebo sú určené ako dar,
  • povaha  a množstvo tabakových výrobkov nevzbudzujú podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely,
  • sa dovoz uskutočňuje príležitostne,
 • musia byť dovážané osobou staršou ako 17 rokov.

Maximálne množstvo tabakových výrobkov, ktoré je oslobodené od spotrebnej dane (pri splnení vyššie uvedených podmienok),  je nasledovné:

 • pri leteckej doprave na osobu:
  1. 200 kusov cigariet,
  2. 100 kusov cigariek,
  3. 50   kusov cigár,
  4. 250 gramov tabaku na fajčenie,
  5. 150 gramov tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku.
 • pri inej ako leteckej doprave na osobu:
  1. 40 kusov cigariet,
  2. 20 kusov cigariek,
  3. 10 kusov cigár,
  4. 50 gramov tabaku na fajčenie,
  5. 30 gramov tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku.

Každé z uvedených množstiev predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Tabakové výrobky sa môžu kombinovať za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

Praktická rada: Ak chcete doviezť letecky cigarky a cigary, tak môžete bez spotrebnej dane doviezť napr. 60 ks cigariek (60 % povoleného množstva) a 20 ks cigár (40 % povoleného množstva). Percentuálny súčet povolených množstiev tabakových výrobkov (v našom prípade 60 % a 40 %) nepresiahne 100 %.

Alkoholický nápoj

 • musí byť prepravovaný v osobnej batožine,
 • musí ísť o neobchodný dovoz cestujúceho,
 • musí byť dovážaný osobou staršou ako 17 rokov.

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz alkoholického nápoja v osobnej batožine cestujúceho z územia tretieho štátu, a to najviac v množstve

 • 1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo najviac v množstve 2 litre liehu s obsahom alkoholu 22 % objemu a menej,
 • 2 litre šumivého vína alebo 2 litre šumivého fermentovaného nápoja alebo 2 litre medziproduktu, pričom ustanovené množstvo 2 litre predstavuje 100 %  celkového povoleného množstva pre šumivé víno, šumivý fermentovaný nápoj a medziprodukt.

Každé množstvo ustanovené v predchádzajúcom odseku predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre každý alkoholický nápoj. Pri každom cestujúcom sa oslobodenie od dane môže uplatniť ako kombinácia dovážaného množstva podľa predchádzajúceho odseku, ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz alkoholického nápoja v osobnej batožine cestujúceho z územia tretieho štátu najviac v množstve 16 litrov piva a najviac v množstve 4 litre tichého vína alebo 4 litre tichého fermentovaného nápoja.

Praktická rada: Ak chcete doviezť  šumivé víno a iný alkohol, ktorý má obsah alkoholu prekračujúci 22 % (podľa zákona č. 530/2011 Z. z.), tak  môžete doviezť bez spotrebnej dane, napr. 2 x 0,7 l šumivého vína (70 % povoleného množstva) a 0,3 l takéhoto alkoholu (30 % povoleného množstva). Percentuálny súčet povolených množstiev alkoholického nápoja (v našom prípade 70 % a 30 %) nepresiahne 100 %.

 

Praktická rada: Ak chcete doviezť alkoholický nápoj s obsahom 40 % alkoholu, alkoholický nápoj s obsahom 15 % alkoholu a aj šumivé víno, tak môžete doviezť bez spotrebnej dane, napr. 0,5 l vodka 40 % (50 % povoleného množstva), 0,5 l vermút 15 % (25 % povoleného množstva) a 0,5 l šumivého vína (25 % povoleného množstva). Percentuálny súčet povolených množstiev alkoholického nápoja (v našom prípade 50 %, 25 % a 25 %) nepresiahne 100 %.

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

Správcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) pri dovoze tovaru na územie SR sú colné orgány. Z tohto dôvodu je DPH vzťahujúca sa na dovážaný tovar splatná už pri dovoze tovaru spolu s príslušnou sumou cla poprípade spotrebnej dane.

Oslobodenie od DPH sa spravidla udelí pri dovoze v tých istých prípadoch ako oslobodenie tovaru od cla. Prípady kedy je dovoz tovaru oslobodený od DPH upravuje § 48 ods. 2 a §48a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.[nové okno]

Najčastejšie prípady oslobodenia tovaru od DPH pri dovoze pre občanov

1. Oslobodenie zásielok nepatrnej hodnoty odoslaných z tretej krajiny príjemcovi v Európskej únii, ktorých hodnota nepresahuje 22 EUR na jednu zásielku (napr. internetový nákup). Oslobodenie nemožno uplatniť na

 • alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky.

Upozornenie: Podľa colných predpisov môže byť od cla oslobodená zásielka nepatrnej hodnoty, ktorej hodnota nepresahuje 150 EUR. Avšak podľa daňových predpisov môže byť od DPH oslobodená zásielka nepatrnej hodnoty, ktorej hodnota nepresahuje 22 EUR. V praxi to znamená, že zásielka, ktorej deklarovaná hodnota je napr. 40 EUR môže byť oslobodená od cla, ale DPH musí byť platená v plnej výške zcolnej hodnoty tovaru (hodnota tovaru a náklady na prepravu, poistné a pod.).

2. Oslobodenie zásielok zasielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe

Pre uplatnenie oslobodenia od DPH, úhrnná hodnota tovaru obsiahnutého v zásielke nesmie presiahnuť 45 EUR. Oslobodenie je v prípade nižšie uvedeného tovaru obmedzené na nasledujúce množstvá: 

 • tabakové výrobky
  • 50 cigariet alebo
  • 25 cigariek alebo
  • 10 cigár alebo
  • 50 g tabaku na fajčenie

alebo úmerná kombinácia

 • alkohol a alkoholické nápoje
  • 1 liter destilátov a liehovín s objemovým alkoholickým titrom vyšším ako 22 % vol.; nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholickým titrom 80% vol. a vyšším alebo
  • 1 liter destilátov,  liehovín, aperitívov na vínovej alebo alkoholovej báze, tafia, saké alebo podobné nápoje s objemovým alkoholickým titrom nepresahujúcim 22 % vol., šumivé vína, likéry

alebo  úmerná kombinácia

  • 2 litre nešumivého vína
 • parfumy – 50g alebo toaletné vody 0,25 litra
 • káva 500 g alebo kávové extrakty a esencie 200 g
 • čaj 100 g alebo čajové extrakty a esencie 40 g

3. Oslobodenie tovaru v osobnej batožine cestujúceho

Podľa § 48a zákona o DPH je možné od dovozných platieb oslobodiť  neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov, ak jeho hodnota nepresahuje:

 • 300 eur na osobu, ak cestuje inou ako leteckou dopravou,
 • 430 eur na osobu, ak cestuje leteckou dopravou,
 • 150 eur na osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na dopravný prostriedok.

Oslobodenie od DPH sa pri dovoze tabakových výrobkov uplatní nasledovne:

Pri leteckej preprave:

 • 200 ks cigariet
 • 100 ks cigariek
 • 50 ks   cigár
 • 250 g  tabaku na fajčenie

alebo úmerná kombinácia.

Pri inej ako leteckej preprave:

 • 40 ks cigariet
 • 20 ks cigariek
 • 10 ks cigár
 • 50 g  tabaku na fajčenie

alebo úmerná kombinácia.

Oslobodenie od DPH sa pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov uplatní nasledovne:

 • 1 liter alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu viac ako 22% objemu alebo nedenaturovaného etylalkoholu s obsahom alkoholu 80% objemu a viac,
 • 2 litre alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu 22% a menej

alebo úmerná kombinácia.

Oslobodenie od dane sa uplatní na dovoz tichého vína najviac v množstve 4 litrov a piva najviac v množstve 16 litrov.

Uvedené oslobodenia sa neuplatnia, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.

Oslobodenie od dane sa uplatní na dovoz pohonných látok, ktoré sa nachádzajú v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku a pohonných látok v prenosnej nádrži, ktorých objem nepresahuje desať litrov.

Prepojenie oslobodenia tovaru od cla a DPH pri dovoze tovaru je upravené aj v prílohe č. 7 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z.z. [nové okno] , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon [nové okno] a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 23. 5. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 14. 10. 2013

Zdroj: Finančná správa SR


Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článku
Pridať príspevok

Dobrý deň
Chcel by som si nechať poslať sadenice viniča cca 20-25 ks z ukrajinského záhradníctva - škôlky. Cena by mala byť cca 32-40 eur. Aké problémy s tým môžu nastať ? Clo, DPH ? Prípadne ako dlho by to mohlo ležať na colnici kedže sa jedná o rastliny.
Ďakujem

Odpovedať
18.1.2018 09:51 Milan Mondokmmondok@gmail.com

Dobry den, da sa doniest z uk liecivo pre zvierata ? napriklad leciva pre vcely , holuby atd ... ? jedno liecivo stoji cca 2eur ? je mozne doniest nieco take na dalsi predaj o velkosti 100ks? ako by som mal postupovat ? Dakujem
Odpovedať
1.1.2018 23:50 Róbertrobert.lesicko@gmail.com

Pre vlastné potreby liečivo doviezť môžete. Ak by ste ho ale chcel doviezť za účelom ďalšieho predaja, bol by to dovoz tovaru z tretíc h krajín, ktorého by sa už týkal colný zákon a aj daňová povinnosť.
Odpovedať
2.1.2018 08:51 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, chcel by som sa opytat akym sposobom si mozeme vypocitat vysku cla, pripadne DPH v pripade ak by sme do firmy kupovali vyrobny stroj z Ukrajiny. Jeho hodnota je cca 3000 EUR, a stroj je vo velkosti cca 100x100x100 cm a vahe 35 kg.
My ako firma nie sme platci DPH.
Vopred dakujem za odpoved.

Odpovedať
6.12.2017 11:18 Ivanpozel.ivan@gmail.com

Budete musieť zaplatiť clo aj DPH, výšku cla si môžete zistiť v colnom sadzobníku.
Odpovedať
6.12.2017 18:18 admincpkmichalovce@gmail.com

Este upresnim, ze stroj nie je vyrobeny na Ukrajine ale v Azii - Taiwane. Dakujem.
Odpovedať
6.12.2017 11:20 Ivanpozel.ivan@gmail.com

Dobrý deň,chcel by som si doviesť z ukrajiny motocykel jawa v hodnote do 300€,ake doklady k tomu potrebujem?vzťahuje sa na motocykel clo,dph?ďakujem
Odpovedať
5.12.2017 09:00 MarekMarek888sk@gmail.com

Nepíšete, či ide o motocykel - veterán, alebo nový motocykel, či má pridelené ŠPZ,a lebo nie. Ak by motocykel neklasifikovali ako veterán, tak vzhľadom na to, že dovážate dopravný prostriedok, môže vám byť vymeraná clo aj DPH. Ak by bol klasifikovaný ako veterán, tak to by vám ani nemuseli povoliť previezť cez hranicu bez špeciálnych potvrdení a poplatkov.
Odpovedať
5.12.2017 14:23 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcem si kúpiť od ukrajinskej autorky umeleckého medvedíka (do zbierky pre osobnú potrebu). Budem platiť za tento tovar clo (resp. DPH)?
Zora

Odpovedať
1.12.2017 12:07 Zorafanuel@centrum.sk

"Umelecný medvedík do zbierky" bude z akého materiálu a ako bude veľký? Koľko bude stáť výroba. Ak pôjde o umelecké dielo, budete musieť mať aj potvrdenie, že autor nie je v zozname národných umelcov - ak áno potom by išlo o dovoz umeleckého diela a to môžete doviezť len z patričnými povoleniami z Ua strany. A pri dovoze umeleckých diel na Slovensko sa už postupuje podľa colného sadzobníka.
Odpovedať
1.12.2017 13:57 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, chcem sa informovat ake su obmedzenia pri prevoze potravin cez hranicu Ukrajiny? Konkretne mam na mysli, ci je stanovene mnozstvo kusov/kg napr. potravin ako muka, cukor, ryza... a pod. Dakujem za informacie.
Odpovedať
30.11.2017 20:01 Martamarta210@centrum.sk

Neuvádzate, či pri dovoze potravín pôjde o osobnú spotrebu, alebo dovoz za účelom ďalšieho predaja. Pri osobnej spotrebe je finančný limit limit 300 EUR/osobu ale sú tu aj množstevné limity. Napr. ak chcete doviezť 10 kg múky, je to ok, no ak 100 kg tak to už nedoveziete.
Odpovedať
1.12.2017 13:51 admincpkmichalovce@gmail.com

A ešte jedna otázka.Keby ten nábytok viezol niekto v dodávke a my by sme išli v druhom aute,uznali by to ,že by sa to rozrátalo medzi nás všetkých? A za ako dlho by sa poprípade dalo ísť znova nakúpiť vybavenie domácnosti? Napr. elektro. Ďakujem pekne za odpoveď.
Odpovedať
29.11.2017 15:09 Dášadasa.poliakova60@gmail.com

Dobrý deň.Prosím Vás,dal by sa previezť nábytok vyrobený na Ukrajine,sedacia súprava, ktorá stála cca 450€ ,posteľ za cca 200€ , stolík za cca 70 €, stoličky za cca 100 €, keby sme boli spolu so synom a nevestou,t.j. 3 osoby?Doklad by sme samozrejme mali.Za akú sumu (ak je to možné),môže jedna osoba vyviesť? Ďakujem pekne za odpoveď.
Odpovedať
29.11.2017 13:25 Dášadasa.poliakova60@gmail.com

Zákon hovorí toto:
Podľa § 48a zákona o DPH je možné od dovozných platieb oslobodiť neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov, ak jeho hodnota nepresahuje:

-300 eur na osobu, ak cestuje inou ako leteckou dopravou,
-430 eur na osobu, ak cestuje leteckou dopravou,
-150 eur na osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na dopravný prostriedok.

Takže pri nákupe nábytku to je komplikovanejšie. Jeden kus nábytku by musel stáť do 300 EUR (faktúra by musela byť tak napísaná), pričom môžete zo sebou viezť v aute (na prívesnom vozíku) maximálne toľko kusov nábytku v hodnote do 300 EUR, koľko cestujúcich ide v aute. Ak tovar pôjde v jednom aute a vy v druhom, už sa jedná o zásielku, nie o osobný dovoz a v tom prípade vám môže byť pri prechode hranice vyrúbené DPH vo výške 20%

Odpovedať
30.11.2017 08:50 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravím...
Chcel by som sa opýtať. Chcem kúpiť 5kg krmiva pre akváriové ryby. Predávajúci je súkromná osoba, žiadna firma obyčajný človek. Ako by som to mohol riešiť? Peniaze mu pošlem na jeho účet on pošle krmivo. podlieha to dani alebo clu??

Ďakujem..

Odpovedať
27.11.2017 20:15 Andrejandrejvodnak@gmail.com

Ak to bude krmivo posielať poštou, alebo prepravnou spoločnosťou, tak pravdepodobne zaplatíte DPH, pretože pri zasielaní zásielok z tretích krajín, ktorých hodnota prekračuje 25 USD vám môže byť vyrúbené DPH (ale aj nemusí, záleží na okolnostiach).
Odpovedať
28.11.2017 16:17 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravím...
Chcel by som sa opýtať. Chcem kúpiť 5kg krmiva pre akváriové ryby. Predávajúci je súkromná osoba, žiadna firma obyčajný človek. Ako by som to mohol riešiť? Peniaze mu pošlem na jeho účet on pošle krmivo. podlieha to dani alebo clu??

Ďakujem..

Odpovedať
27.11.2017 20:13 Andrejandrejvodnak@gmail.com

Dobry den,
Mam zaujem doviest z Ukrajiny vlasske orechy v hodnote 500 EUR na komercne ucely. Je to mozne ako sukromna osoba? Ake vsetky doklady budem musiet mat pre tento typ dovozu?
Dakujem

Odpovedať
20.11.2017 22:28 Miroslav1falko11@azet.sk

Dovoz orechov ako aj iného tovaru určeného na komerčné účely z tretích krajín podlieha clu a DPH. Pri potravinárskom tovare aj FITO certifikátom. Dovoz tovaru súkromnou osobou za účelom osobnej spotreby a jeho následného komerčného využitia je nelegálny.
Odpovedať
21.11.2017 08:11 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den,chcela by som v Ukrajine kupit nafukovaci cln Kolibri(povod UA),cena by sa mala pohybovat okolo 250 €.Co budem potrebovat ?
Odpovedať
9.11.2017 11:41 Eva Barathovae.engelova@gmail.com

Budete potrebovať doklad o nadobudnutí - blok z pokladne, alebo faktúru, na základe ktorej bude zrejme koľko čln stál.
Odpovedať
9.11.2017 16:09 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, môžem priviesť do únie slepačie vajíčka pre vlastnú konzumáciu? Podliehajú veterinárnej kontrole na hranici? Aké množstvo si môžem priviesť ak je to povolené? Ďakujem za odpoveď.
Odpovedať
8.11.2017 11:17 Slavomirtucniak@hotmail.com

Nie, slepačie vajíčka ani iné potraviny živočíšneho charakteru sa dovážať nemôžu.
Odpovedať
9.11.2017 16:07 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry deň.Chcem sa opýtať kde konkretne je uvedený zápis o zakaze dovozu slepacich vajec na územie EU z tretej krajiny?

Odpovedať
13.11.2017 11:35 UppdkvSakalenko1975@gmail.com

Neviem kde všade je to napísané, no pri prechode štátnych hraníc sú na Sk a aj Ua strane veľké bilboardy na ktorých je uvedené čo sa nesmie doviezť/vyviezť z krajiny. Súčasťou toho zoznamu čo sa nesmie sú uvedené aj slepačie vajcia.
Odpovedať
13.11.2017 18:18 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,chcela by som doviesť pre môj svadobný salon svadobné šaty z UA v hodnote cca. 1000 eur.Chcela by som vedieť aké sú podmienky dovozu, výška cla dph a podobne.
Odpovedať
30.10.2017 17:20 Szépová Alžbetagloriasalon@gloriasalon.sk

Tovar obchodného charakteru podlieha colným poplatkom a aj DPH. Ak by sa jednalo o šaty preukázateľne vyrobené na Ukrajine, vtedy by sa za ne clo neplatilo. Ak je tovar (šaty) vyrobený v inej krajine, tak by sa naň vzťahovalo clo, ktorého výška je daná v colnom sadzobníku. DPH je vo výške 20%.
Odpovedať
31.10.2017 14:58 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, jaka jsou omezeni v pripade dovozu potravin ( syry, maslo, salam) jen pro vlastní potřebu

děkuji

Odpovedať
30.10.2017 14:20 NIKOLanikkysek@seznam.cz

Žiaľ, nič z toho čo uvádzate nemôžete oficiálne doviezť ani pre osobnú potrebu
Odpovedať
31.10.2017 14:54 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, jaka jsou omezeni v pripade dovozu potravin ( syry, maslo, salam) jen pro vlastní potřebu

děkuji

Odpovedať
30.10.2017 14:02 NIKOLanikkysek@seznam.cz

Dobrý deň,

chcel by som sa spýtať, ohľadom nákupu a dovozu z Ukrajiny. Chcel by som kúpiť tovar na svoju firmu, jedná sa o tovar na buldozery, napríklad s tejto stránky : https://agromarket.biz.ua/category/zapchasti-na-t130-t170/.
Samozrejme všetko na FA, doklady. .. Neviete mi prosím poradiť nejakú firmu ktorá by mi tento tovar doviezla a vybavila všetky potrebné veci ? Ešte nikdy som neobjednával tovar y tretích krajín, tak nemám skúsenosti . Ďakujem Marian


Odpovedať
28.10.2017 22:48 Marianteccom@azet.sk

Skúste sa predajcu opýtať, či vám takéto služby (preclenie a dovoz objednaného tovaru)nezrealizuje. Obvykle to vedia zabezpečiť.
Ak by vám to nevedeli/nechceli zabezpečiť, pokúsime sa vám nájsť firmu, ktorá to dokáže urobiť. Tieto služby už neposkytujeme bezplatne - sú spoplatnené.

Odpovedať
29.10.2017 09:55 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravim, do akej sumy si mozem dat poslat tovar prepravnou spolocnostou z UA, aby som nemusel hradit clo, dph?
Dakujem

Odpovedať
24.10.2017 11:21 Patokmetek@fmph.uniba.sk

Vzhľadom na to, že sa jedná o dovoz z tretích krajín, platí takéto pravidlo:
Podľa colných predpisov môže byť od cla oslobodená zásielka nepatrnej hodnoty, ktorej hodnota nepresahuje 150 EUR. Avšak podľa daňových predpisov môže byť od DPH oslobodená zásielka nepatrnej hodnoty, ktorej hodnota nepresahuje 22 EUR. V praxi to znamená, že zásielka, ktorej deklarovaná hodnota je napr. 40 EUR môže byť oslobodená od cla, ale DPH musí byť platená v plnej výške z colnej hodnoty tovaru (hodnota tovaru a náklady na prepravu, poistné a pod.).

Odpovedať
24.10.2017 15:16 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravim, do akej sumy si mozem dat poslat tovar prepravnou spolocnostou z UA, aby som nemusel hradit clo, dph?
Dakujem

Odpovedať
24.10.2017 11:08 Patokmetek@fmph.uniba.sk

Dobrý deň.
Chcel by som sa vás opýtať či si pri návrate z Ukrajiny cez hranicu môžem preniesť 10 litrovú bandasku s benzínom, ak cestujem autobusom.
Ďakujem.

Odpovedať
22.10.2017 12:06 Matúš matlorincz@gmail.com

Bandasku s benzínom môžete previezť cez hranicu len vtedy ak idete autom. pri ceste autobusom benzín prevážať nemôžete
Odpovedať
24.10.2017 10:43 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý den, pojedem s přítelkyní z Ukrajiny přes Slovensko zpět do ČR a chtěli bychom si dovézt nějaké pití (tvrdý alkohol) a cigarety. Jaké jsou převozní limity co se množství a věku týče? Děkuji za odpověď
Odpovedať
12.10.2017 00:09 Martin Síkorarashovnen@seznam.cz

Prajem pekný deň. Limity na dovoz alkoholu a cigariet sú podrobne uvedené v článku vyššie.
Odpovedať
12.10.2017 09:45 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravim Vas ! V prvom rade som rad ze taketo poradenstvo existuje dakujem .. Chcem sa spytat na Ukrajine som nasiel produkt ktory je u nas o polovicu drahsi stoji tam 900e u nas 1700e Mozem si ho ist kupit aj ked nema CE ? Ake poplatky ma cakaju? Produkt je vyrabany cerskou spolocnostou vyrobcu v EU.Dakujem za skoru odpoved
Odpovedať
9.10.2017 15:31 Miro slovan@azet.sk

Vaša otázka je veľmi všeobecná. Ak daný produkt je 1 kus, tak potom z nadobúdacej hodnoty 900 EUR (ako uvádzate) budete musieť zaplatiť minimálne DPH. Ak viete na hranici preukázať, že sa jedná o ukrajinský výrobok, tak potom by sa naňho nemalo vzťahovať clo, v opačnom prípade pri dovoze tovaru z tretích krajín platíte aj clo. Clo sa vymeriava na základe čísla colného sadzobníka pod ktorý je daný výrobok začlenený. Vo všeobecnosti sa nedá stanoviť jeho výška.
Odpovedať
10.10.2017 15:52 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý den . Chcem si objednať z Ukrajiny posilňovacie stroje v hodnote 9000€ . Aj zdokladovane. Je to pre vlastnú potrebu . Budem platiť clo,alebo daň ?
Ďakujem za odpoved

Odpovedať
21.9.2017 19:31 David David.fartel@gmali.com

Tovar v takejto hodnote, aj keď pre vlastnú potrebu podlieha colnému konaniu. Keďže sa jedná o dovoz z tretích krajín, budete musieť zaplatiť clo aj DPH. Ak by to bol ukrajinský výrobok, tak na ten by sa clo nemuselo vzťahovať, no DPH budete musieť zaplatiť.
Odpovedať
23.9.2017 15:09 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den chcel by som doviest z Ukrajiny zvaraci invertor v hodnote 70 eur budem platit nejake clo dakujem
Odpovedať
4.9.2017 15:38 DusanDumol@szm.sk

Ak budete mať doklad o nákupe, ktorý potvrdí cenu 70 EUR, tak nebudte musieť platiť žiadne colné poplatky.
Odpovedať
5.9.2017 10:51 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň
Chcem sa opýtať ako postupovat pri dovoze kovovej brány zlozenej zo 4 ks 2x1 meter urobil mi to príbuzný v svojej dielni a ked chcem aby mi to priviezol na Slovensko bude potrebne platit clo alebonejake poplatky brána je kovová.
Ďakujem za odpoveď.

Odpovedať
22.8.2017 11:52 Richard Takactakac@joj.sk

Clo ani žiadne poplatky by platiť nemal. No záleží koľko by takáto brána stála oficiálne v obchode (na hranici budú brať do úvahy cenu z obchodu). Ak je cena vyššia ako je dovolený limit na dovoz tovaru, potom by cestovať museli dvaja, poprípade viacerí, aby sa do limitu zmestili. Odporúčam nech má so sebou nejakú informáciu o cene obdobného tovaru z internetu aby vedel cenu obhájiť.
Odpovedať
22.8.2017 14:46 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, na internete na Ukrajinskom fore som nasiel sukromny inzerat v ktorom sa predava radiostaniva (vysielačka)rnUvazujem vycestovať na Ukrajinu pre uvedenu vysielačku. Jedna sa o radistanicu urcenu pre zberatelské ucely. Je stara cca 30 az 40 rokov. V inzerate je uvedena cena 800 ukrajinskych hrivien. rnChcem sa spytat ze ci mozem doviesť uvedenu radiostanicu na Slovensko, pripadne ci budem platit pri prechode hranicou nejake poplatky.rnDakujem Vam za odpoved.rnS pozdravom Pavel.
Odpovedať
20.8.2017 11:08 Pavelolinapko@post.sk

Z hľadiska ceny by pri dovoze rádiostanice nemal byť žiaden problém. Ostáva danú cenu nejako dokázať (vytlačiť inzerát, v ktorom je uvedený popis a cena danej stanice). V prípade vývozu stanice, ktorá je stará 30-40 rokov ako píšete môže byť problém s tým, že daný vývoz sa môže považovať za vývoz historických pamiatok / kultúrneho dedičstva a to by sa neobišlo bez poplatkov, poprípade z úplného zákazu vývozu. Pomohlo vy vyjadrenie ukrajinských úradov, že sa nejedná o historickú pamiatku, poprípade, že daný výrobok nespadá do kategórie historicky chránených predmetov. Získanie takého to potvrdenia ale asi nebude nič jednoduché ani lacné. Samozrejme môžete skúsiť vyviezť danú stanicu len tak s vedomím, že vám ju môžu na hranici zhabať, poprípade aj dať do pasu pečiatku "nežiadúci" za pašovanie.
Možno by som navrhol ukrajinskému predajcovi aby stanicu priviezol on na Slovensko a že tu mu zaplatíte za stanicu aj za cestu, ktorú musí absolvovať. nechávam na zváženie.

Odpovedať
22.8.2017 08:40 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den,

chcem sa spytat, ako je to s hodnotou tovaru, ktoru mozem vyviest zo Slovenska na Ukrajinu.

Vsade sa pise len opacnym smerom - 300 Eur z Ukrajiny na Slovensko.

Ja by som potreboval vediet opacne. O par tyzdnov sa budem zenit a dievca je z Ukrajiny, tak ma zaujima, ci im mozem obcas priniest dajake veci autom a v akej hodnote

Velmi pekne dakujem za odpoved

S pozdravom

Odpovedať
6.7.2017 15:41 luboslubko.nemec@gmail.com

Prajem pekný deň.

Hodnota tovaru 300 EUR platí aj opačným smerom, to znamená pre vývoz z Sk na Ua. Nešpecifikovali ste čo chcete na Ua vyviezť, ale z vlastnej skúsenosti dôkladnejšie sa kontroluje tovar pri dovoze na Slovensko ako pri jeho vývoze. Hodnota tovaru 300 EUR platí len pri osobnej návšteve, nie pre posielanie balíka. Tam platí hodnota 25 USD (je to vývoz do 3 krajín). Nad túto hodnotu sa platí clo a DPH. Ak chcete poslať tovar poštou bez zbytočných poplatkov, tak ho odporúčam poslať z Ukrajiny (ak je to pre vzdialenosť k adresátovi výhodnejšie) najlepšie "Novou poštou". Je to spoľahlivé, lacné a rýchle. Prídete do Užhorodu, zájdete na novú poštu a pošlete balík kamkoľvek na Ukrajinu. Ako sa to robí, tak to vám iste poradí budúca manželka.

Ostávam s pozdravom

Odpovedať
6.7.2017 16:02 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobry den, ake su pravidla dovozu striebornych vyrobkov (bizuteria) z UA na predaj do SR?
Dakujem.

Odpovedať
20.6.2017 14:58 kikaszkrisztinas84@azet.sk

Dovoz tovaru na komerčné účely podlieha zákonu o clách a daniach. Potrebujete vedieť číslo colného sadzobníka, na základe ktorého sa dozviete, aké poplatky zaplatíte pri dovoze na Slovensku. Na základe daného čísla si preveríte aj to, či na daný výrobok nie je nutné na Ukrajine zaplatiť aj vývozné clo. Ak chcete výrobok ďalej predávať, tak musí mať certifikát EÚ, vzhľadom na to, že sa jedná o dovoz tovaru z tretích krajín.
Odpovedať
20.6.2017 16:11 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň.
Cestujem na Ukrajinu za rodinou a nechcem tam chodiť s prázdnymi rukami a tak by som sa chcela spýtať ako je to s prevozom potravín(mäsové a mliečne výrobky,sladkosti,čaje a iné)? Či platia určité limity koľko toho možem zobrať?

Odpovedať
18.6.2017 19:50 Daniela d.praslicakova@gmail.com

Prajem pekný deň. Vývoz tovaru podlieha pravidlám EÚ, ktoré hovoria, že sa nesmú vyvážať/dovážať žiadne mliečne výrobky, žiadne mäsové výrobky plus je tu obmedzenie na množstvo alkoholu. Mám pocit, že pri vycestovaní zo Slovenska je kontrola trocha benevolentnejšia ako pri vstupe na Slovensko, ale aj tak by som množstvo potravín, ktoré chcete vyviezť zvážil, poprípade úplne vylúčil.
Odpovedať
18.6.2017 20:41 admincpkmichalovce@gmail.com

Uvedené informácie o limitoch pri dovoze tovaru neobchodného chatakteru z tretích krajín,vrátane Ukrajiny -kartón cigariet, mesiac potom nemôžete doviezť... Sú NESPRÁVNE. Odporúčam ako zdroj informácií Call Centrum Finančnej správy alebo jej web www.financnasprava.sk.
V prípade tabakových výrobkov je to napr. 40 ks cigariet alebo 20 ks cigariek alebo 10 ks cigár alebo 50 g tabaku alebo úmernú kombináciu týchto výrobkov, ktoré si môže cestujúci doviezť s oslobodením od dovozných platieb najviac 1 krát za 7 dní. Tovar je povinný cestujúci prihlásiť a preukázať pri colnej kontrole.

Odpovedať
10.6.2017 17:06 Klára Baloghová, regionálna hovorkyňa Colného úradu Michalovce Klara.Baloghova@financnasprava.sk

Veľmi pekne ďakujem za upresňujúce informácie
Odpovedať
11.6.2017 18:16 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,
ideme skupina autobusom do Ľvova na výlet, chcem sa opýtať koľko alkoholu a cigariet môžeme previezť cez hranicu zo Sr na Ukrajinu a späť.
Ďakujem

Odpovedať
9.6.2017 09:30 Slavomira Vastuškováslavomira@vastusko.sk

Pri dovoze/vývoze je potrebné dodržiavať zákony SR, ktoré hovoria, že vyviezť/doviezť môžete maximálne 1 liter tvrdého alkoholu, poprípade 15kusov 0,5 litových fliaš 10%piva. Doviezť môžete 2 krabičky cigariet bez záznamu, alebo 1 kartón so záznamom v systéme. Chcem upozorniť, že hlavne pri dovoze na Slovensko colníkov zaujíma hlavne to, koľko alkoholu a koľko cigariet dovážate. Každý pasažier prechádza aj so svojou batožinou cez kontrolu, kde musí ukázať obsah, ktorý v batožine má. Dovoz viac ako dvoch krabičiek cigariet znamená vypísanie tlačiva, ktoré sa následne nahrá do systému a daná osoba potom mesiac nesmie doviezť žiadne cigarety. Upozorňujem, že je to zdlhavá záležitosť a ak idete autobusom a viacerí cestujúci si budú, chcieť doviezť cigarety, tak colná kontrola sa môže predĺžiť z nejakých 30 minút aj na dve hodiny. Neviem kedy chcete vycestovať, ale od nedele majú ukrajinci bezvízový vstup do EÚ a tak bude hranica dosť preťažená. Treba sa preto obrniť trpezlivosťou.
Odpovedať
9.6.2017 11:08 admincpkmichalovce@gmail.com

Ďakujem za odpoveď
Odpovedať
9.6.2017 11:18 Slavomira Vastuškováslavomira@vastusko.sk

Dobrý deň,chcel by som si nechať poslať balík z Ukrajiny,oblečenie v hodnote asi 100€,čo ma to bude stáť,či mi to na colníci nezadrzia? Bez dokladu o kúpe.
Odpovedať
20.4.2017 11:42 Martin Kvasmartinkvas@gmail.com

Ak budete posielať balík klasickou poštou, alebo prepravnou službou, budú na na takúto zásielku colnici dívať ako na dovoz z tretích krajín. Ak by tam bola uvedená nejaká colná hodnota, napríklad kupujete tovar cez ebay, alebo iný portál za 10 EUR, budú túto čiastku brať ako nadobúdaciu hodnotu tovaru ak spolu s poštovným neprekročíte 25 USD, neplatíte nič. Ak hodnota uvedená nie je, vedia vám vypočítať poplatky na základe "cien obvyklých" pre daný tovar.
Odpovedať
20.4.2017 14:17 admincpkmichalovce@gmail.com

Zdravím. Na Ukrajine mám objednanú darčekovú 3 litrovú fľašu vodky. Ako mám postupovať v prípade colných poplatkov. V žiadnom prípade o ňu nechcem prísť. Ďakujem
Odpovedať
5.4.2017 14:46 Ivan Šranksrankovica1@gmail.com

Doviezť 3 litre vodky bude dosť komplikované. Musíte ju doviezť ako "tovar obchodného charakteru", nie ako tovar pre vlastnú potrebu. Pri dovoze na Slovensko budete musieť zaplatiť clo, spotrebnú daň a DPH. Musíte mať nejaký nadobúdací doklad, na základe ktorého vám dané sadzby vyrúbia. Všetky tieto poplatky budete musieť zaplatiť priamo na hranici, preto nezabudnite mať pri sebe dostatočnú hotovosť. Ak by ste chcel platiť šekom, alebo cez účet, má colnica právo vám tovar zadržať do doby vyplatenia celej vyrúbenej sumy.
Odpovedať
6.4.2017 16:10 admincpkmichalovce@gmail.com

Chcem kúpiť motorku Ural,abo Dnepr z Ukrainy abo z Ruska.Ako mám postupovať? Ďakujem za odpoveď.
Odpovedať
31.3.2017 13:49 Jaromírbuchtas@azet.sk

Pri nákupe postupujete presne tak ako pri nákupe tovaru z tretích krajín. Ak správne predpokladám, malo by ísť o nákup motoriek - veteránov. V tom prípade bude možno potrebné mať aj vývozné povolenie. Ak chcete úplne detailní informácie, tak tie sú nad rámec uverejňovaných bezplatných informácií a sú za poplatok.
Odpovedať
4.4.2017 14:06 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,
potrebovala by som informáciu o postupe pri nákupe drevených hranolov a štiepaného dreva z Ukrajiny. Drevo a hranoly nám budú dodané a dovezené priamo k nám ukrajinskou spoločnosťou a ich hodnota sa bude pohybovať okolo 1000,-€. Aký je rozdiel medzi nákupom na fyzickú osobu a nákupom na firmu? Aké doklady budem potrebovať? Podľa colného sadzobníka sa clo na ne nevzťahuje - platím teda len DPH?
Ďakujem

Odpovedať
15.3.2017 10:15 Silvia silviahancin@gmail.com

Ak je hodnota tovaru 1.000 EUR, budete pri jeho dovoze na hranici musieť zaplatiť minimálne DPH, poprípade aj clo. Záleží ako budú dovážané hranoly deklarované ukrajinským predajcom. Ak dováža tovar prepravná služba, je jedno či ju vezie fyzickej osobe nepodnikateľovi alebo firme. V prípade, že ste ako firma platcom DPH, tak by ste mohli nakúpiť daný tovar na Ukrajine bez DPH. Ak by ste si šli pre daný tovar individuálne - dodávkou, tak na každú osobu v aute môžete doviezť tovar v hodnote 300 EUR bez nutnosti platiť na Slovensku DPH. Faktúra by musela ale byť rozpísaná na každého člena osádky auta samostatne.
Odpovedať
15.3.2017 15:16 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň
Náhrobný kameň 1 ks sa dá normálne previesť cez hranice ? či tiež to spadá pod nejakú kontrolu ?

Odpovedať
7.3.2017 17:38 Jánjan.pecko@centrum.sk

Cena náhrobného kameňa musí byť do 300 EUR. O nákupe musíte mať doklad, pričom kurz na určenie hodnoty tovaru sa ráta podľa kurzu v národnej banke Ukrajiny, nie podľa kurzu v akom zmeníte Eurá na hrivny v zmenárni. Ak je náhrobný kameň do uvedeného limitu, tak ho môžete doviezť bez nejakých obmedzení. Na hranici nebudete musieť platiť žiadne poplatky.
Odpovedať
8.3.2017 08:42 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň
Náhrobný kameň 1 ks sa dá normálne previesť cez hranice ? či tiež to spadá pod nejakú kontrolu ?

Odpovedať
7.3.2017 16:59 Jánjan.pecko@centrum.sk

Mám záujem doniesť väčší počet cigariet na vlastnú spotrebu (asi 15 kartónov). Je to vôbec možné? Som pripravený zaplatiť všetky poplatky, ale rád by som vedel, aké budú vysoké.
Odpovedať
4.3.2017 21:39 Julius jhjuloherc@gmail.com

Pre vlastnú potrebu si môžete doviezť 2 krabičky cigariet raz za sedem dní. Môžete si doviezť aj maximálne 1 kartón s vyplnením colnej deklarácie. Ak idete autom, tak uvedené množstvá platia pre každého člena osádky, ktorý má viac ako 18 rokov (to znamená 5 dospelých ľudí = 10 krabičiek cigariet, alebo 5 kartónov s deklaráciou). Ak by ste si chcel doviezť väčšie množstvo cigariet, aj keď pre vlastnú potrebu, musel by ste zaplatiť priamo na hranici DPH, spotrebnú daň a clo.
Odpovedať
6.3.2017 08:36 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre "slavomirkukacko":
Ak je hodnota brikiet cca 100 EUR a budete to vedieť potvrdiť dokladom o nadobudnutí (faktúra, pokladničný doklad), tak žiadne poplatky na colnici nebudete platiť. Je to dovoz bez cla a DPH.

Odpovedať
8.2.2017 08:06 admincpkmichalovce@gmail.com

TEstujem odpoved
Odpovedať
8.2.2017 09:46 Jurajinfo@grandiosoft.sk

dobrý deň
chcel by som si z UA privisť brikety na kúrenie, pre vlastnú potrebu, cca 1 tonu, v hodnote asi 100 € - viac aj tak dodávka neunesie, nevzťahuje sa na uvedený tovar /je to palivo/ osobitný predpis? clo? a pod? dakujem
sl

Odpovedať
7.2.2017 16:44 slavomírlukacko22@gmail.com

Pre "slavomirkukacko": Ak je hodnota brikiet cca 100 EUR a budete to vedieť potvrdiť dokladom o nadobudnutí (faktúra, pokladničný doklad), tak žiadne poplatky na colnici nebudete platiť. Je to dovoz bez cla a DPH
Odpovedať
8.2.2017 14:41 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Smutek Radomír:
Na hranici kontrolujú len objem bandasky, nie jej obsah. Je bežné, že aj vodiči, ktorí tankujú naftu majú doma kosačky, do ktorých potrebujú benzín. Takže, nie je problém doviezť benzín aj keď jazdíte na naftu.

Odpovedať
6.2.2017 14:16 admincpkmichalovce@gmail.com

mám auto na naftu možem si v kanistri priviest 10lt benzínu dakujem za odpoved
Odpovedať
6.2.2017 11:40 smutek radomírmariasmutkova@seznam.cz

Pre Milan:
Z Ukrajiny si môžete doviezť tovar pre vlastnú spotrebu do 300 EUR/osobu. Píšete, že malotraktor stojí cca 800-1000 EUR. Pri jeho dovoze budete musieť zaplatiť minimálne DPH vo výške 20% a asi aj clo, ak v colnom sadzobníku nie je uvedené inak. Ako doklad o nadobudnutí musíte mať faktúru a potvrdenie o zaplatení.

Odpovedať
6.2.2017 09:50 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Jan:
Ak vodič, ktorý bude auto šoférovať netankoval za posledných 7 dní, tak je to v poriadku - môžete si natankovať plnú nádrž a maximálne 10 litrov do bandasky. Auto ale od posledného tankovania musí mať "nabehané" dostatočné množstvo kilometrov, ktoré odpovedá minutému palivu od posledného tankovania (auto musí to palivo "prejazdiť", palivo sa nesmie z nádrže "vytiahnuť").

Odpovedať
6.2.2017 08:33 admincpkmichalovce@gmail.com

Mozem do 1 tyzdna tankovat benzin 2x ked ide v stejnom vozidle iny vodic?Boli sme robit zuby a do 5 dni sure hotove tak music do tyzdna absolvovat cestu 2x.Zijeme v Holansku,tak nepozname ake zakony say vstahuju na cestovanie do 3 krajin.DAKUJEME.
Odpovedať
6.2.2017 02:24 Janmasarikovci@azet.sk

Dobry den.
Bol som si dat spravit zuby na Ukraine a tank oval som benzin. O 5 dni budu hotove tak do tyzdna budem tankovat 2x do auta benzin aj ked soferovat Bude v Tom istom aute druhy sofer.Nebudu ma za to pokutovat? DAKUJEM.

Odpovedať
6.2.2017 02:15 Janmasarikovci@azet.sk

Dobrý deň, mal by som záujem priviezť si z Ukrajiny malotraktor (jednonápravový) v hodnote 800 - 1000 eur. Je to možné? Ak áno, prosím Vás, za akých podmienok? Čo všetko budem potrebovať, resp. budem musieť splniť? Ďakujem
Odpovedať
5.2.2017 12:55 Milanmilan.sagem@centrum.sk

Pre Michal:
Poslal som vám mail s informáciou o dovoze.

Odpovedať
3.2.2017 11:22 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcem sa opýtať aké potrebné doklady potrebujem, ak si nechám doviesť od Ua dodávateľa medené drôty nové (500kg) na účeli umeleckej tvorby. Dodávateľ spolupracuje s dopravnou službou, ktorá mi tento tovar dovezie do skladu. Dokonca mi vyčíslil cenu za dovoz a ja nerozumiem či je v tom zahrnuté aj clo a podobné veci. Je takýto transport farebných kovov vlastne možný? Aký je rozdiel medzi tým, ak si takýto tovar nechám zaslať ako fyz. osoba alebo na firmu. Čo treba dokladovať z mojej strany? Alebo sa o to postará dopravná firma? Ako to prosím vás funguje. Veľmi pekne ďakujem za Odpoveď
Odpovedať
2.2.2017 15:29 Michalmichal.stein91@gmail.com

Pre Milana:
Platí to, čo som písal nižšie pre Jakuba 7.11.2016:
"Z Ukrajiny je možné doviezť tovar neobchodného charakteru do hodnoty 300 EUR/osobu. Na tovar musíte mať oficiálny doklad o nadobudnutí." Ak budete tie dosky chcieť previezť pri jednom prechode hranice,nebude jednoduché presvedčiť colníkov o tom, že 10 dosiek potrebujete pre osobnú spotrebu. Budete musieť pravdepodobne zaplatiť clo (ak sa na žulu vzťahuje) a DPH vo výške 20%.


Odpovedať
14.12.2016 11:00 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň, chcem sa informovať o dovoze kuch.pracovnej dosky z žuly, ktorá bude porezaná na mieru a počet ks bude 10.
Je to možné ? Aké dokumenty budem k tomu potrebovať ? Koľko sa ca. zdržím na hranici ?
Dakujem za odpoved

Odpovedať
9.12.2016 17:10 Milanmilanpalusak@me.com

Pre Jána.
Pýtate sa na dovoz cigariet z Ruskej federácie zaslaných poštou. Tento tovar podlieha clu. Presnú výšku poplatkov viete zistiť z colného sadzobníka, poprípade vám ju určí colnica, ktorá bude vašu poštovú zásielku preberať. Prípade môžete kontaktovať priamo colný úrad a ten vám bude vedieť presne vyčísliť výšku poplatkov, ktoré budete musieť zaplatiť.

Odpovedať
16.11.2016 08:25 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň,

chcel by som si zakúpiť cez ebay cigarety pre osobnú spotrebu 1 kartón (200 ks)z Ruskej federácie. Hodnota tovaru je 50,-€.
Tovar by mi bol zaslaný poštou. Aké poplatky, clá by ma v tomto prípade čakali?

Odpovedať
15.11.2016 15:33 Jánjanny79@gmail.com

Pre Jakuba: Z Ukrajiny je možné doviezť tovar neobchodného charakteru do hodnoty 300 EUR/osobu. Ma tovar musíte mať oficiálny doklad o nadobudnut. Ak je hodnota vyššia, musia byť v aute viaceré osoby a tovar sa medzi ne rozpíše, ak je to možné (hodnota jedného kusu tovaru musí byť maximálne 300 EUR). Ak je hodnota vyššia, budete musieť zaplatiť minimálne DPH (čiastku určia na colnici).Treba dať ale pozor na kurz. Berie sa do úvahy kurz EUR/Ua banka stred, nie kurz zmenárne v akom ste menili EUR na Ukrajine!
Odpovedať
7.11.2016 15:29 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň ak chcem doviezť 3 nafukovacie člny? budem musiet platiť či vybavovať niečo naviac?
Odpovedať
7.11.2016 02:29 Jakubkubi.florek@gmail.com

Pre Adrianu:
Pri tovaroch neobchodného charakteru sa clo neplatí. V závislosti od hodnoty tovaru zaplatíte len DPH (ak presiahne hodnota tovaru vrátane dovozu čiastku 25 USD). Či, a ako dlho sa tovar zdrží na colnici záleží od konkrétnej zásielky ako ju pracovníci colného úradu budú klasifikovať.

Odpovedať
28.10.2016 08:58 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Miroslava:
Ak chcete na prevoz využiť prenajaté auto, potrebujete od majiteľa notársky overenú plnú moc. Je potrebný aj úradne overený preklad do ukrajinského jazyka. Poznámka: Na hranici vedia prečítať aj slovensky napísanú plnú moc, no ak by vás zastavili na ceste policajti, tak tí potrebujú mať všetky potvrdenia v ukrajinskom jazyku

Odpovedať
28.10.2016 08:55 admincpkmichalovce@gmail.com

Pre Ľudmilu:
Ak chcete prevážať sadeničky ovocných stromčekov z Ukrajiny na Slovensko, tak to nie je možné. "Všetko, čo má korene" doviezť nie je možné. Týka sa to nie len sadeničiek, stromčekov, ale aj kvetov.

Odpovedať
28.10.2016 08:49 admincpkmichalovce@gmail.com

Dobrý deň. Ak by som si objednala cez internet zásielkovou službou tovar z Ukrajiny neobch. charakteru - blúzku alebo šaty, platí sa clo? Zdrží sa tento tovar na colnici?rnĎakujem.
Odpovedať
18.10.2016 10:24 Adrianasercelova@gmail.com

Dobrý deň, ak si chcem požičať dodávku na prevoz z Ukrajiny musím mať splnomocnenie od majiteľa vozidla v ruskom jazyku?
Odpovedať
16.10.2016 19:06 Miroslavamiriamka61@azet.sk

Chcem sa opýtať či možno prevážať sadeničky ovocných stromkov
Odpovedať
9.10.2016 20:11 Ľudmilaberesova.ludka@gmail.com

Dobrý deň.
Chcem si s Ua doviezť kuchynskú linku vlastným autom s prívesom, ktorá je v cene 280€. Čo k tomu potrebujem na colnicu?
Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom.
Emília

Odpovedať
23.8.2016 14:41 Emíliaemdom@azet.sk

Ak som dobre rozumel tak je tu možnosť kombinácie -zámeny: 250 gr. tabaku znamená - koľko ks cigariet ?
2 lt vína je v prepočte - koľko dl destilátu napr. vodka 40 % ?
Poznámka: nezdá sa Vám, že toto vysvetlenie pripadá do rady zahmlievajúcich ako množstvo daľších?! Malo by ste presne uvádzať čo koľko a ako ...
Vladimír Borecký

Odpovedať
23.7.2016 16:28 Vladimír Boreckýborecex@gmail.com

Pridať príspevok
Meno *:
Váš email: *
Text *:

Ochrana proti spamu: *
grandiocaptcha

Opíšte znaky z obrázku do tohto poľa 
<<  9/22 >>ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM