logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 
 /1 >>

Výzva na predkladanie ponúk-Prenájom elektro/plug-in-hybridného auta

13.11.2020 11:02

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu

- určenie predpokladanej hodnoty zákazky

- určenia dodávateľa predmetu obstarávania

 

Centrum prvého kontaktu Michalovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Prenájom elektro / plug–in-hybridného auta“

 

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z  Programu CBC ENI HUSKROUA:

Číslo výzvy: HUSKROUA/1702,

Názov projektu: GreenWheels: Ecotransport of the Future – Today!

ID projektu: HUSKROUA/1702/7.1/0041

       1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa: Centrum prvého kontaktu Michalovce

Sídlo:                                              Štefana Kukuru 1102/12, 071 01 Michalovce

Štatutárny zástupca:                       Ing. Ľuboslav Závacký

IČO:                                               31256635

       IČ DPH:                                         SK2021693443

        Bankové spojenie:                         Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu (IBAN):                        SK62 5600 0000 0042 5214 5001

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  Centrum prvého kontaktu Michalovce, Štefana Kukuru 1102/12, 071 01 Michalovce; poprípade E-mail: cpkmichalovce@gmail.com

        3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:             Ing. Ľuboslav Závacký,

        4Predmet obstarávania: Dodanie tovaru; názov zákazky: „ Prenájom elektro / plug-in-hybridného auta“

Obstarávateľ realizuje prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa služieb pre projekt GreenWheels: Ecotransport of the Future – Today! (Zelené kolesá: Ekologický transport budúcnosti – dnes!). Projekt, si dal za hlavný cieľ vytvoriť primerané podmienky pre cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru prostredníctvom dopravy odolnej voči klíme prostredníctvom rozvoja prístupnej verejnej infraštruktúry v pohraničných regiónoch.

Predmet zákazky na základe výsledkov vykonaného testu bežnej dostupnosti na trhu  je bežne dostupný.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) je uvedený v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

       5. Zdroje financovania:

Tento projekt je financovaný z finančných zdrojov CBC ENI HUSKROUA, číslo výzvy: HUSKROUA/1702, názov projektu: GreenWheels: Ecotransport of the Future – Today!

ID projektu: HUSKROUA/1702/7.1/0041

 1. Obsah predkladanej ponuky:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky, v jednom vyhotovení a to v slovenskom jazyku.

Cenová ponuka musí obsahovať:

 • Identifikačné údaje uchádzača a cenovú ponuku – Príloha č.2
 • Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky – Príloha č.3
 • Podmienka účasti osobného postavenia podľa §32 odst. 1 písm. f)ZVO – Príloha č.4 (Čestné vyhlásenie)
 • Podmienka účasti osobného postavenia podľa §32 odst. 1 písm. f)ZVO – (doklad o oprávnení poskytovať službu

 

 1. Zmluva:

Podmienky zazmluvnenia sa viažu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Ak bude na základe doručených cenových ponúk v rámci tohto prieskumu trhu určená predpokladaná hodnota zákazky:

 1. < ako 30 000,00 EUR bez DPH prieskum trhu bude viesť k uzatvoreniu odberateľsko – dodávateľského vzťahu, t. j. k vystaveniu objednávky na základe vyhodnotenia ponúk podľa pravidiel uvedených v tejto výzve na predloženie cenových ponúk,
 2. >= ako 30 000,00 EUR bez DPH prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu odberateľsko – dodávateľského vzťahu, t. j. zadaniu zákazky a bude slúžiť len pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky a teda nebude pre verejného obstarávateľa vyplývať voči oslovenému subjektu žiadny záväzok vyplývajúci z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

 

        8.Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách, ceny uchádzači zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná jednotková cena bez DPH,

- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,                                                 

- sadzba DPH a výška DPH,

- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej súčasťou je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky. Uchádzačom určená cena je maximálna. Cenu nie je možné prekročiť a meniť. Cena musí zohľadňovať všetky náklady poskytovateľa služieb, vrátane cestovných nákladov, náklady súvisiace s používaním telefónov, internetu a kancelárskej techniky (kopírovanie a skenovanie materiálov).

 

 1. Lehota viazanosti ponúk: do 31.07.2022

 

 1. Spôsob a predkladanie ponúk:

Uchádzač predkladá písomnú ponuku do 27 novembra 2020 do 12:00 hodiny.

Cenové ponuky (podpísané a opečiatkované skeny dokladov požadovaných v bode 6. Tejto výzvy) je potrebné doručiť v určenom termíne poštou, kuriérom alebo osobne na adresu CPK uvedenú v bode 2, pričom na obálku je potrebné uviesť: NEOTVÁRAŤ - Cenová ponuka – Prenájom elektro / plug-in-hybridného auta ”, alebo mailom na adresu: cpkmichalovce@gmail.com, pričom v predmete mailu je potrebné uviesť: NEOTVÁRAŤ - Cenová ponuka - Prenájom elektro / plug-in-hybridného auta ”.

Otváranie ponúk: dňa 27 novembra 2020 o 13:00 hod. v kancelárii Centra prvého kontaktu Michalovce, Štefana Kukuru 1102/12, 071 01 Michalovce

 

 1. Postup pri otváraní ponúk:

Cenové ponuky budú hodnotiť členovia projektového tímu v zložení Ing. Ľuboslav Závacký 0905 809  584. Ing. Jana Kalánová 0907 256 991, Martina Tudjová 0948 422 399.

Otvárania ponúk sa budú môcť zúčastniť aj predkladatelia cenových ponúk za predpokladu, že o túto účasť požiadali v svojich zaslaných cenových ponukách. V opačnom prípade im účasť nebude umožnená. O výsledku hodnotenia budú všetci predkladatelia cenových ponúk informovaní zaslaním mailu s informáciou o úspešnosti/neúspešnosti ich predloženej ponuky.

 

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- ponuky sa vyhodnocujú na základe nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti počas životného cyklu (dosiahnutie najvyššieho počtu bodov).

 

 1. Doplňujúce informácie:
 • Úhrada finančných prostriedkov za poskytnuté služby sa uskutoční na základe predloženej faktúry prevodom z účtu verejného obstarávateľa na účet dodávateľa. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa prevzatia a vzájomného odsúhlasenia zrealizovaných služieb. Súčasťou predloženej faktúry bude dodací list s uvedením presného rozpisu dodanej služby vrátane jej množstva.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať.

 

Dovoľte mi, aby som sa Vám už teraz poďakoval za Vašu ochotu zúčastniť sa na výbere dodávateľa pre túto zákazku.

                                                                                                                                                                                                                                       Ing. Ľuboslav Závacký

                                                                                                                                                                                                                                        Projektový manažérZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článku

Pridať príspevok

K tomuto článku ešte nie sú pridané žiadne príspevky
Pridať príspevok
Meno *:
Váš email: *
Text *:
 
 /1 >>


ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT