logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

Projekty pre klientov

projekt   Prihraniční reportéri

Vedúci partner - žiadateľ: Centrum prvého kontaktu Snina

Číslo mikroprojektu: INT/EK/PO/3/III/A/0248
Názov programu: INTERREG V - A Poľsko - Slovensko 2014-2020
Prioritná os 3: Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania
Špecifický cieľ: Zlepšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Kód intervencie: 117. Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj usmerňovaním pri výbere povolania a potvrdzovaním nadobudnutých zručností
Dátum realizácie:  január 2020 - september 2020
Typ mikroprojektu: individuálny
Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu: 50.372,81 EUR (poskytnutý finančný príspevok na mikroprojekt: 42.816,88 EUR; spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 2.518,64 EUR; vlastný vklad mikroprijímateľa: 5.037,29 EUR)

 

projekt   KVAPKA - Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta

 

Dátum realizácie: 06. 2014 - 02.2015
 
Číslo projektu: ACC03050
Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky
Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom
Cieľ projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy
Komponent / opatrenie: Modré školy
Prijímateľ: Základná škola Budkovce 355
Financovanie projektu: Projektový grant je vo výške 37 607 eur.
Cieľové skupiny: deti, študenti, mimovládne organizácie

 

 

projekt   Priateľstvo -  spája národy

 

Dátum realizácie:  02.05.2012 - 31.1.2013

Implementácia programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina prebieha v rokoch 2007 – 2013 na vonkajšej hranici členských štátov EÚ a Ukrajiny.

Referenčné číslo  projektu : HUSKROUA1001/149
Realizátor projektu : ZŠ J.A. Komenského 1 v Michalovciach
1. partner :  Všeobecno – vzdelávacie lýceum škola č. 20 v Užhorode
2. partner :  Maďarsko – slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola v Satoraljaújhely

Cieľom projektu  bolo zblížiť národy troch krajín, predstaviť ich kultúru a kultúrne pamiatky, ukázať ako deti v krajinách žijú, bavia sa a  trávia voľný čas,  zašportovať si a tým upevniť zdravie, nadviazať nové priateľstvá.

 

 

projekt " VEDMA"  Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít

 

Dátum realizácie:   3/2010 - 2/2012                                                    

Operačný program: Vzdelávanie

Realizátor: Základná škola Budkovce

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy/ Premena tradičnej školy na modernú

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

 

 Image in photogallery
KVAPKA - Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta
19.8.2014 08:46 | CPK-Mi
V týchto dňoch sa začal realizovať projekt KVAPKA - Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta, financovaný z grantu EHP a Nórska
Prečítajte si viacENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT