logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

Projekt KVAPKAImage in photogallery
photo-iconZáverečná konferencia projektu KVAPKA
28.1.2016 15:47 | CPK-Mi
Dňa 26.1.2016 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu KVAPKA (Kolobeh Vody A Príprava Komunitného Arboréta)
Prečítajte si viac


Image in photogallery
KVAPKA - Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta
19.8.2014 08:46 | CPK-Mi
V týchto dňoch sa začal realizovať projekt KVAPKA - Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta, financovaný z grantu EHP a Nórska
Prečítajte si viac
Identifikačné údaje:


Názov projektu: KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta
Číslo projektu: ACC03050
Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky
Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom
Cieľ projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy
Programový slogan:
Program SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy – oficiálny slogan: „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“
Všeobecný slogan:
„Granty EHP a Nórska – Aj fondy môžu byť jednoduché“ – „Grants can be simle“
Slogan zdôrazňujúci bilaterálnu dimenziu spolupráce s donorskými štátmi:
„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“ – „Cooperation with common values“
Začiatok realizácie projektu: jún 2014
Termín ukončenia projektu: február 2015
Komponent / opatrenie: Modré školy
Prijímateľ: Základná škola Budkovce 355
Financovanie projektu: Projektový grant je vo výške 37 607 eur.
Cieľové skupiny: deti, študenti, mimovládne organizácie

 

Hlavné aktivity projektu:


A. Hlavným výstupom projektu KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta je vytvorenie vlastného environmentálneho programu Kvapka, ktorým rozšírime existujúce učebné osnovy dva tematické celky:
• Prispôsobenie sa zmenám klímy
• Manažment dažďových vôd.
Podľa vypracovaného environmentálneho programu sa bude vyučovať najmenej 32 hodín ročne vo vybraných predmetoch.
 

B. Realizácie 4 adaptačných opatrení, ktorými sú:

A1 – Dažďová záhrada
V našom regióne málo známe, pritom atraktívne a užitočné depresné miesto. Bude slúžiť na zachytávanie dažďovej vody zo strechy budovy školy a bude unikátnou exteriérovou učebnou pomôckou pre žiakov a osvetovou pre širokú verejnosť.

A2 - Skleník
Bude slúžiť na praktickú výučbu vybraných predmetov. Hlavným cieľom je, aby žiaci zo semienok a odrezkov pestovali vhodné stromy a kry, celoročne sa o rastliny starali v spojení so štúdiom ich vegetačného procesu. Vypestované rastliny budú žiaci bezplatne poskytovať verejnosti a osvetovo vplývať na ich .environmentálne myslenie. Prevádzka skleníka bude využívať manažment dažďovej vody zo strechy budovy školy a to jej zachytávaním do zbernej nádoby a jej následným využitím cez integrovaný závlahový systém skleníka.

A3 – Miniarborétum
Ide o vlastnú botanickú záhradu určenú na študijné účely. Výber drevín, stromov a krov bude podmienený unikátnymi vlastnosťami koruny, zaujímavosťou listov, kvetov a plodov, menej tradičným vzrastom alebo kôrou vzhľadom k podmienkam v našom zemepisnom pásme. Vytvoríme oddychovú zónu pre žiakov, rodičov, matky s deťmi so vzdelávacím aspektom – každý strom a ker bude mať popis, komentár a určený patronát tried. Žiaci budú mať možnosť sledovať miniarborétum v procese vegetácie. V rámci osvety to má byť motivačný prvok pre miestnu komunitu na pestovanie týchto rastlín a drevín vo vlastných záhradách.

A4 – Exteriérová environmentálna učebňa
Jej vytvorením budú mať žiaci možnosť vyučovania v rámci environmentálneho programu Kvapka a iných predmetov prírodovedného charakteru v prírodnom prostredí. Súčasťou bude altánok, didaktické tabule o kolobehu prírody, merač zrážok, prepojenie s vytvorenou dažďovou záhradou za účelom pozorovania manažmentu zachytenej dažďovej vody, rastlinstva i vtáctva vyskytujúceho v areáli školy.

 

Domovská stránka projektu KVAPKA

 
ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT