logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

Projekt "Prihraniční reportéri"

Názov mikroprojektu: PRIHRANIČNÍ REPORTÉRI / PRZYGRANICNI REPORTERZY

Vedúci partner - žiadateľ: Centrum prvého kontaktu Snina

Číslo mikroprojektu: INT/EK/PO/3/III/A/0248
Názov programu: INTERREG V - A Poľsko - Slovensko 2014-2020
Prioritná os 3: Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania
Špecifický cieľ: Zlepšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Kód intervencie: 117. Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj usmerňovaním pri výbere povolania a potvrdzovaním nadobudnutých zručností
Začiatok realizácie projektu: január 2020
Termín ukončenia projektu: marec 2021
Typ mikroprojektu: individuálny
Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu: 50.372,81 EUR (poskytnutý finančný príspevok na mikroprojekt: 42.816,88 EUR; spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 2.518,64 EUR; vlastný vklad mikroprijímateľa: 5.037,29 EUR)
 

Hlavný cieľ mikroprojektu: pripraviť kvalifikovaných pracovníkov regionálnych médií

Špecifické ciele: 

ŠC1: Intenzívnejšie mediálne informovať prihraničnú verejnosť o mikroprojekte a jeho úlohách.

ŠC2: Cyklom odborných workshopov pripraviť študijné materiály pre kvalitnejšiu mediálnu výchovu na stredných školách a vzdelávacích inštitúciách

Cieľové skupiny: vzdelávacie zariadenia ponúkajúce odborné a celoživotné vzdelávanie a ich žiaci/študenti

Úlohy mikroprojektu

Úloha: Medializácia mikroprojektu

Úloha slúži na medializáciu a zviditeľnenie mikroprojektu, cieľov a špecifických cieľov mikroprojektu. V rámci naplánovanej úlohy sa uskutočnia dve Press konferencie, ktoré pri úvodnej Press konferencii budú informovať o pripravovanom mikroprojekte, jeho aktivitách a možnosti zapojenia sa pracovníkov vzdelávacích inštitúcií a médií v jej pripravovaných vzdelávacích seminároch. Pri záverečnej Press konferencii budú zhodnotené dosiahnuté výstupy s poukázaním na
dosiahnutie/ nedosiahnutie stanoveného výsledku.

Úloha: Odborné workshopy

V rámci mikroprojektu sa zrealizuje cyklus 5 odborných workshopov:

Workshop č.1 – Spracovanie informácií ...
Workshop č.2 – Obsluha kamery, fotoaparátu, diktafónu ...
Workshop č.3 – Postprodukčné spracovanie ...
Workshop č.4 – Export tlačových správ ...
Workshop č.5 – Zhrnutie získaných poznatkov a finalizácia spracovaných materiálov ...

Partneri mikroprojektu:

   Centrum prvého kontaktu Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina                

  Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne 273c, UHERCE MINERALNE 38-623


ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT