logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

Výzva na predkladanie ponúk-Dodanie nabíjacích staníc elektromobilov

5.1.2021 11:02 | CPK-Mi

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu

- určenie predpokladanej hodnoty zákazky

- určenia dodávateľa predmetu obstarávania

 

Centrum prvého kontaktu Michalovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Dodanie nabíjacích stanic elektromobilov“

 

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z  Programu CBC ENI HUSKROUA:

Číslo výzvy: HUSKROUA/1702,

Názov projektu: GreenWheels: Ecotransport of the Future – Today! / Zelené kolesá: Ekologická doprava budúcnosti - dnes!

ID projektu: HUSKROUA/1702/7.1/0041

        1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa: Centrum prvého kontaktu Michalovce

Sídlo:                                              Štefana Kukuru 1102/12, 071 01 Michalovce

Štatutárny zástupca:                       Ing. Ľuboslav Závacký

IČO:                                                31256635

IČ DPH:                                          SK2021693443

Bankové spojenie:                          Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu (IBAN):                          SK62 5600 0000 0042 5214 5001

       2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  Centrum prvého kontaktu Michalovce, Štefana Kukuru 1102/12, 071 01 Michalovce; poprípade E-mail: cpkmichalovce@gmail.com

       3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:             Ing. Ľuboslav Závacký,

       4Predmet obstarávania: Dodanie tovaru; názov zákazky: „ Dodanie nabíjacích staníc elektromobilov“

Obstarávateľ realizuje prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa služieb pre projekt GreenWheels: Ecotransport of the Future – Today! / Zelené kolesá: Ekologická doprava budúcnosti – dnes!. Projekt, si dal za hlavný cieľ vytvoriť primerané podmienky pre cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru prostredníctvom dopravy odolnej voči klíme prostredníctvom rozvoja prístupnej verejnej infraštruktúry v pohraničných regiónoch.

Predmet zákazky na základe výsledkov vykonaného testu bežnej dostupnosti na trhu  nie je bežne dostupný.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) je uvedený v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

       5. Zdroje financovania:

Tento projekt je financovaný z finančných zdrojov CBC ENI HUSKROUA, číslo výzvy: HUSKROUA/1702, názov projektu: GreenWheels: Ecotransport of the Future – Today! / Zelené kolesá: Ekologická doprava budúcnosti - dnes!

ID projektu: HUSKROUA/1702/7.1/0041

 1. Obsah predkladanej ponuky:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky, v jednom vyhotovení a to v slovenskom jazyku.

Cenová ponuka musí obsahovať:

 • Identifikačné údaje uchádzača a cenovú ponuku – Príloha č.2
 • Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky – Príloha č.3
 • Podmienka účasti osobného postavenia podľa §32 odst. 1 písm. f)ZVO – Príloha č.4 (Čestné vyhlásenie)
 • Zmluva o dielo - Príloha č.5
 • Podmienka účasti osobného postavenia podľa §32 odst. 1 písm. f)ZVO – (doklad o oprávnení poskytovať službu

 

 1. Zmluva:

7.1. Výsledkom prieskumu trhu bude Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov („ďalej len zmluva") na predmet zákazky, ktorý je vymedzený a špecifikovaný v Prílohe č.1. a cenovej ponuky špecifikovanej v Prílohe č.2

7.2. Vymedzenie obsahu zmluvných podmienok plnenia predmetu zákazky - návrh zmluvy, tvorí Prílohu č.5. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa špecifikácie a podmienok hodnotenia v Prílohe č.1 a cenovej ponuke v Prílohe č.2. Uchádzač má právo vo svojom návrhu zmluvy podľa potreby dopĺňať jednotlivé časti za podmienky že doplnené požiadavky sa nebudú vymykať obvyklým obchodným zmluvným podmienkam, nebudú v rozpore s požadovanými obchodnými podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch, nebudú v neprospech verejného obstarávateľa a nebudú mať za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré sa neviažu priamo na samotné plnenie zákazky.

7.3. Požiadavky verejného obstarávateľa na obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladov a v návrhu zmluvy sú pre uchádzača záväzné a návrh zmluvy ich musí v danom rozsahu obsahovať.

7.4. Úspešný uchádzač je povinný najneskôr v čase uzavretia zmluvy verejnému obstarávateľovi uviesť údaje o všetkých známych navrhovaných subdodávateľov a subdodávateľoch, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky a predmety subdodávok, údaje o osobe opráv-nenej konať za subdodávateľa meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

7.5. Zmena subdodávateľa: Úspešný uchádzač je povinný počas plnenia zmluvy verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodá-vateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať mini-málne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia.

 

        8. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách, ceny uchádzači zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná jednotková cena bez DPH,

- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,                                                 

- sadzba DPH a výška DPH,

- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej súčasťou je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky. Uchádzačom určená cena je maximálna. Cenu nie je možné prekročiť a meniť. Cena musí zohľadňovať všetky náklady poskytovateľa služieb, vrátane cestovných nákladov, náklady súvisiace s používaním telefónov, internetu a kancelárskej techniky (kopírovanie a skenovanie materiálov).

 

 1. Lehota viazanosti ponúk: do 31.07.2022

 

 1. Spôsob a predkladanie ponúk:

Uchádzač predkladá písomnú ponuku do 2 februára 2021 do 12:00 hodiny.

Cenové ponuky (podpísané a opečiatkované skeny dokladov požadovaných v bode 6. Tejto výzvy) je potrebné doručiť v určenom termíne poštou, kuriérom alebo osobne na adresu CPK uvedenú v bode 2, pričom na obálku je potrebné uviesť: NEOTVÁRAŤ - Cenová ponuka – “Dodanie nabíjacích staníc elektromobilov, alebo mailom na adresu: cpkmichalovce@gmail.com, pričom v predmete mailu je potrebné uviesť: NEOTVÁRAŤ - Cenová ponuka - “Dodanie nabíjacích staníc elektromobilov.

Otváranie ponúk: dňa 3 februára 2021 o 10:00 hod. v kancelárii Centra prvého kontaktu Michalovce, Štefana Kukuru 1102/12, 071 01 Michalovce

 

 1. Postup pri otváraní ponúk:

Cenové ponuky budú hodnotiť členovia projektového tímu.

Otvárania ponúk sa budú môcť zúčastniť aj predkladatelia cenových ponúk za predpokladu, že o túto účasť požiadali v svojich zaslaných cenových ponukách. V opačnom prípade im účasť nebude umožnená. Uchádzača môže zastupovať štatutárny zástupca, ktorý sa preukáže dokladom totožnosti alebo štatutárnym zástupcom splnomocnená osoba, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti a plnou mocou. O výsledku hodnotenia budú všetci predkladatelia cenových ponúk informovaní zaslaním mailu s informáciou o úspešnosti/neúspešnosti ich predloženej ponuky.

 

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- ponuky sa vyhodnocujú na základe nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti počas životného cyklu (dosiahnutie najvyššieho počtu bodov)..

 

 1. Doplňujúce informácie:
 • Úhrada finančných prostriedkov za poskytnuté služby sa uskutoční na základe predloženej faktúry prevodom z účtu verejného obstarávateľa na účet dodávateľa. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a vzájomného odsúhlasenia zrealizovaných služieb. Súčasťou predloženej faktúry bude dodací list s uvedením presného rozpisu dodanej služby vrátane jej množstva.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať.

 

Dovoľte mi, aby som sa Vám už teraz poďakoval za Vašu ochotu zúčastniť sa na výbere dodávateľa pre túto zákazku.

                                                                                                                                                                                                                                       Ing. Ľuboslav Závacký

                                                                                                                                                                                                                                          Projektový manažérZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článku

Pridať príspevok

K tomuto článku ešte nie sú pridané žiadne príspevky
Pridať príspevok
Meno *:
Váš email: *
Text *:
 


ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT