logo
logo
logo
Hlavné menu
+
+
Váš prvý krok pred vstupom
na ukrajinský trh.
SK UA EN DE


 

Výzva na predkladanie ponúk-Nabíjacie stanice elektromobilov - stavebné a elektro práce

31.10.2022 12:00 | CPK-Mi

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu

- určenie predpokladanej hodnoty zákazky

- určenia dodávateľa predmetu obstarávania.

 

 

Centrum prvého kontaktu Michalovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

 

„Nabíjacie stanice elektromobilov - stavebné a elektro práce“

 

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z  Programu CBC ENI HUSKROUA:

Číslo výzvy: HUSKROUA/1702,

Názov projektu: GreenWheels: Ecotransport of the Future – Today! / Zelené kolesá: Ekologická doprava budúcnosti – dnes!

ID projektu: HUSKROUA/1702/7.1/0041

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa:Centrum prvého kontaktu Michalovce

Sídlo: Štefana Kukuru 1102/12, 071 01 Michalovce

Štatutárny zástupca:Ing. Ľuboslav Závacký

IČ DPH:SK2021693443

       Bankové spojenie:Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu (IBAN):SK62 5600 0000 0042 5214 5001

 

 1. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  Centrum prvého kontaktu Michalovce, Štefana Kukuru 1102/12, 071 01 Michalovce; poprípade E-mail: cpkmichalovce@gmail.com

3.   Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:             Ing. Ľuboslav Závacký,

 1. Zdroje financovania

Tento projekt je financovaný z finančných zdrojov CBC ENI HUSKROUA, číslo výzvy: HUSKROUA/1702, názov projektu: GreenWheels: Ecotransport of the Future – Today! / Zelené kolesá: Ekologická doprava budúcnosti – dnes!; ID projektu: HUSKROUA/1702/7.1/0041

 1. Predmet zákazky

 

 1. 1. Predmetom zákazky „Nabíjacie stanice elektromobilov - stavebné a elektro práce“ sú práce  podľa projektovej dokumentácie uvedenej v Prílohe č.2 a podrobného výkazu výmer uvedeného v Prílohe č.3.
 2. 2. Miesto realizácie zákazky: Košický a Prešovský samosprávny kraj (konkrétne lokality sú uvedené v Prílohe č. 2 a Prílohe č.3)
  1. 2.1. Obhliadka miesta realizácie zákazky:
 • Obhliadka miesta vzťahujúceho sa k predmetu zákazky je možná po predchádzajúcej telefonickej, písomnej alebo e-mailovej dohode záujemcu na kontaktných údajoch uvedených v bode 1 tejto výzvy.
 1. Podmienka účasti
 1. 1. Účasť je otvorená pre všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikateľských subjektov (individuálne alebo ako súčasť konzorcia), ktoré sú skutočne vytvorené a registrované na Slovensku, alebo v členskom štáte Európskej únie, alebo v krajine zúčastňujúcej sa programu EHS “ Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina “2014-2020, alebo na území krajiny, s ktorou je uzatvorená Asociačná dohoda s EÚ. Účasť je otvorená aj pre medzinárodné organizácie.

 

 1. 2. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZoVO). Na preukázanie podmienky účasti uchádzač predloží:
 • doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) ZoVO (vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie danej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra - predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ, výpis z obchodného registra - predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),.
 1. 3. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor podľa Prílohy č. 6 súťažných podkladov.
 1. 4. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZoVO vedený Úradom pre verejné obstarávanie, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač nepredkladá doklady podľa vyššie uvedených bodov 6.2 a 6.3.
 1. 5. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZoVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
 1. 6. Verejný obstarávateľ nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Uchádzač je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZoVO.

 1. 7 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:

6.7.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b)  ZoVO predložením zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

 • bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
 • bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;

ak take potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Minimálna požadovaná úroveň:

 • Podmienka účasti bude splnená, ak uchádzač vyššie uvedeným zoznamom preukáže:
  • že za posledných 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru s minimálnym objemom uskutočnených prác kumulatívne vyšším ako 100 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
  • V prípade, ak realizáciu prác realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem realizovaný ním samotným.

6.7.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti § 34 ods. 1 písm. g) týkajúcej sa technickej spôsobilosti údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy :

 1. stavbyvedúcim v odbore inžinierske stavby, podkategória dopravné stavby.Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/ 1992 Zb. o autor. architektoch a autor. Stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo obdobným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby, podkategória dopravné stavby alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.

Minimálna požadovaná úroveň:

 • Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osoby určenej na plnenie zmluvy. Osoba - stavbyvedúci v s odborným zameraním inžinierske stavby, podkategória dopravné stavby; alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača alebo krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť a predloží:
  • doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t. j. Osvedčenie alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti.
 1. 8 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku samostatne alebo ako súčasť konzorcia. Predloženie viacerých ponúk alebo účasť na iných ponukách v konzorciu s cieľom získať rovnakú zákazku môže mať za následok vyradenie všetkých ponúk, ktorých sa spoločnosť zúčastňuje.
 1. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
 1. Časový harmonogram a spôsob predkladanie ponúk:

 

 

Dátum

Čas

Vyhlásenie výzvy na predkladanie cenových ponúk

31.10.2022

12:00

Lehota na podanie žiadostí o vysvetlenia a spresnenia zo strany Uchádzača

14.11.2022

12:00

Termín na prípadné upresnenia a objasnenia predložené Uchádzačom

20.11.2022

-

Posledný  termín na predkladanie ponúk

25.11.2022

15:00

Otvárania ponúk

28.11.2022

10:00

Oznámenie víťaza výberového konania

30.11.2022

-

Podpis zmluvy                         

02.01.2023

-

 

Cenové ponuky (podpísané a opečiatkované skeny dokladov požadovaných v bode 9.1. Tejto výzvy) je potrebné doručiť v určenom termíne poštou, kuriérom alebo osobne na adresu CPK uvedenú v bode 2.1, pričom na obálku je potrebné uviesť: NEOTVÁRAŤ - Cenová ponuka – „Nabíjacie stanice elektromobilov - stavebné a elektro práce“, alebo mailom na adresu: cpkmichalovce@gmail.com, pričom v predmete mailu je potrebné uviesť: NEOTVÁRAŤ - Cenová ponuka - „Nabíjacie stanice elektromobilov - stavebné a elektro práce“.

Otváranie ponúk: dňa 28. novembra 2022 o 10:00 hod. v kancelárii Centra prvého kontaktu Michalovce, Štefana Kukuru 1102/12, 071 01 Michalovce

 1. Náklady súvisiace s účasťou v súťaži

Všetky náklady spojené s prípravou a podaním návrhu znáša navrhovateľ. Objednávateľ za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za takéto náklady, bez ohľadu na výsledky výberového konania. Objednávateľ za účasť v tomto výberovom konaní nepožaduje od uchádzača v žiadnej forme úhradu registračného poplatku.

 1. Požiadavky na spracovanie cenovej ponuky:
 • Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky, v jednom vyhotovení a to v slovenskom/českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady vyhotovené v českom jazyku).
 • Uchádzač musí predložiť komplexnú ponuku a musí byť schopný zrealizovať celý predmet príslušnej časti zákazky svojimi kapacitami, resp. v subdodávkach.
 • Verejný obstarávateľ nebude akceptovať výkaz výmer, v ktorom budú absentovať niektoré položky oproti výkazu výmer zaslaného uchádzačom v rámci výzvy na predkladanie ponúk alebo v ktorom si uchádzač svojvoľne upravil množstvá jednotlivých položiek.
 • Variantné riešenie sa nepripúšťa.
 • V prípade, ak projektová dokumentácia/položka výkazu výmer odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent alebo typ, platí, že každý takýto odkaz sa dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“. Verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom za ekvivalent bude považovaná rovnocenná náhrada požadovaného predmetu zákazky, ktorý verejný obstarávateľ opísal odkazom na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblast alebo miesto pôvodu. Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké a/alebo lepšie vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať navrhovaný ekvivalentný výrobok, v prípade ak tento nebude spĺňať požiadavky uvedené vo vyššie uvedenom bode. Pri návrhu na použitie iných, ekvivalentných materiálov/výrobkov, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii, alebo vo výkaze výmer, je dôkazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materiálu/výrobku na strane uchádzača. Uchádzač je povinný predložený ekvivalent vo svojej ponuke viditeľne označiť a zároveň predložiť doklady podľa bodu 9.1 tejto výzvy.

 

 1. 1 Cenová ponuka musí obsahovať:
 • Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka) s uvedením obsahu ponuky (zoznam predkladaných dokumentov) predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá, vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (Príloha č. 1)
 • Kritérium pre určenie ceny: vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (Príloha č. 4)
 • Ocenené výkazy výmer - rozpočty stavieb s kalkuláciou ceny: vyplnené všetky výkazy výmer podľa jednotlivých položiek v tlačenej forme potvrdené oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta); všetky položky výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta; uchádzač musí vyplniť výkazy výmer v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť nulová; (Príloha č. 3). V prípade, ak uchádzač predkladá svoju cenovú ponuku písomne (nie elektronicky),  prikladá okrem tlačenej verzie vyplnených výkazov výmer aj vyplnenú verziu vo formáte .xls (tabuľka excel)
 • Vyhlásenie uchádzača: potvrdené štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (Príloha č. 5)
 • Podpísané Čestné vyhlásenie k § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO: (Príloha č.6)
 • Návrh zmluvy o dielo doplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom: (Príloha č. 7)
 • Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bodoch 6.2; 6.4. tejto výzvy
 • Ak je to relevantné, zoznam uchádzačom ponúknutých/navrhovaných ekvivalentov, doplnený o dokumenty preukazujúce požadované technické a funkčné vlastnosti ekvivalentných výrobkov/materiálov, prípadne ďalšie dokumenty, doklady a odôvodnenia, ak sú potrebné, preukazujúce opodstatnenosť a správnosť uchádzačom navrhnutého ekvivalentného výrobku/materiálu a jeho vplyvu na ďalšie položky vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii

 

9.2 Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách, ceny uchádzači zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

9.2.1 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

- sadzba DPH a výška DPH,

- navrhovaná zmluvná cena s DPH.

9.2.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní.

Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky. Uchádzačom určená cena je maximálna. Cenu nie je možné prekročiť a meniť. Cena musí zohľadňovať všetky náklady poskytovateľa služieb, vrátane cestovných nákladov, náklady súvisiace s používaním telefónov, internetu a kancelárskej techniky (kopírovanie a skenovanie materiálov).

 1. Lehota viazanosti ponúk: do 31.07.2023
 2. Vysvetlenie súťažnej dokumentácie 
 1. 1 Uchádzači môžu zaslať svoje otázky písomne s názvom zákazky najneskôr 11 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na mailovú adresu: cpkmichalovce@gmail.com
 2. 2 Akékoľvek vysvetlenia k súťažným podkladom budú zverejnené na stránke www.ukrajina.sk najneskôr 5 dní pred termínom na predkladanie súťažných návrhov. Po tomto termíne nie je verejný obstarávateľ povinný poskytnúť ďalšie upresňujúce informácie.
 3. 3 Z výberového konania môžu byť vylúčení potenciálni uchádzači, ktorí chcú počas výberového konania zorganizovať individuálne stretnutia s verejným obstarávateľom a/alebo zástupcami autorizovaného orgánu Európskej komisie.

 

 

 1. Zmeny a stiahnutie cenovej ponuky:
 1. 1 Uchádzači môžu svoje ponuky zmeniť alebo stiahnuť písomným oznámením na adresu verejného obstarávateľa pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 1. Žiadnu ponuku nemožno meniť po uplynutí lehoty na jej predloženie.
 2. 2 Rozhodnutie o stiahnutí ponuky je konečné a bezpodmienečné, po ktorom sa stiahnutá prihláška úplne prestáva zúčastňovať výberového konania.
 3. 3 Každá žiadosť o doplnenie alebo stiahnutie prihlášky do súťaže sa pripraví a predloží v súlade s článkom 9. Na vonkajšej strane obálky sa uvedie príslušná značka „Zmena“ alebo „Stiahnutie“.
 4. 4 Žiadna ponuka nemôže byť stiahnutá medzi termínom na predkladanie ponúk uvedeným v článku 7 a uplynutím platnosti ponuky

 

 1. Postup pri otváraní ponúk:
 1. 1 Otváranie a overovanie súťažných návrhov sa vykonáva za účelom overenia dostupnosti všetkých požadovaných dokumentov, úplnosti informácií, ako aj dodržiavania všeobecných podmienok registrácie súťažnej ponuky.
 2. 2 Súťažné návrhy budú otvorené počas otvoreného zasadnutia výberovej komisie verejného obstarávateľa na adrese:
  1. kancelária Centra prvého kontaktu Michalovce, Štefana Kukuru 1102/12, 071 01 Michalovce
 3. 3 Otvárania ponúk sa budú môcť zúčastniť aj uchádzači za predpokladu, že o túto účasť požiadali v svojich zaslaných cenových ponukách. V opačnom prípade im účasť nebude umožnená.
 4. 4 Na základe výsledkov zasadnutia výberovej komisie bude spísaný protokol, ktorého kópiu dostane každý uchádzač na požiadanie.
 5. 5 Po verejnom otváraní ponúk nesmú byť do oficiálneho vyhlásenia víťaza zverejnené žiadne informácie o preskúmaní, objasňovaní, vyhodnotení alebo porovnaní ponúk alebo odporúčania na výber víťaza.
 6. 6 Akýkoľvek pokus uchádzača ovplyvniť rozhodnutia výberovej komisie v procese preverovania, objasňovania, vyhodnocovania a porovnávania ponúk, získavania informácií o procese alebo ovplyvňovania organizácie objednávateľa bude mať za následok okamžité zamietnutie jeho ponuky.
 7. 7 Všetky ponuky doručené po lehote uvedenej v bode 7 tejto výzvy budú ponechané bez zohľadnenia.
 8. 8 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky a neboli vylúčení verejný obstarávateľ zašle oznámenia o výsledku hodnotenia ponúk..

 

 1. Hodnotenie predložených cenových ponúk:
 1. 1 Objednávateľ si za účelom vyhodnotenia ponuky vyhradzuje právo požiadať uchádzača o objasnenie ktorejkoľvek časti ponuky, ktorú výberová komisia považuje za potrebnú. Žiadosti o vysvetlenia a odpovede musia byť podané písomne. Za žiadnych okolností nesmú byť tieto kroky zamerané na pokus o zmenu ceny alebo obsahu ponuky, ale iba na opravu aritmetických chýb zistených komisiou výberového konania pri analýze ponuky.
 2. 2 Obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť informácie predložené uchádzačom ako súčasť jeho ponuky, ak to výberová komisia bude považovať za potrebné.
 3. 3 V prípade potreby objasnenia môže verejný obstarávateľ odložiť rozhodnutie o tomto výberovom konaní na dobu zváženia objasnení.

 

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

 Zmluva o dielo bude podpísaná s víťazným uchádzačom s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou v EUR, (u platcov DPH - navrhovaná zmluvná cena bez DPH; u  neplatcov DPH - navrhovaná zmluvná cena s DPH).

Ak bude predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na I. ( prvom ) mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

 

 1. Podmienky financovania:

Zhotoviteľovi sa neposkytuje preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej a prevzatia a vzájomného odsúhlasenia skutočne vykonaných a verejným obstarávateľom prevzatých prác. Súčasťou každej predloženej faktúry bude súpis vykonaných prác, potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

 

 1. Zmluva:
  1. 1 Výsledkom prieskumu trhu bude s úspešným uchádzačom podpísaná Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov („ďalej len zmluva") na predmet zákazky, ktorý je vymedzený a špecifikovaný v Prílohe č.2 a Prílohe č.3 a Kritériom na určenie ceny - Príloha č.4
  2. 2 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v Zmluve (Príloha č.6)
  3. 3 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
  4. 4 Požiadavky verejného obstarávateľa na obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladov a v návrhu zmluvy sú pre uchádzača záväzné a návrh zmluvy ich musí v danom rozsahu obsahovať.
  5. 5 Zhotoviteľ pred uzavretím Zmluvy zváži a odborne posúdi všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zoberie do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnie do ceny Diela.
  6. 6 Ak Zhotoviteľ odstúpi od zmluvy pred dokončením diela, Verejný obstarávateľ má nárok na náhradu škody vo výške hodnoty celého diela výstavby nabíjacích staníc (stavebné a elektro práce + dodávka a montáž nabíjacích staníc)!
  7. 7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi.
  8. 8 Zmluvy nemožno uzatvárať s uchádzačmi, ktorí počas postupu obstarávania alebo udeľovania grantu:
   1. sú v konflikte záujmov so zákazníkom;
   2. sú uznaní vinným z poskytnutia nepresných informácií požadovaných verejným obstarávateľom ako podmienky účasti v konaní o uzavretí zmluvy alebo neposkytnutia takýchto informácií;
   3. sa nachádzajú v niektorej zo situácií vylúčenia z tohto postupu obstarávania alebo zadávania zákazky.
 2. Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak:

 • sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať.
 • ani jednu z predložených ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám
 • nedostal ani jednu ponuku, alebo bola predložená len jedna ponuka
 • ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa


Zdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článku

Pridať príspevok

K tomuto článku ešte nie sú pridané žiadne príspevky
Pridať príspevok
Meno *:
Váš email: *
Text *:
 


ENPI
EU

Táto webová stránka vznikla s finančnou podporou Európskej únie

 

© Copyright 2013 www.ukrajina.sk | Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT